dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Tháng Cầu hồn
 
 
góp nhặt....i
 
<<<    

THÁNG CẦU HỒN -THÁNG 11
góp nhặt internet...

NGÀY 17 THÁNG 11

NGÀY THỨ 17

LẼ THỨ HAI GIỤC TA GIÚP ĐỠ CÁC LINH HỒN VÌ ĐỨC CHÚA GIÊ-SU THƯƠNG  XÓT CÁC LINH HỒN ẤY VÀ MUỐN TA CỨU GIÚP LẮM.

1.- Đức Chúa Giê-su thương hết các linh hồn vì xưa người đã lấy máu Người mà cứu chuộc.  Thánh Phao-lô đã dạy rằng : Chúa Giê-su đã thương ta và đã phó nộp mình chịu chết vì ta. Nếu  Đức Chúa Giê-su đã thương hết mọi linh hồn, phương chi là các linh hồn ở luyện ngục, vì các  linh hồn ấy là linh hồn lành thánh chẳng còn có thể phạm tội mất lòng người nữa, lại hằng kính  mến Đức Chúa Trời hết lòng hết sức hơn hết mọi người ở thế gian này, cũng là vì các linh hồn ấy  bằng lòng chịu những hình khổ rất dữ dằn, rất đau đớn. Người thấy các linh hồn ấy phải khổ sở  đau đớn thì Người cũng khổ sở đau đớn chẳng khác gì như chính mình Người phải khổ sở đau  đớn làm một với các linh hồn vậy. Sự ấy chẳng khó hiểu gì, vì Đức Chúa Giê-su hay thương xót,  là Chúa cứu chuộc loài người, giả như Người có thể chịu chết lần nữa để mở cửa thiên đàng cho  các linh hồn ấy vào, Người cũng sẵn lòng chịu chết ngay ; nhưng mà bởi Người là Đấng công  bằng ghét tội trên hết mọi sự, thì Người phải để các linh hồn ấy trong luyện ngục cho đến khi đã  được sạch cho hẳn và đền tội mình cho đủ.

Vậy ta hãy noi gương Chúa mà thương các linh hồn lành thánh ấy đang phải chịu nhiều  hình khổ dữ dằn đau đớn lâu năm lâu tháng. Nếu ta có lòng thương các linh hồn ấy vì Đức Chúa  Trời, thì ta sẽ vội vàng mau mắn giơ tay ra, nghĩa là ta lấy sự đọc kinh cầu nguyện, hãm mình ăn  chay và làm các việc lành phúc đức khác mà cứu vớt các linh hồn cho khỏi biển lửa luyện ngục.

2.- Đức Chúa Giê-su thương các linh hồn ở luyện ngục lắm. Người ngự trong phép mình  thánh đêm ngày thì hằng soi sáng mở lòng người ta cầu nguyện và làm việc lành phúc đức để  yên ủi cứu chữa các linh hồn ấy. Đức Chúa Giê-su dâng mình làm của tế lễ Đức Chúa Cha trên  bàn thờ lần nào thì Người dạy các thày cả cũng như bổn đạo phải cầu nguyện cho các linh hồn  lần ấy. Người thu tích các công nghiệp của Người, của rất thánh Đức Bà và các thánh lại làm  một mà dạy kẻ có đạo dâng các công nghiệp ấy cho Đức Chúa Cha để trả nợ thay cho các linh  hồn, quen gọi là lĩnh ân xá chỉ cho các linh hồn. 

Đức Chúa Giê-su phán bảo ta rằng : Chúng con hãy thương các linh hồn nơi luyện ngục, vì  chúng là con cái rất yêu dấu của Cha, hãy trả chúng lại cho Cha, hãy lấy sự đọc kinh xem lễ, lĩnh  ân xá mà mở của thiên đàng cho chúng vào ở cùng Cha. Hễ sự gì chúng con làm giúp đỡ kẻ rốt  hết trong các linh hồn, thì Cha sẽ kể như là các con làm việc ấy mà giúp đỡ cha vậy.

