Truyện Kể về Mẹ
 
 


NGƯỜI CHẾT HIỆN VỀ

Tại thành Cologna, Đức, có một phụ nữ đã chết và hiện về cùng một chị bạn để xin chị này biên tên mình vào Hội Mân Côi ở Cologna. Chị bạn thắc mắc tại sao chết rồi còn cần gì vào Hội Mân Côi nữa, thì được trả lời mình sẽ bị giam ở luyện tội 15 năm nữa, nếu có biên tên vào Hội Mân Côi, sẽ được nhờ ơn ích và công nghiệp các hội viên lần hạt mọi ngày, và chắc chắn sẽ được mau ra khỏi luyện tội.

Người chết đã nài nỉ để được biên tên vào Hội Mân Côi ngay đừng từ chối. Chị bạn làm theo ý người chết xin. Sau 15 ngày, người chết lại hiện về nói với chị bạn: Án phạt của mình là trong luyện hình, nhưng vì công nghiệp các hội viên Hội Mân Côi siêng năng lần hạt, Chúa đã giảm bớt hình phạt chỉ còn 15 ngày mà thôi.

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)