dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Tháng Cầu hồn
 
 
góp nhặt....i
 
<<<    

THÁNG CẦU HỒN -THÁNG 11
góp nhặt internet...

NGÀY 9 THÁNG 11

NGÀY MỒNG 9

VỀ SỰ CÁC LINH HỒN Ở LUYỆN NGỤC KHÔNG CÒN LÀM ĐƯỢC VIỆC LÀNH GÌ, KHÔNG CÒN LẬP ĐƯỢC CÔNG PHÚC NÀO MÀ ĐỀN TỘI MÌNH NỮA

1.- Khi người ta chết đoạn chẳng còn lập được công phúc nữa, vì khi linh hồn đã ra khỏi đời này, thì chẳng còn tự do chọn sự lành hay dữ. Trong Tân Ước có lời Đức Chúa  Giê-su phán rằng : Hãy chịu khó mà làm việc khi đang còn sáng, kẻo đêm tối đến thì chẳng  còn làm được việc gì. Ban ngày còn sáng nghĩa là khi còn sống ở thế gian. Đêm tối nghĩa là  khi người ta đã chết, đã ra khỏi thế gian này. Giả như khi còn ở thế gian các linh hồn ấy có  chịu một phân một ly những hình khổ linh hồn ấy phải chịu trong luyện ngục bây giờ thì  đáng được công phúc vô cùng trên thiên đàng ; nhưng phải chịu những hình khổ trong  luyện ngục bây giờ thì chẳng được ơn ích gì, vì chỉ là để trả nợ mình khi đã mắc cùng Đức  Chúa Trời mà thôi. Thương ôi ! chịu nhiều hình khổ cự dữ dội 30 năm, ba bốn trăm đời và  có khi còn lâu hơn nữa mà chẳng được công phúc gì, thì biết các linh hồn lấy sự ấy làm đau đớn là dường nào ! Các linh hồn đã biết rõ sự ấy cho nên chỉ còn trông cậy ta giúp đỡ cứu  chữa mình mà thôi.

Các linh hồn trông cậy ta thì thật là phải lắm, vì chỉ có mình ta có thể giúp đỡ cứu  chữa các linh hồn ấy được, chỉ có một kẻ còn đang chiến trận ở thế gian này lập được công  phúc và trả được các nợ nần các linh hồn đã mắc cùng Đức Chúa Trời mà thôi.  Đã hay rằng : Đức Chúa Trời hằng yên ủi, hằng thêm sức cho các linh hồn chịu khổ  cho bằng lòng, nhưng mà chỉ mình ta mới giúp đỡ, cứu chữa các linh hồn khỏi hình khổ ấy  mà thôi. Đã hay rằng : các thánh trên trời hằng trông mong ước ao các linh hồn được lên  thiên đàng, nhưng mà có một mình ta mở được cửa thiên đàng cho các linh hồn được vào  mà thôi. Đức Chúa Trời cũng đã ban quyền phép ấy cho ta và phép công bằng cùng nhân  đức thương yêu buộc ta phải dùng quyền phép ấy mà giúp đỡ cứu chữa các linh hồn. Vậy        bấy lâu nay ta có suy nhớ điều ấy chăng ?

2.- Chẳng những các hình khổ linh hồn nơi luyện ngục phải chịu chẳng sinh ích lợi gì,  chẳng thêm công phúc gì cho các linh hồn ấy, mà lại cả lời các linh hồn ấy cầu xin kêu van cũng chẳng giảm bớt chút nào sự khốn khó các linh hồn ấy phải chịu. Nhưng mà lời ta cầu nguyện, việc lành phúc đức ta làm có sức giúp đỡ cứu chữa các linh hồn ấy lắm lắm. Ta  càng làm cầu nguyện, các làm nhiều việc lành bao nhiêu, thì ta càng giúp đỡ, càng giảm bớt  hình khổ cho các linh hồn ấy bấy nhiêu. Xưa bà thánh Mát-ta và Maria cầu xin kêu van  cùng Đức Chúa Giê-su cho em mình là La-gia-rô đã chết được 4 ngày, thì Đức Chúa Giê-su nghe lời hai bà cầu xin mà cho La-gia-rô sống lại. Ta hãy bắt chước hai bà thánh này, hãy kêu van cầu xin cùng Đức Chúa Trời thì ta sẽ cứu được các linh hồn khỏi luyện ngục,  nhất là ta hãy cầu xin cho sốt sáng, kêu van cho hết lòng : Lạy Chúa Giê-su rất nhân lành,  xin ban cho các linh hồn được nghỉ ngơi đời đời. Lạy Đức Bà là đấng yêu ủi kẻ âu lo, in  cứu các linh hồn cho mau kíp. Lạy các thánh nam nữ trên trời, xin cầu bầu cho các linh hồn  chóng ra khỏi luyện ngục. 

Lạy Đức Chúa Cha, con cả dám sấp mình trước mặt Chúa, xin Chúa tha phép cho con được dâng lời cầu nguyện, cùng các việc lành con làm cho Chúa, xin Chúa ghé mặt lại  thương đến các linh hồn phải giam trong luyện ngục tối tăm khốn nạn. Lạy Đức Chúa Giê- su, xin Cha thương đến các con cái Cha là linh hồn ông bà cha mẹ anh chị em bạn hữu con. Xin đưa linh hồn ấy lên thiên đàng nghỉ ngơi đời đời, Amen.

                 THÁNH TÍCH

Khi Đức Chúa Giê-su đi giảng đạo ở xứ Giu-dê-a, qua một giếng kia thì thấy có  nhiều người ốm đau liệt lào bất toại nằm trên bờ giếng. Các bệnh nhân này chờ đợi thiên  thần từ trời xuống đánh động nước, vì khi đánh động nước như thế, ai dìm mình xuống  nước trước hết thì sẽ được khỏi bệnh. Vậy có một người bất toại đã 38 năm cũng nằm trên  bờ giếng. Đức Chúa Giê-su trông thấy người ấy và biết người ấy đã ốm liệt lâu năm thì hỏi  rằng : anh có muốn khỏi không ? Người bất toại thưa : Lạy ông tôi bất toại không thể tự  mình đi được, lại không có ai giúp tôi đem tôi xuống nước khi nước động. Nếu có người  giúp đem tôi xuống nước thì tôi mới được khỏi.

Người bất toại không làm gì giúp mình được, mọi sự phải nhờ người khác. Đó là  hình bóng các linh hồn nơi luyện ngục. Các linh hồn ở trong luyện ngục như người bất toại,  phải có người cầm tay kéo ra mới ra được. Ta hãy cầm tay kéo các linh hồn ra khỏi lửa  nóng nảy rát rúa nghĩa là ta hãy cầu nguyện, xin lễ, xin lần hạt và làm nhiều việc lành phúc  đức đền vì tội các linh hồn ấy, thì các linh hồn ấy sẽ được lên thiên đàng.

11-2021

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)