dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Tháng Cầu hồn
 
 
góp nhặt....i
 
<<<    

THÁNG CẦU HỒN -THÁNG 11
góp nhặt internet...

NGÀY 8 THÁNG 11

NGÀY MỒNG 8

VỀ SỰ CÁC LINH HỒN PHẢI GIAM PHẠT TRONG LUYỆN NGỤC LÂU CHÓNG THẾ NÀO

        1.- Hội thánh chẳng có truyền dạy cho ta biết sự các linh hồn phải giam trong luyện  ngục lâu chóng là thế nào, nhưng mà khi suy sự Hội Thánh tha phép cho bổn đạo dâng  cúng tiền nong ruộng nương vào nhà thờ để xin làm lễ cầu cho ông bà cha mẹ anh em họ  hàng đã qua đời, chẳng những là hai ba mươi năm, một trăm năm, mà lại mãi mãi, thì ta phải biết hội thánh tin thật có linh hồn phải chịu phạt hai ba trăm năm, năm bảy trăm năm  và có khi lâu hơn nữa. Các đấng thánh cả cũng tin như vậy. Bà thánh Mô-ni-ca mẹ ông  thánh Au-gus-ti-nô là người rất đạo đức, rất trọn lành, nhưng hơn 20 năm sau khi bà qua đời, thánh Au-gus-ti-nô vẫn còn xin lễ và chính người vẫn làm lễ cầu cho linh hồn mẹ  mình. Thánh Am-rô-xi-ô là bạn thân thiết của vua Tê-ô-đô-si-ô, đến thăm vua khi vua gần  sinh thì, có hữa sẽ cầu nguyện cho vua mãi mãi cho đến trọn đời. Đức Hồng Y Ben-lác-mi- nô xét những điều Đức Chúa Trời đã soi lòng cho nhiều đấng Thánh viết về luyện ngục thì  dạy rằng : Có linh hồn nếu mà chẳng được nhờ lời kẻ sống cầu nguyện cho, thì sẽ phải  giam trong lửa ấy cho đến tận thế.

            Vậy ở trong luyện ngục có một giây một phút thôi mà còn đau đớn chịu chẳng  được, phương chi là ở trong đấy lâu ngày lâu tháng lâu năm, hằng trông mong ước ao cho  được ra khỏi đấy mà không ra được, thì biết sự ấy đau đớn khốn cực là dường nào ! Lại bởi  vì hình khổ các linh hồn phải chịu thì rất dữ dằn, cho nên một ngày ở trong lửa ấy lâu bằng  một năm ở thế gian, và một năm thì lâu quá một trăm năm. Ôi hình khổ luyện ngục rất dữ  dằn là dường nào ! Ôi những năm tháng ngày giờ trong lửa luyện ngục thì lâu lai là dường  nào !

            Lạy chúa xin giảm bớt hình khổ cho ông bà cha mẹ anh chị em con, xin thu rút những năm tháng ngày giờ các linh hồn phải giam phạt ở đấy.

2.- Sự các linh hồn phải giam phạt trong luyện ngục lâu ngày lâu tháng lâu năm làm vậy thì chẳng có gì lạ gì, vì có lợi một nữ tu rất trọn lành thánh thiện kia nói rằng : Các linh hồn phải giam phạt trong luyện ngục lâu ngày lâu tháng lâu năm vì 5 sự này : Một là vì các linh hồn ấy phải thanh sạch sáng láng như thiên thần thì mới đáng lên thiên đàng, hai là vì những tội mọn người ta phạm mà chẳng ăn năn, chẳng xưng, chẳng đền cho đủ nhiều, vô vàn vô số. Ba là vì khi người ta đã xưng những tội trọng cho mình rồi thì chẳng hay làm việc lành phúc đức, chẳng hay phạt mình đền vì những tội ấy là bao nhiêu. Bốn là vì các linh hồn nơi luyện ngục chẳng còn làm được việc nào đỡ mình được, chẳng còn lập công gì đền tội mình được. Năm là vì kẻ sống hay quên chẳng có nhớ làm việc lành và cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục. 

