Truyện Kể về Mẹ
 
 


BỊ CHẶT TAY

Năm 135, Vua thượng vị Lêô nghe lời người Do thái xúi giục ra lệnh bắt người Công Giáo, cấm tôn thờ ảnh tượng Chúa, Mẹ, các thánh lại còn truyền đốt hết đi. Ai chống cưỡng lệnh Vua liền bị tịch thu tài sản và bị phát lưu. Chúa đã tiền định cho Thánh Joan Đamascênô đứng ra bênh vực Giáo Hội. Thánh nhân quê Đamascênô thuộc vua Hồi giáo, vì thấy Joan chính trực, khôn ngoan, nhà vua chọn ngài làm quan trấn thủ thành. Khi thấy Vua thượng vị Lêô bách hại Giáo Hội, thánh nhân đã viết rất nhiều thơ gửi đi khắp nơi phi bác lệnh nhà vua, và khuyên bảo giáo dân hãy trung thành với Giáo Hội. Giáo dân nhận được thư thánh Đamascênô an lòng giữ đạo, quyết không theo lệnh vua thượng vị Lêô. Khi vua biết rõ mọi sự thì lập mưu cho người tập chữ Joan Đamascênô rồi khi viết đã giống liền thảo một thư giả, đại ý mời vua Lêô sang xâm chiếm nước Hồi giáo.

Thánh Đamascênô không có quân quốc gì, cũng chẳng có khí giới. Nếu vua kéo binh sang, Joan sẽ nộp thành cho vua, nếu thành công chiến thắng, xin nhớ đến Joan; Vua Lêo lại viết lá thơ cho vua Hồi giáo mà nói: Nếu mình không giữ lời giao ước, sẽ sang chiếm thành Đamascênô ngay, vì đã có dịp tiện có kẻ biên thư dâng thành, vua cũng gửi kèm thư giả mạo tên Joan nữa. Khi vua Hồi giáo nhận được hai thư; tức giận tầy đình, tin thật Joan Đamascênô đã bội phản, liền truyền bộ hạ chặt tay Joan và cất mọi chức quyền. Cánh tay bị chặt treo giữa chợ để thiên hạ xem mà sợ.

Sau hai ngày, thánh Joan vào chầu vua xin trả cánh tay đã bị chặt. Vua cho thánh nhân cầm về, phủ phục trước bàn thờ Đức Mẹ nài xin Mẹ cứu chữa, chỉ vì mình đã dùng tay viết thư cho Giáo dân để bênh vực Giáo Hội, đồng thời ca tụng Đức Mẹ. Cầu nguyện lâu giờ, Joan thiu thiu ngủ, được thấy Đức Mẹ hiện đến dạy Joan đừng tham gia việc nước, hãy dùng tay viết sách mà làm vinh danh Chúa và Mẹ, rồi biến đi.

Joan thức dậy thấy tay mình đã liền lại chỉ còn một vết sẹo quanh cổ tay. Vua Hồi giáo nghe tin, triệu Joan vào đền, Joan tâu trỉnh tự sự, biết mình nhầm, liền trao chức lại cho Joan. Nhưng Joan đã tuân theo lời Đức Mẹ, bỏ mọi sự giả trá trần gian nhập dòng để phụng sự duy một Chúa và Mẹ. 

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)