dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Tháng Cầu hồn
 
 
góp nhặt....i
 
<<<    

THÁNG CẦU HỒN -THÁNG 11
góp nhặt internet...

NGÀY 27 THÁNG 11

NGÀY THỨ 27

VỀ VIỆC THỨ TÁM NGƯỜI TA LÀM ĐỂ GIÚP CÁC LINH HỒN LÀ DÂNG CÁC  VIỆC LÀNH MÌNH LÀM CHO ĐƯỢC ĐỀN TỘI RIÊNG MÌNH KHI CÒN SỐNG,  CÙNG CÁC VIỆC KẺ KHÁC SẼ LÀM MÀ CẦU NGUYỆN CHO MÌNH KHI MÌNH Đà CHẾT, CHO ĐƯỢC CỨU CÁC LINH HỒN

1.- Có một việc này nhiều người đạo đức sốt sáng quen làm, có sức giúp đỡ các linh hồn nơi  luyện ngục lắm, đó là việc khấn dâng cho Đức Bà các việc ta làm cho được đền tội vì tội riêng ta,  khi ta còn sống, và các việc phúc đức kẻ khác sẽ làm mà cầu nguyện cho ta, khi ta đã chết, để  Đức Bà chỉ cho linh hồn nào trong luyện ngục tùy ý Đức Bà : Người ấy chẳng giữ lại cho mình  phần nào. Những kẻ ấy chỉ dâng những việc mình làm để đền tội riêng mình mà thôi, còn những  việc mình làm để đền tội cho kẻ khác thì không dâng, cho nên những kẻ ấy muốn đọc kinh cầu  nguyện làm việc lành phúc đức cho ông bà cha mẹ anh em họ hàng bạn hữu hay là cho kẻ khác  cũng được, chẳng lỗi lời đã khấn đâu.

Vả lại lời khấn chẳng có buộc phải giữ mãi cho đến chết, vì khi nào kẻ đã khấn muốn thôi chẳng dâng việc lành mình cho các linh hồn nữa thì cũng được, chẳng mắc tội gì. Trong sách đã gọi sự khấn dâng các việc lành mình làm cho các linh hồn nơi luyện ngục làm vậy là việc rất trọn lành, rất thương xót quá chừng, vì chưng người khấn như vậy thì như quên như bỏ mình đi, chỉ chuyên một việc giúp đỡ các linh hồn nơi luyện ngục mà thôi.

Khi người ta khấn như thế, không phải dùng kinh nào, lời nào, chỉ việc thầm thỉ trong lòng là hay là đọc ngoài miệng những lời này : Lạy rất thánh Đức Bà là đấng yên ủi kẻ âu lo, con xin dâng cho Đức Mẹ hết mọi việc con sẽ làm để đền tội vì tội lỗi con, khi con còn sống, cũng như hết mọi việc lành người khác sẽ làm mà cầu nguyện cho con, khi con chết ; Xin Mẹ chỉ những việc ấy cho các linh hồn nơi luyện ngục, cho linh hồn nào Mẹ Thương Mẹ muốn cứu, tùy ý Mẹ.

2.- Sự dâng hết mọi việc mình làm vậy thì giúp ích cho các linh hồn lắm lắm, vì chưng nếu một việc nhỏ mọn người ta làm mà cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục còn có sức giúp đỡ, còn  giảm bớt hình khổ cho các linh hồn ấy, phương chi là những kinh ta đọc, những việc ta làm,  chẳng những là một ngày một tháng một năm, mà là suốt cả đời, mà lại cả những việc kẻ khác  làm mà cầu nguyện cho ta khi ta chết rồi, thì biết có sức giúp đỡ các linh hồn là dường nào ! Khi ta lấy lòng thương xót mà dâng các việc lành của ta như thế thì chẳng những ta giúp đỡ  các linh hồn, mà lại cũng làm ích cho ta nữa. Đức Chúa Trời nhân lành vô cùng, rộng rãi vô  cùng, sẽ trả công rất trọng cho những kẻ đã lấy lòng thương xót mà giúp đỡ cứu chữa các linh  hồn. Đức Chúa Giêsu đã phán : Các người đong đấu nào cho ai, thì sẽ đong lại cho các người đấu  ấy, lại là đấu đầy, đấu chặt, tràn trề ra nữa. Vả lại, Đức Bà là mẹ rất nhân từ thấy ta dâng hết mọi  sự cho Người, thì Người sẽ thương xem ta cách riêng, sẽ bênh vực ta mọi lúc. Còn về những linh hồn ta đã cứu ra khỏi luyện ngục, sẽ nhớ báo ơn trả nghĩa ta, chẳng dám quên ta đâu. Vì vậy  những người đã dâng các việc mình làm cho các linh hồn ở luyện ngục, khi chết rồi thường được  lên thiên đàng ngay, mà hoặc có phải giam phạt trong luyện ngục thì Đức Chúa Trời sẽ cứu cho  được mau chóng ra khỏi đấy.

