Truyện Kể về Mẹ
 
 


ĐÃ BÁN LINH HỒN

Trong mặc khải về thánh nữ Brigita có kể một vị lãnh chúa nọ vừa nổi danh về dòng dõi quý tộc, vừa bê tha tội lội. Ông đã thực sự ký giấy cho ma quỷ: bán cả linh hồn lẫn xác cho nó, làm nô lệ nó suốt sáu mươi năm, sống truỵ lạc không thèm đến các nhiệm tích. Một hôm ông ngã bệnh nặng, Chúa Giêsu dủ lòng thương truyền cho thánh nữ Brigita đi trình cha giải tội của bà phải đến giúp ông và khuyên ông xưng tội.

Linh mục đến, bệnh nhân một mực từ chối, nói dối đã xưng tội nhiều lần rồi. Lần thứ hai, linh mục lại đến, nhưng lại bì khước từ. Chúa Giêsu lại hiện ra lần nữa, truyền cho bà phải xin linh mục đến giúp ông ta. Lần đến thứ 3 linh mục tỏ cho ông biết Chúa Giêsu đã hiện ra với thánh nữ Brigita và ngài đến đây để thi hành lệnh của Chúa vì Chúa rất thương ông. Nghe những lời đó, bệnh nhân cảm động, khóc và thốt lên:

- Lẽ nào con còn hy vọng được tha thứ: Con đã tự tình làm nô lệ ma quỷ suốt 60 năm nay, đã phạm không biết bao nhiêu tội lỗi!

- Không hệ gì, linh mục đáp lại, ông cứ can đảm và bình tĩnh, nếu ông hối hận, quyết tâm, tôi đoan hứa với ông Chúa sẽ tha thứ cho ông hết.

- Thưa cha, tôi tưởng tôi đã bị luận phạt rồi. Tôi đã thất vọng về phần rỗi của tôi! Nhưng giờ đây, tôi đau đớn về tội lỗi lắm. Tôi trông cậy Chúa sẽ không bỏ tôi và tôi sẵn sàng xưng tội.

Hôm đó, ông xưng tội đến bốn lần, với tâm tình đầy thống hối. Hôm sau ông rước Chúa và sau sáu ngày ông đã từ trần đầy lòng sốt sắng tin tưởng.

Ít lâu sau, Chúa Giêsu lại hiện ra với thánh nữ Brigita tỏ cho biết người tội lỗi đó không phải hư mất đời đời, nhưng còn phải giam trong luyện ngục và ông ta được như thế là nhờ lời bầu cử của Đức Mẹ Maria vì mặc dầu sống cuộc đời tội lỗi, ông vẫn luôn luôn giữ lòng tôn kính những sự thương khó Đức Mẹ; hễ ai nhắc tới, ông cũng tỏ ra cảm thương.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)