dongcong.net
 
 
   
 
   
 
   
 

 

 

 
Phụng Vụ Chư Thánh
 
tháng 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
  <<<  
 
 
  Tháng 6  
       
    Thánh Justinô Tử Ðạo ngày 01 tháng 6
    Thánh Giuse Túc ngày 01 tháng 6
    Thánh Ða Minh Ninh ngày 02 tháng 6
    Thánh Carôlô Lwanga và Các Bạn ngày 03 tháng 6
    Thánh Phaolô Ðổng ngày 03 tháng 6
    Thánh Bonifaciô ngày 05 tháng 6
    Thánh Luca Loan ngày 05 tháng 6
    Thánh Ða Minh Toái Huyện ngày 05 tháng 6
    Thánh Nôbertô ngày 06 tháng 6
    Thánh Phêrô Dũng, Thuần và Dương ngày 06 tháng 6
    Thánh Êphrem ngày 09 tháng 6
    Thánh Barnabê Tông Ðồ ngày 11 tháng 6
    Thánh Augustinô Huy, Thể và Đạt ngày 12 tháng 6
    Thánh Antôn Pađua ngày 13 tháng 6
    Thánh Ða Minh Nguyên, Nhi, và Tường ngày 16 tháng 6
    Thánh Phêrô Ða ngày 17 tháng 6
    Thánh Romualđô ngày 19 tháng 6
    Thánh Pauline ngày 20 tháng 6
    Thánh Louis Gonzague ngày 21 tháng 6
    Thánh Paulinô ngày 22 tháng 6
    Thánh Gioan Fisher ngày 22 tháng 6
    Thánh Tôma More ngày 22 tháng 6
    Sinh Nhật Thánh Gioan Baotixita ngày 24 tháng 6
    Thánh Ða Minh Minh và Chiểu ngày 26 tháng 6
    Thánh Cyrillô ngày 27 tháng 6
    Thánh Tôma Toán ngày 27 tháng 6
    Thánh Irênê ngày 28 tháng 6
    Thánh Phêrô Và Phaolô Tông Ðồ ngày 29 tháng 6
    Các Thánh Tử Ðạo Tiên Khởi ngày 30 tháng 6
    Thánh Vinh Sơn Yến ngày 30 tháng 6
       
  <<<    
 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)