dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Tháng Cầu hồn
 
 
góp nhặt....i
 
<<<    

THÁNG CẦU HỒN -THÁNG 11
góp nhặt internet...

NGÀY 2 THÁNG 11

NGÀY MỒNG 2

                             VỀ LUYỆN NGỤC LÀ LÀM SAO ?

1.- Cứ như phép đạo dạy thì luyện ngục là chốn Đức Chúa Trời công thẳng vô cùng đã  dựng nên cho được phạt những linh hồn kẻ chết đang khi mắc tội mọn, hay là đền những tội  trọng mình chưa đủ, là ngục Đức Chúa Trời giam tạm những linh hồn chẳng mắc tội đến nỗi  phải xuống hoả ngục, song chưa sạch cho trọn cho đủ, cho đáng lên thiên đàng.

Luyện ngục chẳng phải là thiên đàng vui vẻ thanh nhàn, chẳng phải là hoả ngục đầy hình  khổ rất dữ, bên là nơi thiên đàng, bên là hoả ngục.  Hình khổ luyện ngục cũng đau đớn như hình khổ hoả ngục ; nhưng mà kẻ chịu những  hình khổ ấy là kẻ lành kẻ thánh, chẳng phải là kẻ dữ kẻ mắc tội trọng như kẻ ở hoả ngục đâu.  Luyện ngục là chốn tối tăm khốn nạn, nhưng mà kẻ phải giam trong ấy sẽ được ra chẳng phải  giam đời đời như kẻ ở trong hoả ngục đâu. Lửa luyện ngục cực nóng cực dữ như hoả ngục ; nhưng mà ngày sau nó sẽ tắt đi, chẳng có cháy mãi như lửa hoả ngục đâu.

Khi các linh hồn nơi luyện ngục đã đền tội mình cho đủ, và trả nợ mình cho xong, và được thanh sạch cho trọn, Đức Chúa Trời sẽ cứu lấy cho khỏi chốn đau đớn ấy mà đem lên  thiên đàng. Ta cứ những điều này mà suy, liền biết Đức Chúa Trời đã lập luyện ngục tạm vậy mà thôi. Đến khi đã phán xét chung đoạn thì người sẽ tắt, sẽ bỏ lửa ấy đi, chẳng còn để nữa.

Cứ như lời những kẻ thông thái nói, thì luyện ngục ở chính giữa trái đất liền với hoả  ngục. Ấy luyện ngục thì làm vậy. Ấy là nơi hầu hết các kẻ có đạo phải giam cầm khi chết rồi,  lúc linh hồn lìa khỏi xác đoạn, vì chưng cứ như lời các thày lý đoán dạy chẳng có mấy kẻ  chết đoạn được lên thiên đàng ngay, hầu hết mọi người khi chết rồi phải ở luyện ngục cả, trừ  những trẻ con chết chưa đến tuổi khôn. 

Ấy là nơi ông bà cha mẹ, anh chị em họ hàng bạn hữu nghĩa thiết của ta đã qua đời đang phải giam phạt bây giờ. Cũng là nơi chẳng khỏi bao lâu ta cũng sẽ phải giam cầm nữa; vì chưng khó trông đến giờ chết ta được thanh sạch cho trọn, được đền tội lỗi ta cho đủ ở đời này, cho đáng lên thiên đàng đâu.

Vì vậy, ta phải chịu khó hãm mình đền tội ở đời này, cho khỏi phải giam phạt lâu năm  trong luyện ngục đời sau.

2.- Vì những lẽ nào Đức Chúa Trời dựng nên luyện ngục ?
Vậy khi người ta chết đoạn, thì linh hồn liền đến trước toà Đức Chúa Jesu mà chịu phán  xét riêng. Linh hồn nào sạch hết mọi tội, thì được lên thiên đàng lĩnh lấy phần thưởng cực  trọng vô cùng ; còn linh hồn nào mắc tội trọng thì phải bỏ xuống hoả ngục chịu hình khổ đời  đời ; song lẽ những linh hồn mắc tội nhẹ mà thôi, hay là đền tội trọng mình chưa đủ chốc ấy  làm sao ? Những linh hồn chưa được sạch tội cho trọn không đáng lên thiên đàng ; nhưng mà  chẳng mắc tội trọng, chẳng đáng sa hoả ngục thì sẽ đi đâu ? Chớ thì những linh hồn ấy chẳng  được xem thấy mặt Đức Chúa Trời mãi cho đến đời đời sao ?

