Chúa Nhật XI Thường Niên Năm C
 
 

 

TÌNH YÊU XÓA SẠCH TỘI LỖI

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Mạc khải Ki-tô giáo dạy rằng “Thiên Chúa là Đấng tạo dựng muôn vật muôn loài (trong đó có loài người) và vũ trụ”. Mạc khải ấy cũng dạy rằng “Thiên Chúa là Tình Yêu” (1 Ga 4,16). Từ đó chúng ta có thể rút ra kết luận này: Tình Yêu là yếu tính và cùng đích của con người. Các bài Sách Thánh hôm nay cho chúng ta thấy sức mạnh của Tình Yêu Thiên Chúa là xóa sạch tội lỗi của con người. Còn về phía con người thì tình yêu là điều kiện để nhận được ơn thứ tha của Thiên Chúa.

II. LẮNG NGHE & TÌM HIỂU LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

2.1 Lắng nghe Lời Chúa trong ba bài Thánh Kinh.

(1) Bài đọc 1: 2 Sm 12,7-10.13: Đức Chúa đã bỏ qua tội của ngài; ngài sẽ không phải chết.

7 Sau khi vua Đa-vít phạm tội, ông Na-than nói với vua Đa-vít: "ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của Ít-ra-en, phán thế này: Chính Ta đã xức dầu phong ngươi làm vua cai trị Ít-ra-en, chính Ta đã giải thoát ngươi khỏi tay vua Sa-un. 8 Ta đã ban cho ngươi nhà của chúa thượng ngươi, và đã đặt các người vợ của chúa thượng ngươi vào vòng tay ngươi. Ta đã cho ngươi nhà Ít-ra-en và Giu-đa. Nếu bấy nhiêu mà còn quá ít, thì Ta sẽ ban thêm cho ngươi gấp mấy lần như thế nữa. 9 Vậy tại sao ngươi lại khinh dể lời ĐỨC CHÚA mà làm điều dữ trái mắt Người? Ngươi đã dùng gươm đâm U-ri-gia, người Khết; vợ y, ngươi đã cướp làm vợ ngươi; còn chính y, ngươi đã dùng gươm của con cái Am-mon mà giết. 10 Ấy vậy, gươm sẽ không bao giờ ngừng chém người nhà của ngươi, bởi vì ngươi đã khinh dể Ta và cướp vợ của U-ri-gia, người Khết, làm vợ ngươi.

13 Bấy giờ vua Đa-vít nói với ông Na-than: "Tôi đắc tội với ĐỨC CHÚA." Ông Na-than nói với vua Đa-vít: "Về phía ĐỨC CHÚA, Người đã bỏ qua tội của ngài; ngài sẽ không phải chết”.

(2) Bài đọc 2: Gl 2,16.19-21: Tôi sống, nhưng không còn phải tôi, mà là Đức Ki-tô sống trong tôi.

16 Thưa anh em, chúng ta biết rằng con người được nên công chính không phải nhờ làm những gì Luật dạy, nhưng nhờ tin vào Đức Giê-su Ki-tô, nên chúng ta cũng tin vào Đức Ki-tô Giê-su, để được nên công chính, nhờ tin vào Đức Ki-tô, chứ không phải nhờ làm những gì Luật dạy. Quả thế, không phàm nhân nào sẽ được nên công chính vì làm những gì Luật dạy.

19 Quả thế, tại vì Lề Luật mà tôi đã chết đối với Lề Luật, để sống cho Thiên Chúa. Tôi cùng chịu đóng đinh với Đức Ki-tô vào thập giá. 20 Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Ki-tô sống trong tôi. Hiện nay tôi sống kiếp phàm nhân trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi. 21 Tôi không làm cho ân huệ của Thiên Chúa ra vô hiệu, vì nếu người ta được nên công chính do Lề Luật, thì hóa ra Đức Ki-tô đã chết vô ích.

(3) Bài Tin Mừng: Lc 7,36 - 8,3: Tội của chị rất nhìều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều.

36 Một hôm có một người thuộc nhóm Pha-ri-sêu mời Đức Giê-su dùng bữa với mình. Đức Giê-su đến nhà người Pha-ri-sêu ấy và vào bàn ăn. 37 Bỗng một phụ nữ vốn là người tội lỗi trong thành, biết được Người đang dùng bữa tại nhà ông Pha-ri-sêu, liền đem theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm. 38 Chị đứng đằng sau, sát chân Người mà khóc, lấy nước mắt mà tưới ướt chân Người. Chị lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân Người và lấy dầu thơm mà đổ lên.

