dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Phụng Vụ Chư Thánh
 
 
Ngày 05 tháng 9
 
<<<    

Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự, Linh Mục;
Giuse Hoàng Lương Cảnh, Y Sĩ (+1838)

- Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự sinh năm 1796 tại Ninh Cường, Nam Ðịnh. Ðược nhận vào nhà Chúa từ nhỏ, nhưng đến năm 30 tuổi mới thụ phong linh mục, sau đó gia nhập dòng thánh Ða Minh. Ngài đặc biệt chăm lo suy gẫm và trung thành với thánh lễ mỗi ngày. Trong thời gian đang coi xứ Ðức Trai (Kẻ Mốt), cha đã bị tố cáo và bị bắt giải về Bắc Ninh giam chung với Thánh Giuse Cảnh. Trong tù, cha đã cương quyết bảo vệ đức tin, và chính một lần chính ngài đã cãi lý về đạo trước mặt quan Bố Chánh Án Sát và quan phải nể phục.

- Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh sinh khoảng năm 1763 tại làng Ván, tỉnh Bắc Giang. ngài được bầu làm trùm họ, sinh sống bằng nghề thầy thuốc, trỗi vượt về đường thánh thiện và lòng thương người. Ngài đã gia nhập và được mặc áo hội Dòng Ba Ða Minh. Năm 75 tuổi, ngài bị bắt và bị giải về Bắc Ninh giam chung với cha Phêrô Tự. Trong tù, quan khuyên nhủ ngài bỏ đạo, ngài đã mạnh dạn tuyên xưng: "Chúa là Chúa trời đất và muôn vật phải thờ phụng Người", sau đó, thầm thì đọc kinh. Quan cho phép đọc lớn, ngài đã đọc kinh Ðức Chúa Thánh Thần rồi cung kính hôn tượng Chúa. Nhiều lần ngài còn giải thích giáo lý cho quan nghe nữa.

Các quan đã lên án tử hình cha Phêrô Tự và ông trùm Giuse Cảnh vì tội "bất khẳng quá khóa". Ngày 05/9/1838, hai ngài đã hiên ngang tới pháp trường Bắc Ninh chịu xử trảm.

Ngày 27/5/1900, Ðức Giáo Hoàng Lêô XIII đã tôn phong hai ngài lên hàng Chân Phước.

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã tôn phong Hiển Thánh ngày 19/6/1988.

 

Nhóm Châu Kiên Long, Ðà Lạt
Vietnamese Missionaries in Asia

 

<<<    
 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)