dongcong.net
Bấm vào số lớn có bài đọc, chúa nhật năm B, ngày thường năm 1
Tháng 02, 2023
Tháng Mẹ Dâng Con
2023-Quý Mão-
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
 
-
Thứ Tư lễ tro và thứ sáu tuần thánh phải giữ chay và kiêng thịt (Gl 1251)

 
-


 
-


1
11-


2
12-

Lễ Mẹ Dâng Chúa

3
13-

Th. Biasiô, gmtđ
Th. Ansgariô,
gm
 


4
14-

Thứ Bảy Đầu Tháng

5
26-

CN 5 TN

6
27-

St. Paul and Companions

7
28-

 

8
29-

Th. Gieronimo Emiliani, Th. Josephine Bakhita, dt

9
30-

 

10
1-1-

Th. Scôlastica, TN
Lễ Nhớ

11
2-

Lễ Đức Mẹ
Lộ Đức

Ngày thế giới bệnh nhân

12
3-
CN 6 TN
Th. Cyrillô, đan sĩ
Th. Mêthôđiô, gm
Lễ Nhớ

St. Valentine's Day (Hoa Kỳ)


13
4-

 

14
5-

 

15
6-16
7-

 

17
8-18
9-19
10-

CN 7 TN
Th.Phêrô Đamiano, gmts


20
11-

Presidents' Day (Hoa Kỳ)


21
12-

 


22
13-

 


Lễ Tro

Ăn Chay - Kiêng thịt


23
14-

Th.Polycarpo, gmtđ

Thứ Năm sau lễ tro

24
15-

 


thứ sáu sau lễ tro

25
16-

Thứ bảy sau lễ tro

26
17-

Chúa Nhật 1
mùa chay


27
-
28
-

 


 
-

-18-59 tuổi phải giữ chay
-14 tuổi trở lên phải kiêng thịt
-t

 
-

Thứ Tư lễ tro và thứ sáu tuần thánh phải giữ chay và kiêng thịt (Gl 1251) -

 
-

-

 
-

----------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)