dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Tháng Cầu hồn
 
 
góp nhặt....i
 
<<<    

THÁNG CẦU HỒN -THÁNG 11
góp nhặt internet...

NGÀY 3 THÁNG 11

NGÀY MỒNG 3

    VỀ NHỮNG LẼ LÀM CHỨNG CÓ LUYỆN NGỤC

1.-Dù trong đạo cũ đời xưa, dù trong đạo mới bây giờ người ta vốn cầu nguyện cho  kẻ đã qua đời. Ấy là điều làm chứng thật có luyện ngục.

Vì chưng người ta chẳng có cầu nguyện cho kẻ lành sạch hết mọi tội, vì kẻ ấy đã lên  thiên đàng rồi, chẳng còn thiếu điều gì mà phải nhờ kẻ sống cầu nguyện cho mình. Lại người  ta không cầu nguyện cho những kẻ đã mất linh hồn sa hoả ngục rồi, vì dù người ta có cầu  nguyện cho họ thì cũng công vô ích. Thế vậy thì người ta cầu nguyện cho ai ? Ắt hẳn là người ta cầu nguyện cho các linh hồn  nơi luyện ngục, vì chưng chẳng còn có nơi nào khác mà phạt những kẻ chết, khi chưa được  sạch cho đủ, cho đáng lên thiên đàng, nhưng mà cũng chẳng có mắc tội đến nỗi phải sa hoả  ngục.

Vì vậy người ta cầu nguyện cho kẻ đang phải giam phạt nơi luyện ngục được chóng ra  khỏi nơi đau đớn khốn nạn ấy mà lên thiên đàng chẳng sai.

Vả lại sự có luyện ngục chẳng phải là điều để mặc ai muốn tin, hay chẳng tin thì mặc ý  mình đâu ; bên là điều trong đạo buộc nhặt  phải tin. Trong sấm truyền cũ có lời Đức Chúa  Thánh Thần đã dạy tỏ tường rằng : « Sự nhớ cầu cho kẻ đã qua đời được khỏi tội là ý lành  phải lẽ, cùng làm ích cho kẻ ấy mọi đàng  ». Trong sấm truyền mới có lời Đức Chúa Jesu phán rằng : « Ngươi hãy tính toán và làm hoà cùng kẻ có việc với ngươi đang khi ngươi còn  sống, kẻo kẻ ấy bắt cùng nộp ngươi cho quan xét, mà quan sét sẽ giao phó ngươi cho lý hình  bỏ vào ngục, mà Ta bảo cho ngươi biết, ngươi chẳng ra khỏi đấy cho đến khi ngươi trả hết nợ ; dù một phân một ly cũng chẳng tha đâu”.

Vậy cứ như lời ông thánh Augustino cắt nghĩa, Đấng ta mắc nợ là Đức Chúa Trời ; quan xét là Đức Chúa Jesu là đấng phán xét kẻ sống và kẻ chết. Ngục ấy là luyện ngục ; những kẻ  giam cầm trong nơi ấy thì phải trả hết nợ, phải đền hết tội mình cho đủ mới được ra khỏi.

Chẳng những là Đức Chúa Jesu đã lấy lời mà phán dạy cho ta biết luyện ngục, mà lại khi  Người đã chịu chết trên cây Thánh giá đoạn, thì Người xuống ngục tổ tông yên ủi, cùng đem  tin lành cho linh hồn các thánh tổ tông cùng các kẻ lành giam trong ấy nữa.

2.- Hội thánh cũng buộc nhặt hết mọi người có đạo phải tin có luyện ngục, cùng đã ra hình phạt rất nặng cho những kẻ cứng lòng chẳng tin điều ấy nữa. Toà thánh cùng các đấng giám mục cả và thiên hạ xưa nay đã họp công đồng tại thành Tridentinomaf ra lề luật này : « Ai dám nói rằng : người ta đã chịu phép giải tội đoạn và đã ra khỏi tội rồi thì nên trọn lành  nên sạch ngay, cùng khỏi hết mọi hình phạt, đến nỗi kẻ ấy chẳng còn phải đền tội gì ở đời  này, hay là đời sau trong luyện ngục một chết lúc nào thì được lên thiêng đàng ngay tức thì ; ai cả dám nói quyết điều ấy thì người đó là người nói dối đạo, là kẻ phạm đến đức tin cách  nặng ; người đó chẳng còn thuộc về hội thánh nữa ». Các đấng thông thái có chức quyền  trong hội thánh và các bổn đạo, từ xưa đến nay, đều tin có luyện ngục mãi, chẳng ai hồ nghi  bao giờ.

