suy niệm lễ trọng
 
 


Hôm nay anh sẽ ở trên thiên đàng với tôi
Lễ cầu hồn (2 tháng 11)

(Lc 23, 33.39-43 )

Bài Tin mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta câu chuyện xảy ra giữa Đức Giêsu và hai tên gian phi khi Người bị treo trên thập giá. Ngược trở lại, chúng ta biết rằng trước khi có cuộc đối thoại giữa Đức Giêsu và hai kẻ cùng bị đóng đinh với Người, thì nhóm Kỳ mục, một thành phần của thượng hội đồng Do Thái, đã nhạo báng Đức Giêsu rằng : “Mi là kẻ phá được đền thờ, và nội trong ba ngày xây lại được, hãy cứu lấy mình đi ! Nếu mi là con Thiên Chúa, thì hãy xuống khỏi thập giá xem nào !” (Mt 27,40). Kẻ khác còn thêm : “Hắn đã cứu người khác, thì cứu lấy mình đi, nếu hắn thật là Đấng Kitô của Thiên Chúa !” (Lc 23,35). Đồng thời, bọn lính tráng cũng hùa theo mà chế giễu : “Nếu ông là vua dân Do Thái thì cứu lấy mình đi !” (Lc 23,37).

Tuy nhiên, trước thái độ bất kính và lăng nhục đó, Đức Giêsu không những không oán trách họ, mà còn tỏ ra thông cảm cho sự vô tri mù tối đó, và hơn thế nữa, Người còn nài xin Chúa Cha tha tội cho những kẻ làm khốn mình : “Lạy Cha, xin tha tội cho họ, vì họ không biết việc họ làm !” (Lc 23,34).

Tiếp theo đó là những diễn biến mà chúng ta đọc thấy trong bài Tin Mừng hôm nay : một trong hai tên gian phi cùng bị treo trên thập giá với Đức Giêsu hôm ấy cũng tiếp tục nhạo báng Người rằng : “Ông không phải là Đấng Kitô sao ? Hãy tự cứu mình và cứu cả chúng tôi với !” (Lc 23,39). Rõ ràng anh này là người Do Thái, nên anh đã hiểu Đấng Kitô như nhóm Kỳ mục đã hiểu, tức là yêu cầu Đức Giêsu bày tỏ tính Mêsia của Người bằng cách tự ban cho mình được thụ hưởng ân huệ tối hảo của Đấng Mêsia. Đồng thời, anh cũng yêu cầu Đức Giêsu cứu anh ta khỏi hình phạt mà anh ta đáng phải nhận do tội lỗi của mình gây ra. Như vậy, một cách nào đó, anh ta đã phủ nhận tội lỗi của mình và không biết ăn năn, sám hối.

Ngược lại với anh gian phi thứ nhất, anh gian phi thứ hai có thái độ hoàn toàn khác với nhóm Kỳ mục, các lính tráng và cũng khác ngay cả với anh bạn đồng nghiệp của mình. Nếu trước đây khi làm điều bất chính thì lương tri anh mù tối, nhưng nay trong giờ phúc lâm chung, anh lại tỏ ra sáng suốt và biết cậy trông vững vàng hơn. Anh đã ý thức và nhìn nhận tội lỗi của mình, đã kịp nghĩ lại và đánh giá đúng về mình, chấp nhận hình phạt do tội lỗi của mình gây ra và kính sợ Thiên Chúa : “Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm” (Lc 23,41). Điều đó đã nói lên lòng thống hối của anh. Đồng thời, anh đã một lòng tin tưởng vào Đức Giêsu, Đấng vô tội đã phải chịu cực hình với mình là kẻ có tội : “Khi ông vào nước của ông, xin nhớ đến tôi” (Lc 23,42). Khi nói lên điều ấy, anh đã thực sự tin vào điều được ghi ở tấm bảng trên đầu Đức Giêsu : “Đây là vua người Do Thái” (Lc 23,38). Như vậy là mặc nhiên anh đã tuyên xưng Đức Giêsu chính là Đấng Mêsia, là Đấng cứu độ, và đồng thời anh cũng đứng vào hàng ngũ những “chứng nhân” cho sự vô tội của Người. Vì thế, lời thỉnh cầu của anh đã được Đức Giêsu chấp nhận. Người khẳng định với anh : “Hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng” (Lc 23,43). Về điều này, Thánh Gioan cũng đã khẳng định lại trong thư thứ nhất của Ngài như sau : “Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi, Thiên Chúa là Đấng trung thành và công chính sẽ tha tội cho chúng ta, và sẽ thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính.” (1Ga 1,9).

Quả thật, Chúa không bao giờ chấp tội vô tri của con người. Vì Chúa là Đấng yêu thương ta, đã thí cả mạng sống mình mà cứu chuộc chúng ta, nên Người không muốn cho một ai phải hư mất, chỉ trừ những ai cố chấp mà tách rời mình ra khỏi tình yêu của Chúa mà thôi (Mt 18,14 ; Ga 17,12) .Chúa cũng chẳng bao giờ có thành kiến với bất kỳ ai, bằng chứng là đã đón nhận một người có quá khứ tội lỗi như anh trộm lành trong bài Tin mừng hôm nay, khi anh ta biết ăn năn trở lại. Với Chúa, dù con người có tội lỗi đến đâu, nhưng nếu đừng cố chấp, mà phải có lòng phục thiện, phải biết ăn năn sám hối và tin tưởng, đồng thời cậy trông vào tình yêu của Chúa, thì dù cho sự quay trở về này có diễn ra vào giờ phút chót của cuộc đời chăng nữa, Người vẫn chấp nhận và sẽ cứu độ chúng ta, vì “ ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội.” (Rm 5,20), và bởi vì Người đến cũng chính là “để cứu những gì đã hư mất” (Mt 18,11), những người tội lỗi (1Tm 1,15).

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn biết nhận thức đúng đắn về mình, biết mình là kẻ tội lỗi, để từ đó biết ăn năn sám hối, đồng thời thấy được lòng nhân ái của Chúa mà an lòng và kêu xin Người nhớ đến, xin Người thứ tha lỗi lầm như lời kêu gọi của Thánh Phao lô : “ Vậy anh em hãy sám hối và trở lại cùng Thiên Chúa, để Người xoá bỏ tội lỗi cho anh em.” (Cv 3,19) Để trong giờ phút lâm chung của đời mình, chúng ta được hưởng cùng một lời hứa của Đức Giêsu như Người đã hứa với anh trộm lành khi xưa : “Hôm nay sẽ được ở với tôi trên thiên đàng” (Lc 23,43).

Dom. Lê Đức Thiện OP - tinvui.org

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)