Truyện Kể về Mẹ
 
 


HY VỌNG CỦA TỘI NHÂN

Ðang thời thánh Phanxicô Borgia ở Roma làm Bề trên cả Dòng Chúa Giêsu thì có một người khách lạ xin gặp, thánh nhân ngăn trở nên nhờ cha Acosta ra gặp thay, khách lạ liền xưng thú: Tôi là linh mục năng đi giảng thuyết nhiều nơi và đã được danh tiếng, nhưng đã trở nên xấu xa vì đã phạm sự thánh, làm lễ khi mang tội trọng, tiếp theo là đã để trọng tội, muôn vàn tội ác, nên đã ngã lòng chẳng còn trông cậy Chúa tha thứ cho nữa. Bỗng có một hối nhân đến xứng tội và xưng thú trùng hợp kỳ lạ. Xưng tội đoạn, ông đã tỏ ra ngã lòng không còn trông cậy Chúa nhân lành được nữa và cam đoan mình sẽ mất linh hồn. Thấy hối nhân tuyệt vọng, tôi khuyên bảo, yên ủi một đôi lời xin hối nhân hãy cậy trông vào lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa, Ngài sẵn sàng tha thứ mọi tội lỗi miễn là chúng ta thống hối và tin tưởng vào lòng thương Ngài. Tôi khuyên bảo xong, hối nhân liền đứng dậy khiển trách tôi nặng lời: 

- Ông khéo khuyên bảo người khác chẳng tự khuyên bảo mình. Sao ông không thống hối tội lỗi và quyết chí chừa. Sao ông lại ngã lòng trông cậy Chúa Thương xót? Ta là Thiên thần Chúa sai xuống cảnh cáo ông, ông hãy cấp tốc thống hối và chừa tội, Chúa nhân lành sẵn sàng tha thứ cho ông.

Nghe mấy lời Thiên thần cảnh tỉnh, tôi sợ hãi quá sức, dốc quyết sửa mình. Nhưng thương hỡi, chưa được mấy ngày tôi lại sa phạm như trước! Một lần kia, tôi táo bạo dâng lễ đang khi mang tội trọng. Vừa truyền phép Mình Thánh xong, liền nghe tiếng Chúa phán từ chén Thánh: 

- Cha hằng làm ơn cho con, sao con cứ bất nhân phản bội Cha mãi. 

Nghe tiếng Chúa phán dạy, tôi đau đớn ăn năn, quyết chí cải thiện một lần nữa. Nhưng hỡi ơi! Chẳng khỏi bao lâu tôi lại trở về đường cũ nết xưa và cứ liều lĩnh phạm đến phép Thánh Thể bằng hành lễ và rước Chúa khi còn mang tội trọng.

Hôm nay, đang ngồi một mình trong phòng, bỗng có một người cao lớn, mặt mày dữ tợn, tay cầm Bánh Thánh và Chén Thánh đến trước mặt tôi mà mắng trách:

- Ngươi có biết Ðấng ta cầm trên tay đây là ai không? Ngươi chẳng nhớ lại vô vàn số ơn phúc Ngài đã ban xuống cho ngươi ư? Ngươi là tên bất nhân bạc nghĩa, Thiên Chúa sai ta xuống phạt ngươi ngay bây giờ.

Người ấy vừa nói vừa rút gươm bên mìmh, giơ lên toan chém. Tôi khiếp sợ thất kinh sấp mình xuống mà van xin:

- Lạy Thiên thần của Chúa, xin vì công nghiệp Ðức Mẹ Maria Vô nhiễm Nguyên tội, thương tha cho con, cho con được sống thêm mấy ngày nữa, con quyết chí sửa mình thật và đền bù tội lỗi con.

Người đó tiếp lời: 

-Phúc cho ngươi, vì ngươi đã cậy trông vào công nghiệp của Ðức Maria Mẹ Thiên Chúa. Vì chỉ có một mình Ðức Mẹ có thể cứu ngươi khỏi tay ta. Nhưng ta bảo cho ngươi biết, ngươi không cải thiện thật lòng, ngươi sẽ mất linh hồn đời đời. 

Tôi nghe lời ấy thì khiếp vía kinh hồn nên chạy đến cùng cha, xin cha thương tôi, giúp gỡ mình khỏi tay quỉ để chừa bỏ tội lỗi, trở về cùng Chúa. Cha Acosta an ủi, khuyên bảo vị linh mục tội lỗi trở về cùng Chúa, giúp ngài xưng tội chung, thống hối thật lòng rồi dạy ngài vào dòng ăn chay hãm mình cải thiện. Ngài đã vâng nghe, sống đời đạo hạnh và tốt lành. 

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)