dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Yêu Mến Đức Mẹ
 
 
Chuyển ngữ Matthias M. Ngọc Đính, CMC
 
<<<    


Ch 2: YÊU MẾN MẸ MARIA

LÀ LÀM VUI LÒNG THIÊN CHÚA,

TÌNH YÊU MẸ ĐEM LẠI LỢI ÍCH

CHO PHẦN RỖI CHÚNG TA

Khó khăn và phản kháng có thể xuất hiện ngay từ khởi đầu: vì khi tận hiến tình yêu và tâm hồn của mình cho Đức Trinh Nữ, Đấng dù sao cũng chỉ là một thụ tạo, có thể bạn đã đánh lừa để lấy lại khối tình yêu tinh tuyền trọn vẹn mà Thiên Chúa đã đòi buộc chúng ta không được san sẻ cho ai để chỉ dâng cho một mình Ngài qua giới luật trang trọng đã được minh thị ban ra: “Ngươi phải yêu mến Chúa là Thiên Chúa của ngươi hết tâm hồn, hết linh hồn, và hết sức ngươi” (Đnl 6:5).

Phản kháng ấy là một phản kháng hữu lý và bạn có quyền nêu lên; nhưng bạn đừng xao xuyến, đừng sợ hãi, và nghi nan. Thực sự Thiên Chúa là Đấng ghen tương về tình yêu, nhưng Ngài không hề ghen tương tình yêu chúng ta dành cho Đức Maria; hơn nữa, tình yêu ấy không làm tổn hại cho sự thánh thiện và hoàn hảo mà Thiên Chúa hằng ước mong cho chúng ta. Chúng tôi còn dám nói rằng, càng yêu mến Đức Maria tức là chúng ta càng yêu mến và càng làm đẹp lòng Thiên Chúa. Chúng ta sẽ thăng tiến trên đường thánh thiện hoàn hảo tương xứng với mức độ tình yêu Mẹ Maria thăng tiến trong tâm hồn chúng ta. Không còn con đường nào ngắn hơn, dễ dàng hơn, đảm bảo hơn để chiếm được đức ái hoàn hảo cho bằng con đường yêu mến Mẹ Maria.

Như bạn đã quá biết, tình yêu mến Thiên Chúa hệ tại ở việc hoàn toàn vâng theo thánh ý Ngài. Chúa đã phán với các tông đồ: “Nếu các con yêu mến Thầy, các con hãy tuân giữ các giới răn của Thầy” (Ga 14:15). Vậy, thánh ý Thiên Chúa là chúng ta hãy phụng sự, tôn vinh, và tha thiết yêu mến Đức Mẹ Maria. Sau nhân tính thánh thiện của Chúa Kitô, Mẹ chính là kỳ công kiệt tác hoàn hảo nhất của Thiên Chúa. Có nghệ nhân nào lại không vui lòng, không mong ước cho những tác phẩm, đặc biệt là tác phẩm đắc ý nhất của mình – tức là tác phẩm mà họ lấy làm thỏa lòng hơn hết – được chiêm ngưỡng, ca ngợi, và quí chuộng? Lời ca ngợi và vinh quang của tác phẩm sẽ được nhân thừa lên rồi tất cả biến thành lời ca tụng và vinh dự cho chính nghệ nhân. Lẽ nào Kiệt Tác Maria không làm đắc ý thỏa lòng Thiên Chúa? Lẽ nào Thiên Chúa lại không muốn chúng ta yêu mến và trọng kính Kiệt Tác Maria mà Ngài đã làm nên để thể hiện quyền năng, khôn ngoan, và tình yêu của Ngài? Kiệt Tác Maria giãi chiếu kỳ công và quyền năng Thiên Chúa một cách rạng ngời đến nỗi các thánh đã gọi đó là “một phép lạ của quyền năng Thiên Chúa.”     

Thiên Chúa truyền cho chúng ta phải “vâng phục các nhà lãnh đạo và hãy phục tùng họ” (Dt 13:17), và phải vâng lời “các người chủ ở đời này với thái độ lẩy bẩy và sợ sệt, với lòng đơn sơ như vâng lời Đức Kitô” (Ep 6:5). Vậy nếu Thiên Chúa mong muốn và truyền cho chúng ta phải yêu mến, tôn kính, vâng phục, và phục vụ các vị bề trên ở thế gian này, thì chẳng lẽ Ngài lại không mong muốn chúng ta hãy tỏ lòng yêu mến, vâng phục, tôn kính Đấng là Tôn Chủ, là Bà Chúa, là Nữ Vương vũ trụ hay sao? Vì Mẹ Maria là Đấng mà chân lý này có thể áp dụng: “Nhờ Ta, các vua chúa cai trị và các vương công ban hành điều ngay chính” (Cn 8:15,16).

