dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Tháng Cầu hồn
 
 
góp nhặt....i
 
<<<    

THÁNG CẦU HỒN -THÁNG 11
góp nhặt internet...

NGÀY 13 THÁNG 11

NGÀY THỨ 13

        VỀ NHỮNG LINH HỒN MỒ CÔI KHÔNG ĐƯỢC AI CẦU NGUYỆN CHO

1.- Ở luyện ngục có nhiều linh hồn mồ côi chẳng ai cầu nguyện cho bao giờ. Đã hay rằng : Hội Thánh là mẹ rất nhân từ chẳng bao giờ quên con cái và hằng cầu nguyện chung cho hết mọi linh hồn, nhưng linh hồn mồ côi chẳng được ai cầu nguyện cách riêng cho. Khi các linh hồn ấy  sắp lìa bỏ thế gian, thì bạn hữu nghĩa thiết đã hứa cầu nguyện cho bạn, chẳng bao giờ quên đâu ; nhưng những bạn hữu ấy là những bạn hữu giả, chỉ thương về phần xác, vì lẽ thế gian, chẳng  thương về phần linh hồn, vì Đức Chúa Trời đâu, nên quên linh hồn bạn ngay, chẳng còn nhớ cầu  cho nữa. Những linh hồn ấy thấy bạn hữu nghĩa thiết quên chẳng còn nhớ đến mình bao giờ nữa,  chẳng còn giúp đỡ mình ít nào nữa, thì lấy làm đau đớn cay đắng biết nhường nào ! Ta hãy nghe tiếng những linh hồn ấy trách móc những người bạn hữu bạc tình ấy rằng : Hỡi bạn hữu nghĩa thiết, xin thương lấy chúng tôi cùng ; khi còn ở thế gian, chúng tôi đã thương yêu anh em hết  lòng, đã giúp đỡ anh em hết sức, nhiều khi anh em đã thề rằng : Chẳng dám quên ơn bao giờ, lại  khi chúng tôi sắp lìa bỏ thế gian, lúc chúng tôi từ giã anh em, anh em hứa sẽ cầu nguyện cho  chúng tôi mãi mãi. Thương ôi ! xác chúng tôi vừa chôn xuống đất thì anh em đã quên lời hứa  ngay, chẳng còn đọc lấy một kinh hay làm lấy một việc lành, mà cầu cho chúng tôi. Từ khi con  mắt anh em không còn xem thấy chúng tôi, thì lòng anh em cũng chẳng còn nhớ đến chúng tôi  nữa. Ôi ! nhân nghĩa thế gian là nhân nghĩa giả trá đến chừng nào !

Lời linh hồn mồ côi kêu trách bạn hữu là lời trách móc ta nữa, vì có linh hồn xưa là bạn hữu nghĩa thiết của ta, bây giờ đã phải giam phạt trong luyện ngục, mà ta đã quên chẳng còn nhớ cầu  nguyện cho bao giờ. Thánh Phanxico- Sa-lê nói rằng : Người ta hay quên, chẳng nhớ cầu nguyện  cho bạn hữu mình, cho những kẻ xưa đã làm ơn cho mình, thật là lỗi lắm. Kẻ bạc tình như vậy  thì sau này sẽ phải phạt chẳng khỏi đâu, vì có lời Đức Chúa Thánh Thần phán rằng : Kẻ hay quên chẳng nhớ đến kẻ khác, thì kẻ khác cũng sẽ quên chẳng nhớ đến nó.

2.-  Những linh hồn mồ côi chẳng những là không được bạn hữu nghĩa thiết của mình, mà  cũng không được nhờ cha mẹ anh em họ hàng mình, vì chẳng có cha mẹ anh em họ hàng nào ở thế gian này, lại có linh hồn còn anh em họ hàng, nhưng anh em họ hàng khô khan tệ bạc chẳng  nhớ đến, chẳng có xin lễ lần hạt hoặc coi sóc mồ mả cho kẻ ấy bao giờ. Những linh hồn mồ côi không còn được ai cầu nguyện cho, không còn biết cậy nhờ ai thì phải chịu khổ sở trong luyện ngục lâu năm, lâu tháng lắm ! Những linh hồn ấy thấy mình cô độc thì càng thêm đau đớn cực lòng hơn nữa.
Vậy ta hãy thương xót các linh hồn mồ côi, những linh hồn ấy rất đáng thương : Hãy chịu khó làm việc lành, xin lễ và lần hạt cứu các linh hồn ấy. Đó là việc rất đẹp lòng Đức Chúa Trời  và có ích cho ta lắm. Ngày sau khi ta chết mà phải giam trong luyện ngục, nếu anh em họ hàng  quên chẳng nhớ đến ta, thì các linh hồn sẽ báo ơn trả nghĩa chẳng có quên đâu.

