Suy niệm của Tuyết Mai

Chúa nhật 27 thường niên, Năm B

++++

 

September 28, 2021