Đức Maria là Mẹ thật của chúng ta, thật hơn cả người mẹ sinh ra phần xác của chúng ta nữa. Chúa Kitô đã ban Mẹ cho chúng ta qua đại diện là môn đệ yêu dấu Gioan khi Ngài hấp hối trên thập giá. Vì là hiền mẫu của chúng ta, Mẹ Maria yêu thương chúng ta một cách trìu mến nhất; Mẹ bảo bọc và gìn giữ, lo liệu và giúp đỡ chúng ta trong những khi cần thiết, cả tinh thần lẫn vật chất. Bạn hãy nghĩ xem Thiên Chúa muốn chúng ta phải yêu một người mẹ như thế với một tình yêu thế nào? Thánh ý Thiên Chúa minh nhiên truyền cho chúng ta phải yêu mến và trọng kính cha mẹ phần xác, cho dù các ngài không yêu thương chúng ta đi nữa: “Ngươi hãy tôn kính cha mẹ ngươi” (Xh 20:12).

Tóm lại, chúng tôi có thể nói rằng điều Mẹ trông mong ở nơi chúng ta không phải là gia tăng số lượng, nhưng hãy gia tăng một tình yêu vô hạn vào các tước hiệu vô số sẵn có của Mẹ, vì Mẹ là Hiền Mẫu thật sự, là Nữ Tử, và Hôn Thê của chính Thiên Chúa – mọi tước hiệu của Mẹ đều thông phần vào sự vô cùng của Chúa, và đòi phải có một thái độ kính phục, tôn trọng, và yêu mến vô giới hạn. Thánh ý Thiên Chúa muốn chúng ta yêu mến và tôn kính các tôi trung của Ngài như những vị thần thánh: “Ta đã nói, các ngươi cũng là thần thánh” (Tv 81:6). Vậy lẽ nào Chúa lại muốn chúng ta kệ mặc, không tôn kính, không phụng sự và yêu mến Đấng là Hiền Mẫu, Hôn Thê, Nữ Tử yêu dấu mà chính Chúa thừa nhận mang ơn sâu đậm, vì nhờ Mẹ mà Chúa đã nhận được nhân tính, Mẹ là người mà Chúa đã vui lòng vâng phục và phục vụ trong cuộc sống trần gian, người mà Chúa đã, đang, và sẽ mãi mãi còn yêu mến hơn hết mọi kỳ công của Ngài (“Thiên Chúa ưa thích các cửa thành Sion hơn mọi lều của tổ phụ Jacob” – Tv 86:2). Mẹ là người mà Chúa đã chúc vinh và thượng tôn trên mọi bình diện và phẩm trật, Mẹ là tình yêu, an ủi, vinh quang duy nhất của Chúa: “Bồ câu của Ta chỉ có một, Người Đẹp của Ta có một không hai” (Dc 6:8).

Bạn đừng chỉ tin bình thường, nhưng hãy xác tín rằng thánh ý Thiên Chúa muốn chúng ta hãy phụng sự, tôn vinh, và yêu mến Mẹ bằng trọn vẹn tấm lòng và tất cả sức lực, với hết tình thắm thiết; càng yêu mến Mẹ, chúng ta càng làm đẹp lòng Thiên Chúa.

Nhưng thử hỏi đâu là những lý do nội tại của vấn đề: tại sao chúng ta yêu mến Đức Mẹ mà lại làm đẹp lòng Chúa? Có hai lý do mà chúng tôi cho là mạnh lý hơn cả và có thể khiến cho bạn quyết tâm tận hiến toàn thân để yêu mến Đức Mẹ Maria.

Lý do thứ nhất là vì danh dự và vinh quang của Thiên Chúa. Đối tượng thứ nhất của tình yêu và lòng tôn thờ của chúng ta là chính Thiên Chúa mà các nhà thần học gọi là chung điểm, là cứu cánh của chúng ta; đối tượng thứ hai là các thánh và các phúc nhân, trên hết là Đức Trinh Nữ Maria, Đấng mà mọi người đều coi như đối tượng trung chuyển (transeunter), vì tất cả đều thuộc về Thiên Chúa và qui hướng về Người. Thánh Thomas Aquinas nói rằng: “Lòng sùng kính các thánh không hề dừng lại ở nơi các ngài, nhưng vươn đến Thiên Chúa, vì thế, Thiên Chúa là Đấng chúng ta tôn kính trong các tôi trung của Người” (Sum. Theol. II II, q. 82, art. 2, ad 3).

