dongcong.net
Bấm vào số lớn có bài đọc, Chúa nhật năm C, Ngày thường năm 2
Tháng 02, 2022
Tháng Mẹ Dâng Con
2022-Nhâm Dần-
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
 
-


 
-


1
1/1-
2
2-
3
3-

Th. Biasiô, gmtđ
Th. Ansgariô,
gm
MÙNG BA TẾT -Cầu cho công ăn việc làm

4
4-

Thứ Sáu đầu tháng

5
5-

 Th. Agata, tntđ (M)
Thứ Bảy Đầu Tháng

6
6-

CN 5 TN-C

7
7-

 

8
8-

Th. Gieronimo Emiliani, Th. Josephine Bakhita, dt

9
9-


10
10-

Th. Scôlastica, TN
Lễ Nhớ

11
11-

Lễ Đức Mẹ
Lộ Đức

Ngày thế giới bệnh nhân


12
12-

 

13
13-
CN 6 TN

14
14-

Th. Cyrillô, đan sĩ
Th. Mêthôđiô, gm
Lễ Nhớ

St. Valentine's Day (Hoa Kỳ)

15
15-

 

16
16-

-

17
17-

Bảy Thánh Lập Dòng Tôi tớ Đức Mẹ

18
18-

-

19
19-

 

20
20-

CN 7 TN


21
21-
Th.Phêrô Đamiano, gmts
Presidents' Day (Hoa Kỳ)


22
22-

Toà Thánh Phêrô,TĐ
Lễ Kính

23
23-

Th.Polycarpo, gmtđ

24
24-


25
25-

 

26
26-

 

27
27-

CN 8 TN

28
28-
 
-

"Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa tha tội chúng con. Xin cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục. Xin đem hết mọi linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cầu Chúa thương xót hơn."

 
-

Ý nguyện của ĐTC: Cầu cho các nữ tu và những người thánh hiến.-

 
-

Cám ơn họ vì sứ mạng và lòng can đảm của họ, để họ tiếp tục tìm được những câu trả lời mới đứng trước những thách đố của thời đại chúng ta.-

 
-

-

 
-

----------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)