Lạy Chúa, xưa khi Chúa lo buồn sầu nào trong vườn Giệt-si-ma-ni, thì các tông đồ và các  kẻ nghĩa thiết đã bỏ chẳng ai yên ủi, chẳng ai nhìn đến Chúa. Xin Chúa vì sự cực lòng ấy mà  thương đến những linh hồn mồ côi, trong luyện ngục, xin Chúa cứu lấy các linh hồn cho khỏi  chốn tối tăm khốn nạn ấy mà đem lên thiên đàng nghỉ ngơi đời đời. Amen.

THÁNH TÍCH

Xưa trong xứ kia thuộc nước A-lê-ma-na có nhiều linh hồn binh lính hiện về ban đêm từng  cơ đội làm ra như hình quan quân đang sắp hàng bày trận đánh nhau. Những binh lính ấy cứ đến  độ nửa đêm mới hiện ra, gần sáng lại rút vào hang gần núi. Dân miền này không hiểu sự ấy làm  sao thì sợ hãi kinh khiếp lắm. Gần đấy có một nhà dòng, đêm đêm cứ nghe những tiếng binh lính  cầm gươm giáo đánh đâm nhau chi chát thì cũng lấy làm sợ hãi không ngủ được.

Có một thày bạo hơn cầu xin Đức Chúa Trời gìn giữ phù hộ cho mình, đoạn tối đến ra cửa  hang xem sự việc ra sao. Thày đứng một lúc thì thấy binh lính cầm khí giới ở trong hang kéo ra.  Có người đi bộ, có người cưỡi ngựa. Thày liền làm dấu thánh giá, đoạn lấy tên Đức Chúa Trời ba  ngôi mà hỏi những người ấy là ai ? sao lại cầm khí giới chạy khắp cánh đồng cho người ta sợ hãi làm vậy. Bấy giờ có một người trả lời rằng, chúng tôi là những linh hồn những người linh xưa,  tuân lệnh vua Chúa mà đánh nhau, tử trận ở đây, xác chúng tôi chôn khắp cánh đồng này, Đức Chúa Trời khiến chúng tôi phải đền tội ở đây. Thày chẳng xem thấy lửa thiêu đốt chúng tôi,  nhưng có lửa nóng nảy, rát rúa quá sức thiêu đốt chúng tôi khốn nạn lắm. Bởi vì chúng tôi là  những linh hồn mồ côi không ai cầu nguyện, thương xót giúp đỡ cho, nên Đức Chúa Trời tha  phép cho chúng tôi hiện về xin kẻ sống cầu nguyện cho. Thương ôi  ! xin các thày thương đến  chúng tôi, xin các thày dâng lời cầu nguyện, dâng các việc lành phúc đức, nhất là dâng thánh lễ,  cho chúng tôi được giảm bớt những hình khổ, chúng tôi đang phải chịu.

Nói những lời ấy xong thì tất cả những linh hồn ấy cất tiếng kêu thảm thiết rằng : Thương  ôi ! Xin các thày thương chúng tôi, chúng tôi đang bị tay công thẳng Đức Chúa Trời phạt khốn  nạn lắm. Bấy nhiêu linh hồn kêu lên một tiếng rồi biến đi ngay. Cùng một lúc ấy thày dòng trông thấy trên đỉnh núi có đám cháy to, sáng trưng khắp cả miền ấy. Thày sợ hãi kinh khiếp quá sức liền trở về nhà dòng kể lại mọi điều cho anh em biết.  Các thày hiểu rõ đó là linh hồn mồ côi chẳng có ai cầu nguyện cách riêng cho, nên đã phải khổ sở lâu tháng lâu năm làm vậy, nên các thày đua nhau đọc kinh dâng lễ, và làm nhiều việc lành  cầu cho các linh hồn ấy. Từ bấy giờ về sau chẳng còn thấy linh hồn binh lính hiện về nữa.

crm - November 10, 2021

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)