Giờ đây, như thế rõ ràng (ai không biết rằng vinh dự, phụng sự, và tình yêu chúng ta dành cho Đức Maria lại không phải là vinh dự, phụng sự, và tình yêu dành cho chính Thiên Chúa?) “tất cả vinh dự dâng lên Mẹ đều qui về Chúa Con” (Hieronym. ad Eustoch.), và “lời ca tụng dành cho Mẹ đều thuộc về Chúa Con” (S. Bern. Homil. 4. super Missus est, c. 1); “vì danh dự dâng lên cho Mẹ đều trở thành lời ca ngợi và vinh quang của Đấng Cứu Thế” (S. Bonav. in Psalt. B.V. psalm, Si vere utique). Cha Alexis of Sales nói: “Vậy chúng ta hãy tôn kính và yêu mến Đức Thánh Trinh Nữ Maria quang vinh, vì danh dự và tình yêu chúng ta dành cho Mẹ đều qui hướng trọn vẹn về vinh quang và vinh dự cho Đức Giêsu Kitô, Thầy và Chúa của chúng ta.” Có ai lại không biết rằng tất cả việc phụng sự được thực hiện vì tình yêu Chúa dành cho bất kỳ đấng thánh nào lại không qui hướng trọn vẹn về vinh quang của Thiên Chúa, vì nhờ ân sủng và phúc lộc của Ngài mà vị thánh mới được như vậy?

Vậy, khi tôn vinh Đức Trinh Nữ Rất Thánh là Đấng siêu vượt và trọn hảo hơn hết mọi loài tạo vật, thực tế là chúng ta tuyên xưng rằng tất cả những gì làm cho Mẹ đáng chiêm ngưỡng và thán phục đều phát xuất từ lòng lành Thiên Chúa; và đồng thời, chúng ta dâng lên những lời tạ ơn không dứt để tôn vinh và ca ngợi vì Ngài đã nâng một thụ tạo giống như chúng ta lên bậc trọn hảo và vinh quang nhường ấy. Chúng ta có thể nói thêm rằng việc phượng tự và tôn kính mà nhân loại thể hiện dành cho Đức Maria, nhờ tình yêu của Chúa Con, đều được Chúa Con khứng nhận như một lễ vật thuộc về Ngài, vì những việc ấy được dâng lên Mẹ Maria cũng chỉ vì Chúa, mà mọi người đều biết rằng Chúa Con đã yêu mến Mẹ Ngài với một tình yêu thiết tha như thế nào.

Lý do thứ hai là vì lợi ích và phần phúc của chính chúng ta, điều mà Thiên Chúa ước muốn, khao khát, và sắm cho chúng ta bằng mọi cách có thể. Đức Trinh Nữ rất thánh không phải là một thụ tạo “tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa.” Ôi, không. Mẹ chỉ lôi kéo, khuyến giục, ràng buộc, cưỡng ép tình yêu của chúng ta để rồi biến nó thành một của lễ đẹp lòng thỏa ý Thiên Chúa mà thôi: Mẹ mong ước chúng ta thuộc trọn về Mẹ để Mẹ có thể làm cho chúng ta thuộc trọn về Chúa; Mẹ khao khát chúng ta yêu mến Mẹ cốt để Mẹ có thể làm cho chúng ta say mê Chúa Giêsu, Con chí thánh của Mẹ. Như thế, Mẹ lôi kéo và hướng dẫn chúng ta đến với Thiên Chúa, chứ không phải để tách lìa và đẩy chúng ta ra xa Ngài. Một tác giả đạo đức đã bàn về lòng yêu mến và sùng mộ Mẹ Thiên Chúa rằng, “lòng tôn sùng và yêu mến Chúa Con sẽ gia tăng tỉ lệ theo lòng tôn sùng và yêu mến Mẹ Maria, vì Mẹ là người thành tín nhất với Con của Mẹ, Mẹ lôi kéo và đưa tất cả những người đến với Mẹ về cùng Chúa, Mẹ sẽ ra sức giải hòa và hợp nhất họ một cách mật thiết hơn với Thiên Chúa” (In arte pie amandi et colendi Deipar, cap. 7). Và như vậy, bạn có thể nhìn thấy lợi ích lớn lao biết bao cho chúng ta. Cho nên, chúng tôi mới nói rằng càng yêu mến Đức Maria, chúng ta càng yêu mến Thiên Chúa, và không có con đường nào ngắn hơn, dễ dàng hơn, an toàn hơn để đưa chúng ta đạt đến đức mến Chúa trọn hảo cho bằng con đường yêu mến trìu ái và thành thực đối với Đức Maria.

