dongcong.net
 
 

Suy Niệm - Tạ Duy Tuyền

Có gieo có gặt
Chúa nhật 10 thường niên, năm B

Lm. Jos. Tạ Duy Tuyền - dongcong.net

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)