39 Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu đã mời Người liền nghĩ bụng rằng: "Nếu quả thật ông này là ngôn sứ, thì hẳn phải biết người đàn bà đang đụng vào mình là ai, là thứ người nào: một người tội lỗi! " 40 Đức Giê-su lên tiếng bảo ông: "Này ông Si-môn, tôi có điều muốn nói với ông! " Ông ấy thưa: "Dạ, xin Thầy cứ nói." 41 Đức Giê-su nói: "Một chủ nợ kia có hai con nợ: một người nợ năm trăm quan tiền, một người năm chục. 42 Vì họ không có gì để trả, nên chủ nợ đã thương tình tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, ai mến chủ nợ hơn? "43 Ông Si-môn đáp: "Tôi thiết tưởng là người đã được tha nhiều hơn." Đức Giê-su bảo: "Ông xét đúng lắm."

44 Rồi quay lại phía người phụ nữ, Người nói với ông Si-môn: "Ông thấy người phụ nữ này chứ? Tôi vào nhà ông: nước lã, ông cũng không đổ lên chân tôi, còn chị ấy đã lấy nước mắt tưới ướt chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. 45 Ông đã chẳng hôn tôi một cái, còn chị ấy từ lúc vào đây, đã không ngừng hôn chân tôi. 46 Dầu ô-liu, ông cũng không đổ lên đầu tôi, còn chị ấy thì lấy dầu thơm mà đổ lên chân tôi. 47 Vì thế, tôi nói cho ông hay: tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít." 48 Rồi Đức Giê-su nói với người phụ nữ: "Tội của chị đã được tha rồi." 49 Bấy giờ những người đồng bàn liền nghĩ bụng: "Ông này là ai mà lại tha được tội? " 50 Nhưng Đức Giê-su nói với người phụ nữ: "Lòng tin của chị đã cứu chị. Chị hãy đi bình an."

1 Sau đó, Đức Giê-su rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai 2 và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Ma-ri-a gọi là Ma-ri-a Mác-đa-la, người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ, 3 bà Gio-an-na, vợ ông Khu-da quản lý của vua Hê-rô-đê, bà Su-san-na và nhiều bà khác nữa. Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giê-su và các môn đệ.

2.2 Trong ba bài Thánh Kinh trên, chúng ta khám phá ra Thiên Chúa là Đấng nào? 

(1) Bài đọc 1 (2 Sm 12,7-10.13) là đoạn Sách Sa-mu-en quyển thứ 2, kể lại cách đối xử của Thiên Chúa đối với vua Đa-vít và của ông vua này đối với Thiên Chúa. Về phía Thiên Chúa thì Người đã phù trợ Đa-vít tối đa. Đáng lẽ ra Đa-vít phải sống thánh thiện phù hợp với những hồng ân đã nhận, thì Đa-vít lại lợi dụng chức quyền, địa vị của mình mà phạm tội ngoại tình và sát nhân, khiến Thiên Chúa buồn lòng. Nhưng Thiên Chúa vẫn mực yêu thương, phù trợ và thứ tha cho Đa-vít khi nhà vua nhận ra tội lỗi của mình mà sám hối ấn năn.

Qua câu chuyện mà đoạn Sách 2 Sm 12,7-10.13 tường trình lại, chúng ta thấy tấm lòng yêu thương và sức mạnh thứ tha của Thiên Chúa là Đấng đã đối xử trước sau như một với Đa-vít.

(2) Bài đọc 2 (Gl 2,16.19-21) là những lời của Thánh Phao-lô viết cho các tín hữu Ga-lát, trong đó ngài nhấn mạnh đến tầm quan trọng của lòng tin mà người tín hữu đặt vào Chúa Giê-su Ki-tô. Chính lòng tin ấy hay đúng hơn chính Chúa Giê-su Ki-tô làm cho người tín hữu nên công chính chứ không phải hành động này hay việc làm kia dù những việc ấy được thực hiện theo Lề Luật.

Trong đoạn Thư Gl 2,16.19-21 chúng ta thấy Chúa Giê-su Ki-tô mới là Cứu Chúa, mới là Đấng làm cho con người nên công chính. Lý tưởng của Ki-tô hữu không chỉ là cậy dựa vào Chúa Ki-tô mà còn là để Người sống trong tâm tư, lời nói và hành động của mình như Thánh Phao-lô đã đạt được: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Chúa Ki-tô sống trong tôi”.

