ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ

Kinh Truyền Tin Với ĐTC

 

ĐTC Phanxicô - Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật XXVIII Thường Niên Năm B-2021

 10 tháng 10 năm 2021  

 

 

+ October 3, 2021