Bời vì hội thánh đã biết có luyện ngục, cho nên hằng nhớ hằng cầu nguyện cho các linh  hồn nơi luyện ngục mãi, cùng truyền cho các đấng làm linh mục phải cầu nguyện cho các  linh hồn kẻ đã qua đời, lúc làm lễ Misa, lại khuyên bảo giục giã hết mọi người đọc kinh cầu  nguyện, thí của cho kẻ khó khăn cùng dâng các việc lành mình làm chỉ cho kẻ đã qua đời.

Về phần ta chết đoạn thì Hội thánh cũng sẽ cầu nguyện và khuyên giục kẻ có đạo đọc  kinh cầu nguyện cho linh hồn ta nữa ; Hội thánh sẽ hằng giúp đỡ ta cho đến khi ta được ra  khỏi lửa cực nóng ấy.

Ôi ! khi suy đến điều ấy thì ta phải ngợi khen ta ơn Đức Chúa Trời đã cho ta được đạo  thánh Người, và thêm lòng mến hội thánh là mẹ rất nhân lành hay thương giúp ta, khi ta sống  cùng chết đoạn, hơn cha mẹ phần xác thương con mình bội phần.

Lạy Đức Chúa Cha, con tin vững vàng các điều về luyện ngục, vì Chúa con đã dạy con  điều ấy, cùng vì Chúa con đã soi sáng cho Hội Thánh buộc phải tin điều ấy nữa ; Xin Chúa con cho con được siêng năng giúp đỡ các linh hồn ở luyện ngục.

THÁNH TÍCH

Năm  1418, có một thày dòng ở nước Pháp vượt biển sang thành Gieruxalem, viếng  những nơi Đức Chúa Jesu chịu chết chuộc tội thiên hạ. Khi trở về lúc vượt biển thì phải cơn  phong ba bạt vào gò Xicilia, thì lên đất mà xem phong cảnh xứ ấy thế nào.

May thầy ấy gặp một người tu hành ở đảo ấy đã lâu năm, ăn chay đền tội, làm việc lành đêm ngày. Hai thày ấy nói năng cùng nhau vệ sự tập đi đàng nhân đức cùng về sự bỏ mọi sự sang trọng thế gian một lúc lâu, đoạn thầy tu hành ấy hỏi thăm quê quán thày dòng ấy ở đâu.

Khi đã biết quê thày dòng ấy ở nước Pháp, thì lại hỏi thày ấy có quen biết thày Odilon chăng ? Thày dòng ấy thưa rằng : « Thày Odilon là bề trên cả dòng ông thánh Benedicto, là đấng đạo đức, khôn ngoan, cùng đã nổi danh tiếng trong Hội thánh. Thày hỏi tôi điều ấy làm chi ».

Thày tu hành thưa lại rằng : « Ở gần đây có vực sâu nặng chỗ ngọn lửa cháy lên, và nghe tiếng những linh hồn đền tội mình chưa đủ, kêu khóc khốn nạn lắm ; lại chưa được mấy ngày rầy, tôi lại nghe thấy quỉ Đức Chúa Trời khiến làm khốn các linh hồn ấy kêu trách thày Odilon, cùng các thày dòng ông ấy, vì năng làm phúc làm phận, và cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời, cho nên những linh hồn ấy chóng được khỏi chốn ấy, chẳng phải giam lâu.

«Vì vậy khi đã trở về đến quê nhà, thì xin thày đến cùng thầy Odilon mà trình cho thày ấy biết điều ấy, để cho thày ấy cùng các thày trong dòng thày ấy càng được vững lòng cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục một ngày một hơn »

Thày dòng vâng lời thày tu hành, khi vừa về đến nhà quê, liền đi trình thày Odilon các điều trước sau, thày Odilon nghe biết làm vậy, thì viết tờ truyền cho các nhà dòng thuộc về quyền thày ấy coi sóc, hằng năm, ngày hôm sau ngày lễ Các Thánh, thì phải làm mỗi thày một lễ cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục, như ta đã nói trong bài ngày mồng một trước này.

***November 10, 2021

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)