dongcong.net
Bấm vào số lớn có bài đọc, Chúa nhật năm C, ngày thường năm II
Tháng 09, 2022
THÁNG MẸ SẦU BI
-Nhâm Dần-
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ Tư
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
 
-
 
-

Chúa đã qui tụ tất cả nước lại một nơi gọi là biển và qui tụ mọi ơn sủng nơi một người đó là Mẹ Maria. (Th. Benado)

 
-

 

-
-

 

1
6/8-
Tuần 22 TN

2
7

Đầu Tháng
Kính Thánh Tâm Chúa

3
8-
Th. Grêgorio Cả, GhTs - Lễ Nhớ
Thứ Bảy Đầu Tháng Kính Trái Tim Mẹ

4
9-
Chúa Nhật 23 Thường Niên
5
10-

USA: Labor Day

6
11-7
12-

 

8
13-
Sinh Nhật Đức Mẹ - Lễ Kính

9
14-

Th. Phêrô Claver, lm - Lễ Nhớ-

10
15
Trung Thu -Tết nhi đồng
11
16-
Chúa Nhật 24 Thường Niên

12
17-

Lễ Kính Thánh Danh Mẹ Maria

13
18-

Th. Gioan Kim Khau, GmTs
Lễ Nhớ


14
19-

Lễ Suy Tôn Thánh Giá
Lễ Kính


15
20-

Lễ Đức Mẹ Sầu Bi
Lễ Nhớ

16
21-

Th.Cornêliô và Cyprianô, gmtđ
- Lễ Nhớ

17
22-

-St. Robert Bellamine, GmTs-


18
23-
Chúa Nhật 25 Thường Niên

19
24-
-Th. Januario, gmtđ

20
25-

Th. Anre Kim, Phaolo Chong, Lm và các bạn tử đạo Đại Hàn
Lễ Nhớ


21
26-

Th. Mathêô, TĐTS
Lễ Kính

22
27-
23
28-

Th. Piô Pietrelcina ,lm - Lễ Nhớ

24
29-

 

25
30-
Chúa Nhật 26 Thường Niên

26
1/9-
Th. Cosma và Th. Đaminaô tử đạo
27
2-

Th. Vincente Phaolo, Lm
Lễ Nhớ

28
3-
Th. Vanceslao, Lorenso Ruiz và các bạn tử đạo

29
4-
Ba Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabrie, và Raphae - Lễ Kính

30
5-

Th. Giêrônimô, lmts
Lễ Nhớ

 
-tháng 10

---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)