dongcong.net
 
 


Cảm nghiệm sống
dongcongnet - sưu tầm

33-Muối cho đời
Mt 6, 12-16

Anh em là muối cho đời

Muối mà bị nhạt tức thời quăng đi

Cho người dẫm đạp bởi vì

Trở nên vô dụng lấy chi để mà

Muối cho nó mặn như xưa

Anh em ánh sáng chói lòa chiếu ra

Nơi gần cho chí nơi xa

Thế gian soi sáng chan hòa khắp nơi

Thành xây trên núi để rồi

Ai đem cất dấu thử coi được nào

Anh em thử hỏi xem sao

Thắp đèn rồi úp vào thùng cất đỉ

Nhưng dem đặt đế tức thì

Để soi cho cả phạm vi trong nhà

Anh em ánh sáng chiếu ra

Để cho thiên hạ gần xa tỏ tường

Điều hay điều tốt biểu dương

Việc anh em làm để tìm đường tôn vinh

Cha anh em ngự thiên đình

Chu toàn bổn phận thực tình Chúa trao

Người ơi xin để tâm vào

 

Ngô xuân Tịnh 09 Jun 2010

DongcongNet

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)