dongcong.net
Bấm vào số lớn có bài đọc, chúa nhật năm B, ngày thường năm 1
Tháng 02, 2021
Tháng Mẹ Dâng Con
2021-TÂN SỬU -
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
 
19-
Thứ Tư lễ tro và thứ sáu tuần thánh phải giữ chay và kiêng thịt (Gl 1251)

1
20-


2
21-
Lễ Mẹ Dâng Chúa

3
22-
Th. Biasiô, gmtđ
Th. Ansgariô,
gm


4
23-5
24-

 Th. Agata, tntđ (M)

6
25-

St. Paul and Companions
Thứ Bảy Đầu Tháng

7
26-

CN 5 TN

8
27-

Th. Gieronimo Emiliani, Th. Josephine Bakhita, dt

9
28-

 

10
29-

Th. Scôlastica, TN
Lễ Nhớ

11
30-

Lễ Đức Mẹ
Lộ Đức

Ngày thế giới bệnh nhân

12
1-1-
13
2-
14
3-
CN 6 TN
Th. Cyrillô, đan sĩ
Th. Mêthôđiô, gm
Lễ Nhớ

St. Valentine's Day (Hoa Kỳ)


15
4-
16
5-

 

17
6-

Lễ Tro
Ăn Chay - Kiêng thịt


18
7-

Thứ Năm sau lễ tron

19
8-


thứ sáu sau lễ tron


20
9-

Thứ bảy sau lễ tron

21
10-

CN 1 Chay
Th.Phêrô Đamiano, gmts

22
11-
Toà Thánh Phêrô,TĐ
Lễ Kính
Presidents' Day (Hoa Kỳ)


23
12-

 

Th.Polycarpo, gmtđ

24
13-25
14-


26
15-


Mùa Chay

27
16-

Mùa Chay

28
17-

Chúa Nhật 2
mùa chay


 
-
-18-59 tuổi phải giữ chay
-14 tuổi trở lên phải kiêng thịt
 
-

Thứ Tư lễ tro và thứ sáu tuần thánh phải giữ chay và kiêng thịt (Gl 1251)


 
-

-t

 
-

-

 
-

-

 
-

-


tháng 1
tháng 3

---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)