dongcong.net
 
 
   
 
   
 
   
 

 

 
S.N. Tin Mừng Chúa Nhật B
 
  <<<  
     
   
Thiên Phúc
     
   
MÙA VỌNG VÀ GIÁNG SINH
  Chúa nhật I mùa vọng
  Chúa nhật II mùa vọng
  Chúa nhật III mùa vọng
  Chúa nhật IV mùa vọng
  Lễ Giáng sinh
  Lễ Chúa chịu phép rửa
  Lễ Mẹ Thiên Chúa
  Lễ Hiển Linh
   
   
MÙA CHAY - PHỤC SINH
  Chúa nhật I Mùa chay
  Chúa nhật II Mùa chay
  Chúa nhật III Mùa chay
  Chúa nhật IV Mùa chay
  Chúa nhật V Mùa chay
  Chúa nhật I Phục sinh
  Chúa nhật II Phục sinh
  Chúa nhật IV Phục sinh
  Chúa nhật V Phục sinh
  Chúa nhật VI Phục sinh
  Lễ Chúa Thăng Thiên
  Lễ Chúa Ba Ngôi
  Lễ Mỉnh Máu Thánh Chúa
     
   
MÙA THƯỜNG NIÊN
  Chúa nhật II Thường niên
  Chúa nhật III Thường niên
  Chúa nhật IV Thường niên
  Chúa nhật V Thường niên
  Chúa nhật VI Thường niên
  Chúa nhật VII Thường niên
  Chúa Nhật VIII Thường Niên
  Chúa Nhật XI Thường Niên
  Chúa Nhật XII Thường Niên
  Chúa Nhật XIII Thường Niên

Chúa nhật XIV Thường niên
  Chúa nhật XV Thường niên
  Chúa nhật XVIII Thường niên
  Chúa nhật XIX Thường niên
  Chúa nhật XX Thường niên
  Chúa nhật XXI Thường niên
  Chúa nhật XXII Thường niên
  Chúa nhật XXIII Thường niên
  Chúa nhật XXIV Thường niên
  Chúa nhật XXV Thường niên
  Chúa nhật XXVI Thường niên
  Chúa nhật XXVII Thường niên
  Chúa nhật XXVIII Thường niên
  Chúa nhật XXIX Thường niên
  Chúa nhật XXX Thường niên
  Chúa nhật XXXI Thường niên
  Chúa nhật XXXII Thường niên
  Chúa nhật XXXIII Thường niên
  Chúa nhật XXXIV Thường niên -Chúa Kitô Vua
   

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)