dongcong.net
 
 
   
 
   
 
   
 

 

 

 
Phụng Vụ Chư Thánh
 
tháng 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
  <<<  
 
 
  Tháng 4  
       
    Thánh Hught ngày 01 tháng 4
    Thánh Phanxicô Ðệ Phaolô ngày 02 tháng 4
    Thánh Benedict, người Phi Châu ngày 03 tháng 4
    Thánh Isiđôrô ngày 04 tháng 4
    Thánh Vinh Sơn Ferriê ngày 05 tháng 4
    Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh ngày 06 tháng 4
    Thánh Gioan Lasan ngày 07 tháng 4
    Thánh Phêrô Lựu ngày 07 tháng 4
    Thánh Stanislao ngày 11 tháng 4
    Thánh Martinô ngày 13 tháng 4
    Thánh Bernardete ngày 16 tháng 4
    Thánh Benedict giuse Laber ngày 17 tháng 4
    Chân phước James Oldo ngày 18 tháng 4
    Các chân phước Luchedo ngày 19 tháng 4
    Thánh Conrad Braham. ngày 20 tháng 4
    Thánh Anselmô ngày 21 tháng 4
    Thánh Georgiô ngày 23 tháng 4
    Thánh Fiđêlê Ðệ Sigmaringa ngày 24 tháng 4
    Thánh Marcô Thánh Sử ngày 25 tháng 4
    Thánh Phêrô Matia ngày 28 tháng 4
    Các Thánh Khoan, Hiến, Thành ngày 28 tháng 4
    Thánh Catarina Thành Siêna ngày 29 tháng 4
    Thánh Piô V ngày 30 tháng 4
    Thánh Giuse Tuân ngày 30 tháng 4
       
  <<<    
 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)