Vậy nếu bấy lâu nay ta chưa khấn dâng các việc lành ta làm cho được cứu các linh hồn ở  luyện ngục thì ta hãy khấn ngay đi. Từ xưa tới nay có nhiều đấng thánh, nhiều đấng thông thái  đạo đức danh tiếng trong Hội Thánh đã khấn như vậy. Đức Thánh Cha Pi-ô thứ 9 đã khen ngợi  và ban nhiều ân xá cho những kẻ khấn như thế.

Lạy Đức Bà Maria, con khấn dâng cho Mẹ hết mọi việc con sẽ làm cho được đền vì tội con khi con còn sống, cùng hết các việc người khác sẽ làm mà cầu nguyện cho con khi con đã chết : Xin Đức Mẹ nhận lấy những việc con dâng mà chỉ cho linh hồn nào trong luyện ngục tùy ý Mẹ.  Con cũng xin các người lành dưới đất và các linh hồn ở trong luyện ngục làm chứng lời con đã  khấn. Lạy Đức Chúa Giêsu, xin Chúa vì lời khấn này mà tha phần phạt cho các linh hồn ở luyện ngục ; xin ban cho các linh hồn được nghỉ ngơi muôn đời. Amen.

THÁNH TÍCH

Bà thánh Giéc-tơ-ru-đê có thói quen mỗi buổi sáng khi vừa thức dậy thì dâng hết mọi việc  mình sẽ làm, mọi sự khó mình sẽ chịu trong ngày hôm ấy cho Chúa, xin Chúa chỉ những công  nghiệp ấy cho linh hồn nào trong luyện ngục tùy ý Người. Vì thế suốt đời bà, bà đã cứu được rất  nhiều linh hồn khỏi luyện ngục.

Khi bà già nua ốm nặng gần chết thì ma quỷ đến cám dỗ bà rằng : Chết rồi, bà sẽ phải giam  trong luyện ngục lâu năm lâu đời lắm, vì những việc lành phúc đức bà làm, bà đã chỉ cho các  linh hồn hết rồi, bây giờ bà tay không, chẳng còn có công nghiệp gì đền tội mình nữa. Bấy giờ bà  thánh Giéc-tơ-ru-đê lo lắng sợ hãi lắm, bà nghĩ rằng : Một hai ngày nữa mình sẽ chết, và chết rồi  sẽ phải đền tội trong luyện ngục lâu năm lâu tháng. Đang khi bà lo buồn như thế thì Đức Chúa  Giêsu hiện đến hỏi bà rằng : Sao con lại lo buồn sợ hãi ? Bà thưa rằng : Lạy Chúa, con đang dọn  mình chết mà con chẳng có công nghiệp gì để đền vì vô vàn vô số tội lỗi con đã phạm mất lòng  Chúa, bấy giờ Đức Chúa Giêsu yên ủi Bà rằng : Con đừng sợ, những công phúc bởi việc lành con đã làm cho các linh hồn thì rất đẹp lòng Cha, Chat ha hết mọi hình phạt cho con đáng chịu trong luyện ngục, Cha lại thêm sự sáng láng vinh hiển cho con trên thiên đàng nữa. Khi con chết  rồi, cha sẽ sai những linh hồn con đã cứu chữa cho khỏi luyện ngục xuống rước linh hồn con lên thiên đàng. Bà thánh Giéc-tơ-ru-đê được Chúa yên ủi làm vậy thì mừng rỡ quá, bà báo tin vui mừng ấy  cho chị em trong nhà dòng. Một lúc sau thì bà sinh thì êm ái dịu dàng.

***November 21, 2021

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)