Truyện Kể về Mẹ
 
 


PHẢI SẠCH TỘI

Thánh Phêrô Celestino thuật chuyện: Có một binh sĩ sốt sắng kính mến Ðức Mẹ, sau khi giáp trận về bị đói lả, bấy giớ Ðức Mẹ động lòng thương thân hiện đến đem của ăn mỹ vị cho chàng, nhưng để dậy cho chàng một bài học, Ðức Mẹ đã đặt các đồ ăn mỹ vị vào đĩa bát dơ bẩn. Anh chàng thấy thế lợm giọng mà thưa trình:

-Ðồ ăn ngon thật, nhưng đựng quá dơ làm nôn mửa không thể ăn nổi.

Bấy giờ Ðức Mẹ cảnh tỉnh chàng:

-Hỡi con! Cũng giống như các việc lành phúc đức con mang tội đã làm để dâng kính Mẹ mọi ngày, nhưng tâm hồn con đang mang tội trọng thì làm sao mẹ vui nhận được.

Chàng ta nghe vậy, thức tỉnh lương tâm, ăn ăn thống hối quyết cải thiện đời sống, rồi bỏ thế gian ăn chay hãm mình đến đủ 30 năm, sau đã chết thánh thiện, được Mẹ thân hiện ra đem về trời.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)