dongcong.net
 
 


ĐẠI HỘI THÁNH MẪU

Đại hội Thánh Mẫu là những đại hội qui tụ các giáo sĩ và giáo dân để cùng nghiên cứu các đề tài về Đức Mẹ. Trong những kỳ đại hội, các đại biểu đọc rồi thảo luận các tài liệu, và tổ chức các nghi thức tôn kính Đức Mẹ. Các đại hội này mang tính toàn cầu, toàn quốc hoặc khu vực. Đại hội Thánh Mẫu tại Li-voóc-nô (Livorno),Ý năm 1895 được coi là đại hội Thánh Mẫu quốc gia đầu tiên, còn đại hội Thánh Mẫu tại Li-ông (Lyons), Pháp năm 1900 được coi là đại hội Thánh Mẫu quốc tế đầu tiên.

Đại hội Thánh Mẫu lần thứ hai được tổ chức tại Phơ-ri-buốc (Fribourg) năm 1902, lần thứ ba năm 1904 tại Rô-ma, lần thứ tư năm 1906 tại Anh-si-đen (Einsiedeln), lần thứ năm năm 1908 tại Sa-ra-gô-sa (Saragossa), lần thứ sáu năm1910 tại San-bớt (Salzburg), lần thứ bảy năm 1912 tại Tri-ê (Trier), và lần thứ tám năm 1950 tại Rô-ma (đây cũng là đại hội Thánh Mẫu học lần thứ nhất). Tiếp theo là đại hội lần thứ chín năm 1954 tại Rô-ma, lần thứ mười năm 1958 tại Lộ Đức, lần thứ mười một năm 1963 tại Xanh-tô Đô-ming-gô (Santo Domingo), lần thứ mười hai năm 1967 tại Lít-bon (Lisbon), lần thứ mười ba năm 1971 tại Da-rép (Zagreb), lần thứ mười bốn năm 1975 tại Rô-ma, lần thứ mười lăm năm 1979 tại Sa-ra-gô-ra, lần thứ mười sáu năm 1983 tại An-ki-pen (Anchipel), đảo quốc Man-ta (Malta).

A. Buy-ô-nô

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)