dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Tháng Cầu hồn
 
 
góp nhặt....i
 
<<<    

THÁNG CẦU HỒN -THÁNG 11
góp nhặt internet...

NGÀY 16 THÁNG 11

NGÀY THỨ 16

  VỀ LẼ THỨ NHẤT GIỤC TA GIÚP ĐỠ CÁC LINH HỒN LÀ VÌ SỰ ẤY LÀM SÁNG  DANH ĐỨC CHÚA TRỜI

1.- Sự giúp đỡ cứu chữa các linh hồn làm sáng danh Đức Chúa Trời lắm, đó là lẽ thứ nhất  giục ta phải cầu nguyện và làm việc lành phúc đức chỉ cho các linh hồn. Chẳng có sự gì đẹp lòng  vừa ý Đức Chúa Trời và làm sáng danh người cho bằng sự cứu chữa các linh hồn cho khỏi luyện  ngục ; vì chưng khi ta mở cửa thiên đàng cho các linh hồn được vào, thì ta làm tăng số những  Đấng ngợi khen hát mừng Đức Chúa Trời. Những linh hồn ta đã cứu chữa khỏi luyện ngục mà lên thiên đàng thì sấp mình trước tòa Đức Chúa Trời, thờ lạy ngợi khen kính mến Người hết lòng  hết sức. Thánh Au-gus-ti-nô đã nói : Chẳng có sự gì đẹp lòng và sáng danh Đức Chúa Trời cho  bằng sự thương xót giúp đỡ các linh hồn nơi luyện ngục. Thày cả Buy-đa cũng nói : sự giúp đỡ  cứu chữa các linh hồn nơi luyện ngục là sự làm sáng danh Đức Chúa Trời hơn và có công có ích  cho người ta hơn là sự lo liệu cho kẻ có tội ăn năn trở lại đạo thật.

Vì vậy ta hãy chịu khó đọc kinh cầu nguyện, làm việc lành phúc đức mà giúp đỡ cứu chữa  các linh hồn, cho danh Chúa được cả sáng, vì chưng các linh hồn ta cứu khỏi luyện ngục sẽ làm  ở trên trời những việc ta không thể làm ở dưới đất, là ngợi khen tạ ơn Đức Chúa Trời hết lòng  hết sức ; các linh hồn ấy sẽ ngợi khen tạ ơn Đức Chúa Trời thay vì ta. Đức Chúa Trời là Đấng  công bằng cô cùng, chẳng bỏ qua việc lành nào người ta giúp đỡ anh em vì lòng kính mến người.  Người sẽ trả công cho ta, sẽ xuống mọi ơn mọi phúc cho ta.

2.- Khi giúp đỡ cứu chữa các linh hồn nơi luyện ngục, thì chẳng những là làm sáng danh  Đức Chúa Trời, mà lại làm cho các thánh trên trời vui mừng nữa. Vì chưng khi có linh hồn nào  được lên thiên đàng, thì các thần thánh trên trời ra rước lấy cùng tỏ ra vui mừng cũng như khi  người thế gian tìm thấy anh em mình đã lạc mất lâu năm. Bấy giờ Đức Bà là đấng yên ủi kẻ âu  lo, là mẹ cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục sẽ mừng rỡ hợp một ý một lòng cùng Đức Chúa  Giê-su mà ban cho các linh hồn ấy phần thưởng rất trọng Đức Chúa Trời đã hứa cho những kẻ  thắng trận toàn công, là sự sống đời đời. Thánh thiên thần bản mệnh, ông thánh bà thánh quan  thầy mừng rỡ, vì thấy các linh hồn ấy đã phải khỏi mọi sự dữ và được mọi sự lành, vì thấy số  người ngợi khen hát mừng Đức Chúa Trời tăng thêm, các Đấng tạ ơn Đức Chúa Trời đã thương  cho con cháu A-dong lên tòa cực cao cực trọng thay vì Lu-xi-phe và những thần dữ theo nó.

Vậy ta phải chịu khó giúp đỡ các linh hồn, vì sự ấy rất đẹp lòng Đức Chúa Trời và làm cho  cả thiên đàng được vui mừng. Chẳng những là ta phải lắng nghe tiếng các linh hồn trong luyện  ngục khóc lóc kêu van ta, mà ta lại phải nghe lời Đức Chúa Giê-su, Đức Bà và các thánh trên trời  giục ta mở cửa thiên đàng cho các linh hồn ấy được vào nữa. Lạy Chúa nhân lành vô cùng hay thương vô cùng, xin Chúa chớ chấp tội lỗi các linh hồn  nơi luyện ngục, xin hãy thương tha thứ cùng mở cửa thiên đàng cho các linh hồn ấy được vào hát mừng ngợi khen Chúa đời đời. Lạy rất thánh Đức Bà Maria, lạy các thần thánh nam nữ trên  trời, xin cầu cho các linh hồn ấy. Amen.

             THÁNH TÍCH

Sự cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục đẹp lòng Đức Chúa Trời và làm sáng danh  Người lắm. Chính Đức Chúa Giê-su đã dạy các thánh phải cứu giúp các linh hồn. Có lần người  hiện đến phán bảo bà thánh Ma-ga-ri-ta Cooc-tô-na và truyền bà phải lấy tên và quyền Người mà dạy các thày dòng thánh Phan-xi-cô khó khăn đọc kinh cầu nguyện cùng làm việc lành cứu các  linh hồn vì rằng : Các linh hồn phải giam phạt thì nhiều lắm mà chẳng mấy ai cầu nguyện cho.  Đức Chúa Trời thưởng cách rộng rãi cho những kẻ giúp đỡ cứu chữa các linh hồn và phạt nặng  những kẻ cứng lòng chẳng thương xót các linh hồn. Lần kia người phán bảo bà thánh Giéc-tô-ru- đê rằng : Lần nào con cứu được một linh hồn khỏi luyện ngục thì Cha mừng lắm, sự ấy đẹp lòng  Cha dường như bằng con cứu lấy chính mình Cha khỏi lửa ấy vậy.

Xưa bà thánh Ma-ga-ri-ta chẳng những hay giúp đỡ cứu chữa các linh hồn mà lại còn  khuyên bảo kẻ khác nữa, cho nên khi bà qua đời, Chúa đã sai các linh hồn bà đã cứu khỏi luyện  ngục rước linh hồn bà lên thiên đàng.

Có một bà kia chết đã lâu năm hiện về với một nữ tu có lòng sốt sáng hay cầu nguyện cho  các linh hồn, bà nài xin nữ tu ấy cầu nguyện cho mình mà rằng : Tôi chết đã lâu năm, mà từ khi  tôi chết cho đến bây giờ, chẳng có ai cầu nguyện cho tôi cả, con cái tôi cũng quên tôi, Đức Chúa  Trời phạt tôi như thế vì khi tôi còn sống không cầu nguyện cho các linh hồn bao giờ.

crm - November 10, 2021

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)