dongcong.net
 
 
   
 
   
 
   
 

 

 
Tìm Về Nguồn Sống
 
  <<<
L.m. Đoàn Quang, CMC
 
     
  Lời Đầu
  Huấn Dụ
  Nghi thức
  Trên đường tìm Chúa
  Tại Việt Nam có bao nhiêu đạo
  Trên hết các đạo, người Việt Nam tin ở trời
  Thiên Chúa ban sự sống
  Tổ tông loài người làm mất sự sống
  Hướng về chương trình ban lại sự sống
  Chúa Kitô, Con Thiên Chúa làm người
  Chúa Kitô giảng nước trời
  Chúa Kitô dạy giữ các giới răn để được hằng sống
  Chúa Kitô lập các bí tích ban lại và dưỡng nuôi...
     


 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)