dongcong.net
Bấm vào số lớn có bài đọc, Chúa Nhật Năm B, Ngày Thường Năm 2
Tháng 02, 2024
Tháng Mẹ Dâng Con
2024-Giáp Thìn -
Chúa Nhật
Thứ Hai
Thứ Ba
Thứ
Thứ Năm
Thứ Sáu
Thứ Bảy
 
-


 
-
Thứ Tư lễ tro và thứ sáu tuần thánh phải giữ chay và kiêng thịt (Gl 1251)

 
-
-

 
-
-

1
22-2
23-

 Lễ Mẹ Dâng Chúa

3
24-

Th. Biasiô, gmtđ
Th. Ansgariô,
gm

Thứ Bảy Đầu Tháng

4
25-

Chúa Nhật 5
Thường Niên


5
26-

Th. Gieronimo Emiliani, Th. Josephine Bakhita, dt

6
27-

 

7
28-

Th. Scôlastica, TN
Lễ Nhớ

8
29-

-

9
30-

Tất Niên Quý Mão-

10
1/1/24-
11
2-
12
3-
13
4-

 

14
5-

Lễ Tro
Ăn Chay - Kiêng thịt
(Th. Cyrillô, đan sĩ
Th. Mêthôđiô, gm)
St. Valentine's Day (Hoa Kỳ)


15
6-

Thứ Năm sau lễ tron

16
7-


thứ sáu sau lễ tron


17
8-

Thứ bảy sau lễ tron

18
9-

CN 1 Chay
Th.Phêrô Đamiano, gmts

19
10-
Presidents' Day (Hoa Kỳ)

20
11-

 


21
12-22
13-

Toà Thánh Phêrô,TĐ
Lễ Kính

23
14-


Mùa Chay
Th.Polycarpo, gmtđ

24
15-

Mùa Chay

25
16-

Chúa Nhật 2
mùa chay


26
17-
27
18-

 


28
19-

-t

29
20-

-

 
-

--18-59 tuổi phải giữ chay
-14 tuổi trở lên phải kiêng thịt

 
-

-Thứ Tư lễ tro và thứ sáu tuần thánh phải giữ chay và kiêng thịt (Gl 1251)


tháng 1
tháng 3

---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)