Đức Chúa Trời thượng trí vô cùng đã tìm thế liệu cách cho những linh hồn ấy được nhờ, mà chẳng bỏ phép công bằng, chẳng mất đức thương xót. Người đã dựng nên luyện ngục ở giữa thiên đàng và hoả ngục, mà giam phạt những linh hồn ấy cho đến khi đền tội mình cho  đủ và được thanh sạch cho trọn. Ông Terluliano nói đến những hình khổ luyện ngục thì gọi là  hình khổ lòng thương xót Đức Chúa Trời đã bày ra. Ta phải xưng ra chẳng phải vô cớ mà Đức Chúa Trời dựng nên luyện ngục đâu, vì chưng  ngục ấy rất cần cho các linh hồn được đền vì những tội lỗi mình chưa đền kịp ở thế gian, và  cho được thanh sạch cho trọn, cho đáng hưởng sự cả sáng trên thiên đàng. Luyện ngục bởi lòng lành Đức Chúa Trời mà ra, cùng như là phép bí tích mà chưa được sạch thì nhờ luyện  ngục cho được sạch cho trọn.

Vì vậy ta phải tạ ơn ngợi khen Đức Chúa Trời lòng lành vô cùng đã dựng nên luyện  ngục mà cứu chữa những linh hồn ông bà cha mẹ anh em họ hàng bạn hữu ta, cùng vì người  đã liệu thế cho ta được giúp đỡ cứu chữa các linh hồn ấy cho khỏi luyện ngục cùng mở cửa  thiên đàng ra cho các linh hồn ấy được vào.

Lạy Đức Chúa Cha tôi tin thật Chúa tôi đã dựng nên luyện ngục vì lòng thương xót linh  hồn người ta ; xin Chúa tôi thương cho các linh hồn được chóng khỏi luyện ngục được nghỉ  ngơi đời đời cùng được sáng soi mãi chẳng cùng , Amen.

          THÁNH TÍCH

Trong nhà dòng ông thánh Phanxico khó khăn ở thành Pari có một thày dòng đạo đức  sốt sắng cùng siêng đọc kinh cầu nguyện, ăn chay đền tội, và giữ các luật phép trong nhà chongặt, chẳng hề làm việc gì, nói lời gì có hơi có bóng sự lỗi bao giờ, lại từng kể các việc lành  phép nhà dạy, thì còn làm thêm nhiều việc khác, như thể ăn chay đền tội, hãm mình nữa. Cho nên mọi người trong nhà lấy thày ấy làm như thánh sống vậy.

Phải khi thầy ấy ngã bệnh nặng mà chết ; ai nấy đều tin thật thầy ấy được lên thiên đàng  ngay. Cứ phép dòng ấy, hễ thày nào chết, thì các thày khác phải làm ba lễ cầu cho linh hồn thày ấy. Vậy có một thày bỏ chẳng làm lễ cho thày mới qua đời, vì nghĩ rằng : thày ấy đã  được lên thiên đàng ngay, chẳng phải qua luyện ngục cùng chẳng còn phải nhờ lời kẻ sống  cầu nguyện cho làm chi.

Khi táng xác thày ấy được mấy ngày, có một lần thày kia đọc kinh ngoài vườn, thì thấy  thày mới chết hiện về trước mặt mình, có những ngọn lửa cháy lên rần rật khắp cả người,  cùng kêu khóc những tiếng thảm thiết rằng : “Ôi ! thày ôi ! xin thày thương tôi ; xin thày làm lễ cầu nguyện cho tôi vì tôi đang phải khốn nạn trong luyện ngục lắm lắm”.

Thày này thưa rằng : “Tôi sẵn lòng làm lễ cho thày, nhưng mà bởi vì tôi tin thày đầy  công nghiệp phúc đức thì nghĩ rằng, thày đã được lên thiên đàng ngay, chẳng ngờ là thày còn  phải giam phạt nơi luyện ngục ». Thày kia trả lời rằng : « Thương ôi, chẳng ai hiểu được Đức  Chúa Trời là đấng công bằng nhường nào, và người phạt nặng những người mắc tội mọn là  thế nào nữa. Những việc người ta lấy làm trọn lành, thì người chẳng có kể là trọn lành đâu,  người ta không xem thấy sự lỗi nào thì Người xét thấy nhiều sự lỗi lầm lắm ; dù các thiên thần cũng chẳng được sạch trước mặt Người, phương chi là loài người ta yếu đuối như tôi ».

Nói bấy nhiêu điều đoạn, thì thày ấy biến đi. Thày này làm ba lễ cầu nguyện cho thày ấy  như phép nhà dòng dạy xong thì thấy linh hồn thày đã qua đời lên thiên đàng sáng láng tốt  lành.

***November 10, 2021

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)