Bài Đọc Hằng Ngày

 

Chúa Nhật II Thường Niên Năm A  

 

BÀI ĐỌC I: Is 49, 3. 5-6

"Ta đặt ngươi như ánh sáng các dân tộc, để ngươi nên ơn cứu độ của Ta".

Trích sách Tiên tri Isaia.

Chúa đã phán cùng tôi: "Hỡi Israel, ngươi là tôi tớ Ta, vì Ta được vinh danh nơi ngươi".

Và bây giờ, Chúa phán, Người đã huấn luyện tôi khi tôi còn trong lòng mẹ, để tôi trở nên tôi tớ Người, để đem Giacóp về cho Người, và quy tụ Israel quanh Người. Tôi được ca tụng trước mắt Chúa và Thiên Chúa là sức mạnh của tôi. Người đã phán: "Làm tôi tớ Ta chẳng có là bao, để tái lập các chi họ Giacóp, để dẫn đưa các người Israel sống sót trở về; này đây Ta đặt ngươi như ánh sáng các dân tộc để ơn cứu độ của Ta tràn lan khắp địa cầu". Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 39, 2 và 4ab. 7-8a. 8b-9. 10

Đáp: Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa (c. 8a và 9a).

Xướng: 1) Con đã cậy trông, con đã cậy trông ở Chúa, Ngài đã nghiêng mình về bên con, và Ngài đã nghe tiếng con kêu cầu. Ngài đã đặt trong miệng con một bài ca mới, bài ca mừng Thiên Chúa chúng ta. - Đáp.

2) Hy sinh và lễ vật thì Chúa chẳng ưng, nhưng Ngài đã mở rộng tai con. Chúa không đòi hỏi lễ toàn thiêu và lễ đền tội, bấy giờ con đã thưa: "Này con xin đến". - Đáp.

3) Như trong quyển vàng đã chép về con: lạy Chúa, con sung sướng thực thi ý Chúa, và pháp luật Chúa ghi tận đáy lòng con. - Đáp.

4) Con đã loan truyền đức công minh Chúa trong Đại Hội, thực con đã chẳng ngậm môi, lạy Chúa, Chúa biết rồi. - Đáp.

BÀI ĐỌC II: 1 Cr 1, 1-3

"Nguyện cho anh em được ân sủng và bình an của Thiên Chúa, Cha chúng ta".

Khởi đầu thư thứ I của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rintô.

Phaolô, do thánh ý Chúa, được kêu gọi làm Tông đồ của Chúa Giêsu Kitô, và Sôtênê, anh em chúng tôi, kính chào Hội Thánh Chúa ở Côrintô, những người được thánh hoá trong Chúa Giêsu Kitô, được kêu gọi nên thánh, làm một với tất cả mọi người khắp nơi đang kêu cầu thánh danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta: Nguyện chúc cho anh em được ân sủng và bình an của Thiên Chúa Cha chúng ta, và của Chúa Giêsu Kitô. Đó là lời Chúa.

ALLELUIA: 1 Sm 3, 9

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe, Chúa có lời ban sự sống đời đời. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Ga 1, 29-34

"Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, ông Gioan thấy Chúa Giêsu tiến về phía mình liền nói: "Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian. Này tôi đã nói về Ngài: Một người đến sau tôi, nhưng đã có trước tôi, vì Ngài cao trọng hơn tôi. Và tôi, tôi đã không biết Ngài, nhưng để Ngài được tỏ mình ra với Israel, nên tôi đã đến làm phép rửa trong nước". Và Gioan đã làm chứng rằng: "Tôi đã thấy Thánh Thần như chim bồ câu từ trời đáp xuống và ngự trên Ngài. Về phần tôi, tôi đã không biết Ngài. Nhưng Đấng sai tôi làm phép rửa trong nước phán bảo tôi: 'Ngươi thấy Thánh Thần ngự xuống trên ai, thì đó chính là Đấng làm phép rửa trong Chúa Thánh Thần'. Tôi đã thấy và tôi làm chứng: chính Ngài là Con Thiên Chúa".

Đó là lời Chúa.

CHÚA NHẬT TUẦN 2 TN – A
DẤU HIỆU NHẬN BIẾT ĐẤNG THIÊN SAI Ga 1,29-34

“Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi…”(Ga 1,33)

Suy niệm: Sứ mạng của Gioan Tẩy giả là loan báo Đấng Mêsia. Tuy nhiên, chúng ta không khỏi ngạc nhiên khi Gioan nói rằng: “Tôi đã không biết Người.” Quả thật, Thiên Chúa là Đấng cao cả siêu việt, trí tuệ con người làm sao đạt thấu Người được. Với tinh thần khiêm tốn, Gioan dựa vào những dấu chỉ Thiên Chúa đã tỏ lộ cho ông: làm phép rửa là do Ngài đã sai ông đi; và rồi, để nhận ra Đấng Mêsia, Gioan cũng dựa vào dấu hiệu Thiên Chúa ước hẹn: “Chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần.” Gioan theo dấu hiệu mà Lời Chúa đã thổ lộ cho ông: và ông đã thấy và đã được hội ngộ với Đấng mà Thiên Chúa đã hẹn ông.

Mời Bạn: Dấu hiệu để Gioan nhận ra “Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần”chính Thánh Thần. Thiên Chúa cũng hẹn gặp chúng ta qua những dấu hiệu của Thánh Thần: đó là tiếng mách bảo âm thầm của lương tâm, đó là những người nghèo mà chúng ta được gọi đến để phục vụ. Những ai khiêm tốn tìm kiếm Chúa qua những dấu hiệu như thế, Ngài sẽ cho gặp mặt.

Sống Lời Chúa: Làm một việc bác ái phục vụ người nghèo ở gần bạn nhất.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, nhiều lần Chúa tỏ lộ với con những điểm hẹn để gặp được Chúa: như việc nhịn nhục, tha thứ, làm hòa với một ai đó. Vì chưa khiêm tốn như Gioan là thi hành lời Chúa mách bảo, nên con đã lỡ hẹn với Chúa. Xin cho con sự khiêm hạ, để khi con đón nhận anh em chính là lúc con được hội ngộ với Chúa. Amen.

trích 5 phút suy niệm 2014

‘This is the man I spoke about.’

In the gospel extract we read about John the Baptist noticing Jesus walking towards him and declaring, ‘I am the witness that he is the Chosen One of God.’ In the first reading, the Servant describes Jesus’ role to be the ‘Light of Nations’, a phrase that describes Jesus so well – or do we prefer the other phrase, ‘Saviour of the world’? In our prayer let us imagine the gospel scene of John with his disciples and then Jesus. Or we may prefer to stay with a phrase or two from the readings. Or, better still, stay in the presence of Jesus with however we are moved.

from Madona Magazine

 

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng Tỉnh Dòng) - web@dongcong.net (webmaster)