dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Tháng Cầu hồn
 
 
góp nhặt....i
 
<<<    

THÁNG CẦU HỒN -THÁNG 11
góp nhặt internet...

NGÀY 24 THÁNG 11

NGÀY THỨ 24
Lịch phụng vụ: kính Thánh Anrê Dũng Lạc và các bạn tử đạo Việt Nam. Xin cho người Việt nam được nhiều người gia nhập đạo Chúa.

 VỀ VIỆC THỨ NĂM NGƯỜI TA QUEN LÀM CHO ĐƯỢC GIÚP CÁC LINH HỒN LÀ  CHỊU MÌNH THÁNH MÁU THÁNH ĐỨC CHÚA GIÊSU

1.- Khi ta được phúc trọng chịu Mình Thánh Máu Thánh Đức Chúa Giêsu thì ta được kết  hợp làm một cùng Đức Chúa Giêsu và nói được như thánh Phao-lô rằng : Không phải tôi sống,  mà Đức Chúa Giêsu sống trong tôi. Khi chịu lễ thì ta hợp làm một cùng Đức Chúa Giêsu như  một linh hồn và một xác vậy. Xác ta nên như xác Đức Chúa Giêsu, lòng ta nên như lòng Đức  Chúa Giêsu, máu thánh Đức Chúa Giêsu thông chuyển khắp cả mình ta và ta nên đấng Ki-tô cũng như Đức Chúa Giêsu vậy. Giả như thánh thiên thần có tính hay ghen như loài người mà  thấy phúc trọng ta được bây giờ thì có khi các thiên thần sẽ phen bì, sẽ ghen tương với ta. Khi ta  chịu lễ đoạn ta phải có lòng trông cậy vững vàng mà cầu xin cho các linh hồn luyện ngục rằng : Lạy Đức Chúa Cha nhân lành vô cùng, xin Chúa ghé mặt trông xem Đức Ki-tô Chúa chúng con ; không phải con than thở, không phải con cầu xin Chúa đâu, mà chính Đức Chúa Giêsu con Chúa  dùng miệng lưỡi con mà cầu xin Chúa cứu lấy linh hồn ông bà cha mẹ con cùng những linh hồn  mồ côi phải giam trong luyện ngục : Con tin thật Chúa sẽ nghe lời Con Một Chúa kêu van, sẽ  trông đến máu thánh Con Một Chúa đã đổ ra mà nguôi cơn giận và tha thứ cho các linh hồn.
Thương ôi, các linh hồn ở luyện ngục chẳng còn được chịu Mình Thánh Máu Thánh Đức  Chúa Giêsu nữa. Vì vậy ta hãy năng chịu lễ chỉ cho các linh hồn ấy ; Ta hãy lấy Máu Thánh Đức  Chúa Giêsu mà tưới tắt lửa luyện ngục cho các linh hồn ấy khỏi nóng nảy, để các linh hồn được  ra khỏi lửa khốn nạn mà lên thiên đàng xem thấy Đức Chúa Giêsu đời đời.

2.- Nếu ta không chịu lễ thật được thì ít là phải năng chịu lễ thiêng liêng ; sự chịu lễ thiêng  liêng ở tại sự ước ao khao khát rước lấy Đức Chúa Giêsu vào linh hồn mình, để mà lĩnh nhận các  ơn bởi Mình Máu Thánh Đức Chúa Giêsu như chịu lễ thật vậy. Sự chịu lễ thiêng liêng ấy sinh  nhiều ơn ích cho kẻ sống và kẻ chết, và theo lời thánh Li-gô-ri-ô dạy, thì ai lấy lòng sốt sáng chịu lễ thiêng liêng cũng được ơn ích bằng có khi hơn những kẻ chịu lễ thật mà khô khan nguội lạnh.  Vả lại, việc chịu lễ thiêng liêng rất tiện và dễ hơn chịu lễ thật, vì muốn chịu lễ một ngày mấy lần,  chịu lúc nào, nơi nào cũng được. Thật là cách thế vừa dễ vừa tốt cho được giúp đỡ các linh hồn.

Vậy ta phải dốc lòng năng chịu lễ thiêng liêng nhất là khi xem lễ, khi chầu mình thánh. Mà cho được chịu lễ thiêng liêng, ta phải lấy lòng khiêm nhường, lòng kính mến mà than thở rằng : Lay Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trước mặt con bây giờ, con kính mến Chúa hết lòng  hết sức và trên hết mọi sự, con ước ao rước lấy Chúa ngự vào linh hồn con như con được chịu lễ  thật vậy. Xin Chúa thương đến các linh hồn nơi luyện ngục mà ban cho các linh hồn ấy được lên  thiên đàng nghỉ ngơi đời đời.

Lạy Đức Chúa Cha, Chúa công bằng vô cùng, Chúa đã giam cầm linh hồn ông bà cha mẹ  con trong luyện ngục, nhưng Chúa lại tha phép cho con chịu Mình Thánh Máu Thánh Đức Chúa  Giêsu để giúp đỡ cứu chữa các linh ấy. Con đội ơn ngợi khen Chúa và dốc lòng từ nay về sau  con năng chịu lễ cầu cho các linh hồn ấy : Xin Chúa nghe tiếng Máu Thánh Con Một Chúa kêu đến Chúa mà nguôi cơn giận đi cùng ban cho các linh hồn ấy được nghỉ yên muôn đời. Amen.

THÁNH TÍCH

Bà Thánh Ma-đa-lê-na Pa-đi hay chịu lễ chỉ cho các linh hồn nơi luyện ngục. Bà có một anh  ruột chết đang khi còn trẻ tuổi. Người anh ấy chết được mấy ngày thì hiện về đưa tin cho bà biết  mình phải giam phạt khổ sở trong luyện ngục lâu năm lắm. Nhưng nếu bà có siêng năng đọc  kinh cầu nguyện nhất chịu lễ chỉ cho thì mới trông chóng được tha. Bà thánh thấy anh đau đớn  khốn nạn làm vậy thì thương xót, nên càng ra công ra sức đọc kinh cầu nguyện và chịu lễ cho  linh hồn anh mình. Bà chịu lễ đủ 107 ngày thì anh mới được ra khỏi luyện ngục.

Thày cả Lu-i có kể chuyện một người đạo đức kia thấy bạn hiện về bảo mình rằng : Tôi phải  chịu nhiều hình khổ trong luyện ngục lắm, vì khi tôi còn sống, tôi chịu lễ khô khan nguội lạnh.  Ông là bạn nghĩa thiết của tôi, ông hãy lấy lòng sốt sáng mà chịu lễ cho tôi một lần mà thôi, thì  tôi sẽ được ra khỏi luyện ngục. Người này liền lấy hết lòng sốt sáng mà đi xưng tội chịu lễ ; Vừa cám ơn chịu lễ xong thì thấy linh hồn bạn hiện về sáng láng tốt lành bảo rằng : Đội ơn ông muôn  vàn trùng, vì ông đã chịu lễ cho tôi, tôi đã được lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời  hưởng mọi sự thanh nhàn vui vẻ đời đời. Amen.

***November 21, 2021

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)