Truyện Kể về Mẹ
 
 


ƠN THIÊN TRIỆU 

Tancrede lên 21 tuổi, là quan Ðại thần của thượng vị Federic tin dùng, chàng đã đến tuổi trưởng thành mà không biết phải ở bậc nào, trong lòng đầy những thắc mắc lo âu. Chàng bèn chạy đến cùng Ðức Mẹ cầu xin Mẹ ban ơn, soi sáng để chàng biết con đường phải đi rồi chàng đặt hết tin tưởng ở Mẹ. Thấy chàng có đầy lòng trông cậy, Ðức Mẹ đã thương đích thân hiện ra với chàng mà phán bảo:

-Con ước ao cho Mẹ chỉ dẫn cho con đường phải đi, thì giờ đây Mẹ bảo cho con hay: Chúa muốn cho con vào dòng của Mẹ. 

Phán dậy xong Ðức Mẹ biến mất, Tancrede thắc mắc không biết dòng của Mẹ là dòng nào, thì đêm sau chàng mơ thấy hai thầy dòng Ðaminh đến khuyên mình vào Dòng đó. Sáng hôm sau đi dự thánh lễ chàng lại gặp Cha Bề Trên dòng Ðaminh là người mà chàng đã trông thấy trong giấc mơ. Chàng trình tự sự đó với Cha và Cha đã khuyên chàng nhập Dòng thánh Ðaminh là Dòng của Ðức Mẹ. Tancrede đã vâng theo tiếng gọi bỏ hết mọi sự thế gian nhập Dòng thánh Ðaminh sống đời đạo hạnh cho đến chết. 

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)