dongcong.net
bấm vào số sẽ có bài đọc, chúa nhật năm C, ngày thường năm chẵn 2
Tháng 01, 2022
2022-CANH TÝ-
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
30
19

CHÚA NHẬT 4 TN-C

31
(Th. Gioan Bosco, Lm)
 
 
-

 

 
-
 
1-1
20-

Lễ Mẹ Thiên Chúa
New Year's Day
Ngày Cầu Hòa Bình Thế Giới

2
21-

Lễ Hiển Linh


3
22-

Bài đọc Chúa Nhật: năm C

4
23-

USA: Th. Elizabeth A. Seton - Lễ Nhớ

5
24-

USA: Th. Gioan Neumann- Lễ Nhớ

6
25-
St. Andre Bessette, ts
7
26-

Th. Raymond Penyafort, lm

8
27-

Kính Đức Mẹ


9
28-

Lễ Chúa chịu phép rửa

10
29-

Bắt đầu Tuần 1 Mùa TN
Bài đọc hằng ngày: năm
2

11
30-


12
1/12-

 

13
2-

 

14
3-


15
4-


Kính Đức Mẹ

16
5-
Chúa nhật 2
TN-C

Th. Antôn, viện phụ


17
6-18
7-

Tuần cầu nguyện hiệp nhất Kitô hữu
USA: Martin Luther King,

19
8-

 

20
9-

Th. Fabianô, ghtd
Th. Sêbastianô, td

21
10-

Th. Agnes, dt, td

22
11-
USA-Cầu cho luật thai nhi
23
12-
Lễ Chúa nhật 3 Lời Chúa
(Th. Phanxicô Salêsiô, gmts)

24
13-


25
14-

Thánh Phaolo trở lại - Lễ Kính

26
15-

Th Timothy và Titô, giám mục-

27 16-
Th. Angela Merici, DtNt
28 17-

Th. Tôma Aquinô, lmts - Lễ Nhớ

29
18
tháng 12-21

---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)