dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Tháng Cầu hồn
 
 
góp nhặt....i
 
<<<    

THÁNG CẦU HỒN -THÁNG 11
góp nhặt internet...

Phụ Chương I

PHỤ CHƯƠNG

KẺ ĐÃ DÂNG MÌNH CHO ĐỨC CHÚA TRỜI CÁCH RIÊNG PHẢI PHẠT TRONG   LUYỆN NGỤC LÀ THẾ NÀO

Người ta khi còn sống càng làm hư ơn Đức Chúa Trời hơn bao nhiêu, thì khi chết càng phải  phạt nặng hơn bấy nhiêu. Chính vì thế, những kẻ đã dâng mình cho Đức Chúa Trời cách riêng mà phải xuống luyện ngục thì bị phạt nặng hơn người khác nhiều phần. Lại những kẻ ấy càng ở  bậc cao hơn bao nhiêu càng phải phạt nặng nề và lâu năm hơn bấy nhiêu. Xưa Đức Chúa Trời đã  cho bà thánh Phan-xi-ca quê thành Rô-ma xem thấy luyện ngục. Bà nói rằng : Luyện ngục có ba  tầng : Tầng trên giam phạt bổn đạo, tầng giữa giam phạt những người ở trong nhà dòng Đức  Chúa Trời và những kẻ có chức thánh chưa lên bậc thày cả ; còn tầng dưới hết thì giam phạt thày  cả, các Giám mục cùng các Đức Giáo Hoàng. Vả lại, dù người ta có phải giam phạt cùng với  nhau mặc lòng, nhưng hình khổ phải chịu có khác nhau, hơn kém tùy tội lỗi từng người. Nhiều  linh hồn ở luyện ngục hiện về cũng nói hợp với bà thánh Phan-xi-ca như vậy. Đây ta kể mấy tích  làm chứng kẻ đã dâng mình cho Đức Chúa Trời cách riêng phải phạt trong luyện ngục thế nào.

ĐIỀU THỨ 1

VỀ NHỮNG KẺ ĐÃ DÂNG MÌNH TRONG NHÀ DÒNG, NHÀ ĐỨC CHÚA TRỜI, PHẢI  PHẠT TRONG LUYỆN NGỤC LÀ THẾ NÀO !

Có một thày dòng thánh Ven-tô phải bệnh nặng gần chết thì Đức Chúa Trời cho thày xem  thấy những nơi người nhà dòng Đức Chúa Trời phải giam trong luyện ngục. Có người đứng ở  giữa những ngọn lửa cháy ngùn ngụt ngập đầu, có người nằm trên giường sắt nung đỏ đau đớn  khổ cực quá sức. Thày ấy thấy những hình khổ gớm ghiếc làm vậy thì sợ hãi kinh khiếp lắm.  Bấy giờ thánh thiên thần bản mệnh bảo thày rằng : Những người con xem thấy chịu đau đớn khổ  sở như thế là những người nhà dòng nhà Đức Chúa Trời, những người ấy không mắc tội trọng  đâu, chỉ mắc tội nhẹ mà thôi : Người thì phải phạt vì đọc kinh khô khan, chia lòng chia trí, ngủ  gật, người phải phạt vì tội làm biếng trễ nải, bỏ hư phí ngày giờ, trò chuyện vô ích, chẳng hay  xem sách học hành. Những người ấy phải chịu những hình khổ cực dữ như vậy cho đến khi đã  đền những tội mọn đã phạm cho đủ, rồi mới được xem thấy Đức Chúa Trời. 

Một hôm bà thánh Ma-ga-ri-ta Maria đang cầu nguyện cho ba người mới qua đời, hai người  dòng nữ và một người bổn đạo, thì Đức Chúa Giêsu hiện đến phán bảo rằng : Ba người con đang  cầu nguyện đều phải giam phạt trong luyện ngục cả, nhưng mà vì con, Cha sẽ tha cho một người  tùy ý con chọn. Bà thánh thưa : Lạy Chúa, con không dám chọn, xin Chúa tha cho người nào tùy  thánh ý chúa. Bấy giờ Chúa Giêsu tha cho người bổn đạo, rồi bảo bà rằng : Người nhà dòng nhà  Đức Chúa Trời, khi còn sống đã chịu nhiều ơn, đã có nhiều dịp nhiều cách thế để đền tội mình  hơn người bổn đạo nhiều phần, cho nên đáng phải phạt trong luyện ngục nặng hơn và lâu hơn.

Bà thánh Ma-ga-ri-ta Maria hay cầu nguyện cho các linh hồn ở luyện ngục, hay dâng các  việc lành bà làm, các sự khó bà chịu cho các linh hồn ấy nữa, cho nên các linh hồn ấy hay hiện  về xin bà cầu nguyện cho. Có một nữ tu ở cùng dòng với bà hiện về xin bà cầu nguyện cho mình  vì mình phải giam trong luyện ngục đau đớn khổ sở quá sức. Bà hỏi chị em ấy phải phạt vì sự gì.  Người ấy thưa : Tôi phải giam trong luyện ngục vì tôi hay buồn trách nói hành bề trên và chị em,  lại hay dong dưỡng xác thịt, hơi nhức đầu yếu mình một chút, tôi đã đi nằm, kiếu đọc kinh  chung, xin tha các việc mà chẳng muốn gắng sức ép mình chút nào. Lại có một nữ tu phải giam trong luyện ngục đã lâu năm hiện về kêu van bà rằng :

Lạy bà, xin bà thương tôi vô cùng, vì tôi phải đau đớn khốn nạn quá sức chịu chẳng được.  Tôi hằng phải nằm trên giường sắt, có đanh nhọn đâm nát cả thịt ra, vì xưa tôi lười lĩnh biếng trễ,  chẳng chịu hãm mình ép xác làm những việc phép nhà dạy. Những câu liêm móc xé trái tim tôi ra, vì xưa tôi hay kêu trách bề trên cùng chê bác việc người làm. Giòi bọ cắn rúc miệng lưỡi tôi,  vì khi xưa tôi hay nói hành, cãi nhau với chị em. Chớ gì người nhà dòng nhà Đức Chúa Trời biết  rõ những hình khổ cực dữ tôi phải chịu, chắc là chẳng còn ai dám ơ hờ trễ nải bỏ việc bậc mình.

***November 21, 2021

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)