dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Tháng Cầu hồn
 
 
góp nhặt....i
 
<<<    

THÁNG CẦU HỒN -THÁNG 11
góp nhặt internet...

NGÀY 28 THÁNG 11

NGÀY THỨ 28

VỀ SỰ PHẢI LÀM THẾ NÀO CHO ĐƯỢC TRÁNH KHỎI LUYỆN NGỤC

1.- Ta muốn khỏi phải giam trong luyện ngục sau này, thì bây giờ ta phải năng nhớ suy đến  các linh hồn khổ cực dữ nơi luyện ngục. Vì chưng khi ta suy đến luyện ngục thì đông thời ta  cũng nhớ đến sự chết, sự phán xét, ta sẽ dốc lòng tránh mọi tội và tập tành đi đàng nhân đức.  Trong Kinh Thánh có lời rằng : con hãy nghĩ đến đời sau thì con chẳng dám phạm tội bao giờ.  Khi nhớ đến luyện ngục ta sẽ sẵn lòng chịu khó hãm mình phạt xác và làm nhiều việc lành phúc  đức đền vì tội ta nữa. Khi suy đến luyện ngục là nơi tối tăm, là lò lửa rất nóng nung đốt các linh  hồn, ta như nghe thấy tiếng các linh hồn kêu van thảm thiết, thì tự nhiên ta sợ hãi kinh khiếp, ta  sẽ bảo mình rằng : Tôi phải tính toán mọi việc tôi cùng Đức Chúa Trời cho sớm, tôi phải dùng  cho nên những năm tháng ngày giờ người còn ban cho tôi để làm việc lành phúc đức đền vì  những tội lỗi tôi đã phạm, tôi phải trả các nợ nần cho xong cho hết.

Chớ gì ta luôn luôn nhứ đến luyện ngục ! Giả như ta có nhớ đến luyện ngục luôn thì ta sẽ  chóng nên lành nên thánh, ta sẽ ra sức chừa tội mọn ta thường phạm vô vàn vô số, ta sẽ hãm  mình ép xác cùng làm nhiều việc lành, đi đàng nhân đức một ngày một hơn. Đến giờ chết linh  hồn ta chẳng những sẽ được sạch mọi tội lỗi và mọi dấu vết bởi tội mà ra, mà lại sẽ được đầy  công phúc, được sáng láng tốt lành, và được lên thiên đàng ngay, chẳng còn phải qua luyện ngục  nữa. Ôi ! những người đến giờ chết mà được lòng thanh sạch vẹn toàn như thế thì có phúc là  dường nào ! Ôi sự hằng nhớ đến luyện ngục là sự làm ích cho người ta dường nào !

2.- Theo nhiều đấng thông thái đạo đức dạy : Thì những kẻ thật lòng thương giúp các linh hồn ở luyện ngục, đến khi chết sẽ không phải ở luyện ngục nữa, mà hoặc có còn giam ở đấy thì  Đức Chúa Trời chẳng để người ấy phải giam lâu đâu. Vì chưng những ai chịu khó cứu giúp các  linh hồn thì chắc chắn sẽ được rỗi linh hồn, ta làm ơn nào cho ai thì Đức Chúa Trời sẽ trả ơn ấy  cho ta. Chúa đã phán : Phúc cho những ai có lòng thương xót, vì kẻ ấy sẽ được xót thương. Vả  lại các linh hồn ta cứu khỏi luyện ngục sẽ báo ơn trả nghĩa cho ta, chẳng có quên đâu. Các linh  hồn ấy sẽ giúp sức cho ta chống trả các chước ma quỷ, che trở cho ta được chết lành, bênh vực  cho ta trước tòa phán xét và cầu bầu cho phần rỗi linh hồn ta. Có lời Thánh Au-gu-ti-nô dạy  rằng : Tôi chưa thấy người nào có lòng sốt sáng cầu nguyện giúp đỡ các linh hồn mà chẳng được  chết lành bao giờ.

Vậy ta hãy siêng năng giúp đỡ các linh hồn ở luyện ngục thì ta sẽ chẳng phải xuống luyện  ngục. Có lời truyền lại rằng : Bà Thánh Ca-ta-ri-na xưa có lòng sốt sáng cứu giúp các linh hồn  luyện ngục lắm, cho nên khi bà vừa qua đời thì các linh hồn bà đã cứu chữa khỏi luyện ngục  rước linh hồn bà lên thiên đàng ngay.

Lạy Chúa, xin Chúa cho con được luôn nhớ và in sâu vào lòng vào trí con những hình khổ  linh hồn phải chịu trong luyện ngục, thì chẳng những con sẽ chịu khó làm mọi việc cho được  tránh khỏi lửa cực dữ ấy, mà lại con cũng sẽ làm hết sức cho được giúp đỡ cứu chữa các linh  hồn. Ôi ! Giả như con có mở cửa thiên đàng cho linh hồn nơi luyện ngục được vào, thì phúc cho  con là dường nào !

THÁNH TÍCH

Có một người dòng nữ thánh Đa-minh tên là Ăng-giê-la ốm nặng gần chết. Mặc dù bà là người sốt sáng đạo đức nhưng đến lúc gần chết cũng sợ chết lắm. Bà nài xin anh là thày cả Gio-an Baotixita kêu van Đức Chúa Trời cho bà được khỏi chết. Vì thày cả Gio-an cũng là người rất đạo đức nổi tiếng thánh thiện. Thày cả Gio-an chiều lòng em mà cầu xin Đức Chúa Trời cho bà được sống thêm mấy năm nữa để đền tội, nhưng Đức Chúa Trời không ban. Khi bà sắp sinh thì, Chúa cho bà xem thấy các hình khổ dữ tợn các linh hồn luyện ngục đang phải chịu, rồi cho bà xem những hình khổ bà sắp phải chịu khi chết đoạn.

Bà Ăng-giê-la xem thấy những hình khổ gớm ghiếc quá sức làm vậy thì kinh khiếp run sợ  rụng rời cả và mình. Bà kể lại mọi sự cho thày cả Gio-an và xin cầu nguyện cho bà được chóng  khỏi hình khổ ấy, đoạn bà sinh thì. Khi người ta táng xác bà thì Đức Chúa Trời khiến thày cả  Gio-an lấy tên Đức Chúa Giêsu mà truyền cho bà sống lại. Chúa có ý nhiệm màu muốn bà làm  gương dạy dỗ người ta biết sống thế nào để khi chết khỏi phải ở trong lửa cực dữ ấy. Bà đã được  xem thấy những hình khổ luyện ngục rõ ràng kinh khiếp quá sức làm vậy, cho nên từ khi bà được  sống lại cho đến lúc chết, bà hằng hãm mình ăn năn đền tội cách lạ lùng và dữ dằn lắm.

Chị em thấy bà làm khốn xác thịt quá thì thương, xin bà giảm bớt đi, bà trả lời rằng : Tôi đã  xem thấy hình khổ luyện ngục, các việc tôi làm, các sự khó tôi chịu chẳng thấm vào đâu với các  hình khổ ấy. Ai muốn khỏi hình khổ đời sau thì phải chừa bỏ tội lỗi cùng hãm mình phạt xác ở  đời này.

***November 21, 2021

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)