Cứu được một linh hồn ra khỏi luyện ngục thì Chúa xem như cứu chính Người. Đó là lẽ rất  mạnh giục ta lấy lòng sốt sáng mà cứu giúp nhiều linh hồn. Ta có làm việc lành ấy thì ta làm  theo thánh ý Chúa và được rất nhiều phúc trọng.
Lạy Chúa Giê-su nhân lành vô cùng, Chúa đã chịu chết để cứu chuộc cả loài người ta,  Chúa thương hết mọi linh hồn, lại thương các linh hồn ở luyện ngục cách riêng. Xin vì Trái Tim  cực thánh Chúa đã phải lưỡi đòng đâm thâu, và cứu lấy các linh hồn cho khỏi luyện ngục và  đem lên thiên đàng nghỉ ngơi đời đời. Amen.

           THÁNH TÍCH

Khi bà thánh Tê-rê-xa đi lập dòng ở nhiều nơi trong nước I-pha-nho thì ở làng Van-la-đô-li có một người sang trọng nhưng khô khan nguội lạnh dâng nhà dâng đất cho bà làm nhà dòng ở  đấy. Bà kể rằng : Tôi không muốn làm nhà ở đấy vì xa tỉnh, nhưng tôi thấy ông ấy vui lòng dâng  cùng ước ao tôi nhận lấy thì tôi nhận cả nhà cà đất kẻo không nhận thì ông ấy mất dịp làm việc  lành.

Ông dâng nhà và đất cho tôi mới được hai tháng thì phải bệnh mà chết, không được chịu các  phép sau hết. Khi ấy tôi ở xa nơi ông chết, nhưng Đức Chúa Giêsu hiện ra báo tin cho tôi rằng : Người dâng nhà và đất cho con ở làng Van-la-đô-li mới chết rồi, suýt nữa người ấy mất linh hồn, nhưng vì người ấy đã dâng nhà dâng đất cho con làm nhà dòng nên Cha thương cho nó được ăn  năn tội cách trọn cùng được chết lành. Người ấy sẽ phải giam trong luyện ngục cho đến khi làm  nhà dòng xong và dâng thánh lễ đầu tiên ở đấy.

Từ khi tôi biết điều ấy thì tôi hằng nhớ đến những hình khổ ông ấy phải chịu nơi luyện ngục,  chẳng hề bao giờ quên : Tôi luôn luôn giục giã sắm sửa vật liệu mà làm nhà dòng ở đất ông  dâng, nhưng những nhỡ nhàng ngăn trở đằng này đằng khác liên mãi, cho nên không liệu cho  chóng được như ý tôi muốn. Có một ngày đang khi tôi nguyện ngắm thì Đức Chúa Giêsu lại hiện  lên bảo tôi rằng : Con hãy làm nhà dòng cho chóng, vì linh hồn ấy phải chịu khốn cực trong  luyện ngục quá lắm ! tôi thấy Đức Chúa Giêsu dạy làm vậy, liền vội vã đi đến làng Van-la-đo-li giục giã người ta làm nhà cho xong.

Khi đã có nhà cho chị em ở rồi, tôi xin phép bề trên dọn một nơi sạch sẽ mà làm lễ tạm thời  ở đấy cho đến ngày làm được nhà thờ. Tôi được phép bề trên thì mời thày cả đến làm lễ. Lúc  chịu lễ, khi thầy cả cầm bình đựng Mình Thánh quay ra cho người ta chịu, tôi trông thấy ông  dâng nhà dâng đất cho nhà dòng đứng bên cạnh thày cả, mặt mũi sáng láng vui vẻ chắp tay vái  lạy tôi mà lên thiên đàng.

Suy tích trước này ta liền biết Đức Chúa Giêsu thương xót các linh hồn nơi luyện ngục cùng  ước ao cho người ta cứu giúp các linh hồn lắm. Nên đã hiện về giục giã bà thánh Tê-rê-xa hai lần  để bà lo liệu cho linh hồn người dâng đất chóng được lên thiên đàng.

crm - November 10, 2021

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)