dongcong.net
Bấm vào số lớn có bài đọc, Chúa nhật năm B, ngày thường năm I
Tháng 09, 2021
THÁNG MẸ SẦU BI
-Tân Sửu-
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
 
-
 
-

Chúa đã qui tụ tất cả nước lại một nơi gọi là biển và qui tụ mọi ơn sủng nơi một người đó là Mẹ Maria. (Th. Benado)

 
-

 

1
25-

Tuần 22 TN

2
26-


3
27

Th. Grêgorio Cả, GhTs - Lễ Nhớ
Đầu Tháng
Kính Thánh Tâm Chúa

4
28-
Thứ Bảy Đầu Tháng Kính Trái Tim Mẹ

5
29-
Chúa Nhật 23 Thường Niên
6
30-

USA: Labor Day

7
1-8-8
2-

Sinh Nhật Đức Mẹ - Lễ Kính

9
3-
Th. Phêrô Claver, lm - Lễ Nhớ-

10
4-

 

11
5
Lễ Kính Thánh Danh Mẹ Maria
12
6-
Chúa Nhật 24 Thường Niên

13
7-

Th. Gioan Kim Khau, GmTs
Lễ Nhớ


14
8-

Lễ Suy Tôn Thánh Giá
Lễ Kính


15
9-

Lễ Đức Mẹ Sầu Bi - Lễ Nhớ


16
10-

Th.Cornêliô và Cyprianô, gmtđ
- Lễ Nhớ

17
11-

-St. Robert Bellamine, GmTs

18
12-

-


19
13-
Chúa Nhật 25 Thường Niên-Th. Januario, gmtđ

20
14-
Th. Anre Kim, Phaolo Chong, Lm và các bạn tử đạo Đại Hàn
Lễ Nhớ

21
15-

Th. Mathêô, TĐTS
Lễ Kính

Trung Thu -Tết nhi đồng

22
16-


23
17-
Th. Piô Pietrelcina ,lm - Lễ Nhớ
24
18-

 

25
19-

 

26
20-
Chúa Nhật 26 Thường NiênTh. Cosma và Th. Đaminaô tử đạo

27
21-
Th. Vincente Phaolo, Lm
Lễ Nhớ
28
22-

Th. Vanceslao, Lorenso Ruiz và các bạn tử đạo

29
23-
Ba Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabrie, và Raphae - Lễ Kính

30
24-
Th. Giêrônimô, lmts
Lễ Nhớ


 
-

 

 
-tháng 8
tháng 10

---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)