dongcong.net
Bấm vào số lớn có bài đọc Chúa Nhật năm C, ngày thường năm 2
Tháng 03, 2022
Tháng Kính Thánh Cả Giuse
-2022- Nhâm Dần-
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
 

- 

 
-1
29

-

2
30-


L
ễ Tro- Ăn chay - Kiêng thịt

3
1/2-

Mùa Chay

4
2-


Kiêng Thịt


5
3-

Mùa Chay

6
4-

1 Mùa chay

7
5-

Mùa Chay

8
6-

Mùa Chay

9
7-

Mùa Chay

10
8-
Mùa Chay

11
9-


Kiêng Thịt

12
10-

Mùa Chay

13
11-

2 mùa chay
USA: 1:00AM--2:00AM

14
12-

Mùa Chay

15
13-

 

16
14-

Mùa Chay

17
15-

Thánh Patricio

18
16-


Kiêng Thịt

19
17-

Th. Giuse Bạn Đức Me- Lễ Trọng

20
18-

3 mùa chay 

21
19-

Mùa Chay

22
20-

mùa chay

23
21-

mùa chay

24
22-

mùa chay

25
23-

-Lễ Truyền Tin cho Đức Me- Lễ Trọng
Kiêng thịt

26
24-

mùa chay

27
25-

4 mùa chay

28
26-

mùa chay

29
27-

mùa chay

30
28-

mùa chay

31
29-

mùa chay

 
- 
-

 


tháng 4

---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)