Truyện Kể về Mẹ
 
 


NHIỆM VỤ THƯƠNG XÓT

Trong sách mặc khải của Thánh Nữ Brigita có kể một chuyện đáng chú ý về lòng thương xót của Đức Mẹ khi các linh hồn ra trước tòa phán xét. Đây là những nét chính:

Ma quỉ đem đến trước tòa Chúa phán xét một linh hồn hiệp sĩ, linh hồn này rất run sợ, quỉ nói:

Đây là con mồi mà Thiên Chúa hộ thủ và tôi đã tranh dành nhau từ lâu, nhưng sau cùng nó đã rơi vào tay tôi. Những tội lỗi nó tôi đã viết kính bảy cuốc sổ, mỗi cuốn ba cột, mỗi cột ít nhất phải có một nghìn chữ.

Nói rồi quỉ mở hai mươi mốt cột sổ, đếm những tội mà hiệp sĩ đó phạm đến lề luật Chúa. Khi hắn đã đếm xong, Mẹ Tình Thương bước đến gần tòa Chúa thưa:

Hỡi Con của Mẹ, Mẹ xin tranh luận với ma quỉ để minh định cho những lỗi nó tố cáo linh hồn này:

Chúa trả lời:

Thưa Mẹ yêu dấu, quỉ dữ cũng được sự công bằng, có lẽ nào Mẹ là Mẹ, là Nữ Vương các Thiên Thần lại không được? Mẹ thần thế và thấy được mọi sự nơi con. Mẹ cứ nói để loài người biết tình Con yêu thương chúng.

Mẹ Maria liền phán với ma quỉ:

Ta là chủ mày, Ta truyền cho mày phải trả lời 3 câu hỏi:

Mày có xem tháy hết mọi tư tưởng của người ta không?

Thưa không, tôi chỉ căn cứ vào bên ngoài mà đoán xem nó có ưng theo những ý xấu tôi khêu gợi hay không thôi, còn những ý lành của nó tôi không biết.

Ai xóa được những điều mày đã ghi trong sổ?

Chi có tình thương của Chúa.

Có tội nhân nào tuyệt vọng đến nỗi khi còn sống ở thế gian mà không thể xin được ơn tha thứ không?

Không, không một người nào. Tội nhân nào muốn cải tại và được Chúa thương thì hết mọi quỉ hỏa ngục cũng không thể cầm giữ nó trong dò lưới của mình.

Nghe những câu trả lời đó, Mẹ Tình thương (Trong mạc khải thánh Brigita Đức Mẹ tự xưng mình bằng tước hiệu đó) mới giải thích cho cử tọa hiểu rằng, hiệp sĩ này lúc gần chết đã ngước nhìn lên Mẹ, nài xin Mẹ biện hộ cho trước tòa Chúa và hứa nếu Chúa còn cho sống ở trần gian, anh ta sẽ sống một đời ăn năn cải thiện. Mẹ nói:

Vậy thì Ta là Mẹ Tình Thương, Ta lại không nghe lời người này cầu xin ư?

Quỉ đáp:

Hắn có thiện chí trở lại hay không, tôi không biết. Xin hãy chứng minh cho tôi.

Thằng khốn kiếp mày không đáng Ta trả lời: nhưng để nhiều người được ích lợi, Ta bằng lòng chứng minh. Mày hãy mở cuốn sổ của mày ra và nói cho Ta biết sau khi mày đọc nó.

Quỉ mở sổ ra xem rồi tru trếu nói cách tục tằn:

Sổ tôi bị xóa sạch rồi, không còn qua một vết nhỏ. Khốn thân tôi! Tai hại cho tôi. Bà lừa dối tôi.

Quan án chí công đã ca ngợi Mẹ và Mẹ đã cứu được linh hồn đó.

Quỉ quên lên:

Tôi thua cuộc, nhưng linh hồn này còn nhơ nhớp. Chúa cho phép tôi được giam giữ nó bao lâu để nó đền tội nó?

Chúa phán: Nó đã dùng thị giác, thính giác, và xúc giác mà phạm tội thì nó phải phạt bởi ba giác quan đó, mỗi giác quan 3 khổ hình. Nó lại muốn sống ở thế gian này cho đến tận thế, nên nó phải gia hình đến tận thế. Đức Mẹ lại đến can thiệp:

Chúa trả lời: Con không chối Mẹ điều gì cả, Mẹ là Mẹ Tình Thương, mọi người đều được thương xót, yên ủi kia mà.

Thế là Nữ Trạng Sư khoan hậu lần lượt nhắt lại những việc hiệp sĩ đó lúc còn sống đã làm để dâng kính Mẹ, liền đó Mẹ đã xin được ân giám một phần ba hình phạt cho hiệp sĩ đó, là không phải trông thấy bộ mặt nhem nhuốc của ma quỉ, không phải chịu nghe những lời nhục mà nó lăng mạ và không phải chịu rét buốt lanh lẽo vì khi còn sống ở trần gian đã nguội lạnh ơ hờ. 

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)