Suy Niệm của Tuyết Mai

 

+CHÚA NHẬT III PHỤC SINH, NĂM C

++

dongcong.net April 30, 2022