             Bấy nhiêu lẽ ấy thì thật lắm, ta hãy cầm trí mà suy những lẽ ấy cho nên, và từ nay trở đi ta đừng có vội tin ông bà cha mẹ anh em ta đã lên thiên đàng rồi, nên chẳng còn cầu nguyện cho nữa. Khi một tàn lửa bắn vào chân tay mình mẩy ta còn lấy làm đau đớn chịu chẳng được, đã vội kêu lên ngay, thì sao ta lại cứng lòng độc dữ đến nỗi để cho ông bà cha mẹ anh em họ hàng bạn hữu ta phải phạt trong biển lửa cực nóng cự dữ lâu năm lâu tháng,  vì tiếc công đọc kinh lần hạt. Hỡi ông bà cha mẹ anh em tôi đang phạt trong luyện ngục bây giờ, tôi dốc lòng từ nay về sau hằng nhớ cầu nguyện cho, chẳng giám quên dữ.

Lạy Đức Chúa Cha, khi con suy sự phép công thẳng  Chúa bắt các linh hồn chịu hình khổ rất độc dữ, rất lâu năm lâu tháng trong lửa giải tội dường ấy, thì con sợ hãi kinh khiếp lắm. Lạy Chúa, con sấp mình xuống trước mặt Chúa, xin Chúa vì công nghiệp Đức Chúa Giê-su mà giảm bớt hình khổ cùng thu rút năm tháng ngày giờ các linh hồn phải giam phạt trong luyện ngục. Lạy Đức Bà Maria là Mẹ rất nhân từ hay yên ủi kẻ âu lo, xin Đức Mẹ thương đến các linh hồn nơi luyện ngục ; xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi lửa cực dữ ấy mà đem lên thiên đàng hát mừng ngợi khen Đức Chúa Trời Ba Ngôi, cùng rất thánh Đức Bà đời đời. Amen.

                 THÁNH TÍCH

Thánh Vi-cen-tê có một em gái khô khan lắm, lại mê sự đời ăn mặc diêm dúa, làm dáng quá lẽ. Chẳng may cô bị bệnh nặng và chết. Trước khi chết cô đã xưng tội chịu lễ và chịu các phép sau hết rất sốt sắng. Cô chết được mấy ngày thì hiện về với thánh Vi-cen-tên đang khi Người dâng lễ. Cả mình cô như một khối lửa cháy bầng bầng, cô kêu lên rằng : Ôi, anh ơi ! xin anh thương em cùng, em phải chịu lửa khốn nạn này cho đến tận thế, nhưng nếu anh thương dâng lễ cho em thì em được giảm bớt hình phạt. Ôi anh ơi ! xin anh thương em cùng. Kêu những lời ấy xong thì biến đi. Thánh Vi-cen-tê thấy em chịu khốn cực như thế thì thương lắm, nên dâng lễ cầu nguyện cho em ngay. Người mới dâng được 30 lễ thì thấy em được lên thiên đàng giữa các thiên thần sáng láng tốt lành.

Có một người dòng thánh Đa-minh ốm liệt giường gần chết xin cùng thày cả nghĩa thiết dâng cho một lễ ngay sau khi qua đời. Khi thày dòng chết thì thày cả dâng lễ ngay ; vừa dâng xong còn đang cởi áo lễ thì thầy thày mới qua đời hiện về trách rằng : Cha đã hứa hễ tôi vừa tắt thở thì cha dâng lễ cho tôi ngay, thế mà cha để tôi phải giam phạt trong lửa cháy rát rúa này hơn 30 năm, rồi mới dâng lễ cho tôi. Thày cả trả lời : thày hãy còn nằm trên giường chưa liệm mà thày nói ở luyện ngục đã hơn 30 năm là làm sao. Thày dòng nghe lời đó thì thưa rằng : Thương ôi ! cha hãy xét lửa cực nóng cực dữ ấy là dường nào, vì tôi mới ở trong lửa ấy có một giờ mà thôi mà lấy làm lâu dài tưởng như đã ở trong lửa ấy 30 năm rồi. Ôi cha ơi ! xin cha thương cứu lấy tôi cùng. Thày dòng nói những lời ấy đoạn thì biến đi.

11-2021

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)