(3) Bài Tin Mừng (Lc 7,36 - 8,3) là bài tường thuật của Lu-ca về câu truyện người phụ nữ tội lỗi đến với Chúa Giê-su trong nhà một người Pha-ri-sêu mời tiệc Chúa. Chị này đã được Chúa Giê-su đón nhận và thứ tha tội lỗi vì chị có lòng tin mạnh mẽ và có lòng yêu mến dạt dào.

Qua Bài Phúc Âm Lc 7,36 - 8,3 chúng ta thấy Chúa Giê-su yêu thương người phụ nữ tội lỗi (công khai) như thế nào. Chẳng những Chúa Giêsu đã thứ tha tội lỗi cho chị mà còn lên tiếng bênh vực chị trước mặt những người Pha-ri-sêu tự cho mình là công chính, thánh thiện. Chúa Giê-su cũng nhân cơ hội này mà hé mở cho người ta biết Người là Ai (là Thiên Chúa) khi tuyên bố Người có quyền tha tội (chỉ một mình Thiên Chúa có quyền tha tội).

2.3 Qua ba bài Thánh Kinh trên, Thiên Chúa muốn gửi sứ điệp gì cho chúng ta? 

Sứ điệp của Lời Chúa hôm nay được tìm thấy trong lời của ngôn sứ Na-than nói với vua Đa-vít: "Về phía Đức Chúa, Người đã bỏ qua tội của ngài; ngài sẽ không phải chết” và trong lời của Chúa Giê-su nói với chị phụ nữ tội lỗi: "Tội của chị đã được tha rồi. Lòng tin của chị đã cứu chị. Chị hãy đi bình an."

III. SỐNG LỜI CHÚA HÔM NAY

Thiết nghĩ Sống Sứ Điệp Lời Chúa của Chúa Nhật 11 Thường Niên là thực hiện hai điều này:

3.1 Đón nhận Tình Yêu thứ tha của Thiên Chúa và của Chúa Giê-su với lòng cảm tạ tri ân: Ai trong chúng ta cả dám cho rằng mình là không có tội, là không cần được thứ tha? Điều an ủi lớn lao nhất đối với chúng ta là Thiên Chúa luôn sẵn sàng thứ tha và xóa sạch mọi tội lỗi của chúng ta, miễn chúng ta ý thức về lỗi lầm và yếu đuối của mình mà ăn năn sám hối.

3.2 Củng cố lòng tin và tình yêu đối với Thiên Chúa và Chúa Giê-su Kitô: Càng được tha nhiều thì càng tin vững mạnh và càng yêu nhiều. Càng tin vững mạnh và càng yêu nhiều thì lại càng được tha thứ nhiều. Tin và yêu tới mức trở nên “đồng hình đồng dạng” với Chúa Ki-tô tức sống bằng chính Chúa Ki-tô như Thánh Phao-lô Tông Đồ đã nói: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Chúa Ki-tô sống trong tôi”.

IV. CẦU NGUYỆN

(Có thể dùng làm Lời Nguyện Giáo Dân)

1. “Tôi đắc tội với Đức Chúa"
Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con, chúng con ý thức tội lỗi và yếu đuối của chúng con. Chúng con đã không sống theo sự hướng dẫn của Chúa. Chúng con đã xúc phạm đến Chúa nhiều lần, nhiều cách. Chúng con đắc tội với Chúa. Chúng con thống hối ăn năn và xin Chúa thứ tha. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con.

2 “Về phía Đức Chúa, Người đã bỏ qua tội của ngài; ngài sẽ không phải chết. Tội của chị đã được tha rồi. Lòng tin của chị đã cứu chị. Chị hãy đi bình an".
Lạy Thiên Chúa là Chúa của chúng con, chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Chúa, vì Chúa đã không kể đến tội lỗi và yếu đuối của chúng con. Trái lại Chúa luôn rộng lượng thứ tha và xóa sạch mọi tỳ ố, mọi xúc phạm của chúng con. Chúng con cảm tạ ngợi khen và chúc tụng Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con.

3 “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Chúa Ki-tô sống trong tôi”.
Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giê-su Ki-tô, chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Chúa, vì Chúa đã ban cho chúng con Chúa Giê-su Ki-tô Con Một Chúa, để Người trở thành gương mẫu và nguyên lý cho chúng con. Chúng con nài xin Chúa ban cho chúng con ơn trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giê-su Ki-tô, để không còn là chúng con sống, mà là Chúa Ki-tô sống trong chúng con. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con.

 

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
Sàigòn ngày 05.06.2007

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)