Nhà thần học Pelbartus nêu lên một câu hỏi rằng những người xem ra tôn kính Đức Trinh Nữ Rất Thánh một cách nồng nhiệt và thắm thiết hơn Chúa Kitô có phạm tội không (Pelb. apud Wickmann, Sabbat. Marian, c. 13). Về câu hỏi này, nhà thần học Wickmann đã trả lời rằng chúng ta có thể tin tưởng một cách chắc chắn, không hề càn dỡ chút nào, rằng Chúa Thánh Thần muốn đốt lên một lòng tôn sùng đặc biệt đối với Mẹ Thiên Chúa nơi nhiều người, và nhờ những công nghiệp của Mẹ, họ có thể đạt đến phúc trường sinh và bằng gương lành ấy, họ còn đưa dẫn nhiều người khác cũng đến chỗ say mến sùng mộ như họ (Ibid).

Vậy nếu bạn muốn yêu mến Thiên Chúa và yêu mến một cách say mê bền vững, bạn hãy yêu mến Đức Maria và yêu mến một cách mạnh mẽ kiên trung. Nếu bạn muốn nên thánh và nên thánh một cách nhanh chóng dễ dàng, bạn hãy yêu mến Mẹ Maria một cách thắm thiết nồng nhiệt. Về tình yêu nào chúng ta phải dành cho Mẹ, chúng tôi sẽ bàn thêm trong chương cuối của sách này. Bạn hãy kệ mặc, đừng để ý gì đến những người – mà theo ý ngay lành – chúng ta tin là họ theo cảm tình sốt sắng đối với Chúa, nhưng lại dành cho Mẹ một lòng thảo hiếu và tôn sùng phải nói là không có gì đáng kể, bằng cách này cách nọ họ đả phá và hạ giá những lời ca ngợi xinh đẹp nhất dành cho Mẹ, có khi họ còn muốn cải tổ và phá đổ hoàn toàn một số tập tục đạo đức tôn kính Mẹ, những tập tục cổ xưa mà lòng đạo đức của các tín hữu hay của chính Giáo Hội đã thực hiện và còn lưu truyền đến ngày nay. Nhưng hãy lưu ý là không có một thước chuẩn hay mức độ nào trong việc tôn kính và yêu mến đối với Đức Trinh Nữ, vì theo lời thánh John Damascen, Mẹ siêu vượt trên tất cả mọi lời ca tụng và mọi vinh dự; và do đó thánh Ambrose và thánh Andrew đảo Crete đã xác quyết rằng chỉ có một mình Thiên Chúa mới có thể ca ngợi Đức Trinh Nữ một cách đầy đủ và xứng đáng mà thôi (S. Ambrose, lib. i. de Virg., Andreas Cret.).

Vậy chúng ta hãy phụng sự, ca ngợi, tôn vinh, và yêu mến Mẹ Maria một cách vô giới hạn, vô mức độ, vì chúng ta sẽ làm cho Thiên Chúa được sướng vui vô hạn và nhanh chóng trở thành những vị thánh, những vị đại thánh.

Ôi Mẹ tình yêu cao đẹp! Kỳ công tuyệt hảo nhất của Thiên Chúa! Từ Mẫu dấu ái nhất của chúng con! Hiền Mẫu, Nữ Tử, và Hiền Thê quí yêu nhất của Thiên Chúa, biết đến khi nào chúng con mới được rạo rực cháy lửa yêu mến Mẹ? Khi nào con tim chúng con mới được tiêu tan vì ngọn lửa ấy? Xin hãy tách một tia lửa từ ngọn lửa thần thánh đang bừng cháy trong lòng Mẹ và mạnh mẽ ném vào con tim chúng con để nó cũng được cháy bùng lên và bị thiêu đốt hoàn toàn, thành một của lễ toàn thiêu hầu đáp lại món nợ tình yêu mà chúng ta mắc nợ với Mẹ và với Thiên Chúa; và để con tim chúng con được thanh luyện khỏi mọi ô trọc của những ngọn lửa nhơ bẩn, những ngọn lửa đến nay vẫn còn đang bao quanh và cháy âm ỉ trong đó. Xin Mẹ vì lòng nhân lành mà thực hiện điều ấy và hãy thực hiện mau đi.

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)