dongcong.net
 
 


BIỆT KÍNH (HYPERDULIA)  

Thờ phượng là một hành vi tôn giáo, trong đó trí năng và ý chí con người tôn nhận uy phẩm vô cùng và chủ quyền tối thượng của Thiên Chúa trên mọi thụ tạo. Hành vi thờ phượng được diễn tả bên ngoài bằng thái độ phục kính và những lời ca ngợi.

Cấp bậc thờ phượng cao nhất mà các nhà thần học gọi là “latria” chỉ dành riêng cho Thiên Chúa.

Sự tôn vinh dành cho Đức Ma-ri-a và các thánh thuộc về một bình diện thấp hơn bậc “latria” vô cùng. Bậc tôn vinh dành cho các thánh gọi là tôn kính (dulia); dành cho Đức Mẹ gọi là biệt kính (hyperdulia). Cấp bậc biệt kính thấp hơn cấp bậc thờ phượng dành cho Thiên Chúa, nhưng vượt trên bậc tôn kính dành cho các thánh và các thiên thần. Đức Ma-ri-a xứng đáng được cấp bậc tôn vinh này vì địa vị vô song của Mẹ là Mẹ Thiên Chúa.

Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, Mẹ Thiên Chúa được kính tôn đặc biệt hơn các thánh trên trời vì sứ mạng Thiên Chúa đã giao cho Mẹ, vì cuộc sống đã gắn bó vô cùng mật thiết với các mầu nhiệm của Chúa Giê-su Ki-tô của Mẹ, và vì không ai đã theo sát được những bước chân của Ngôi Lời Nhập Thể như Mẹ, và nhiều công trạng như Mẹ. Cũng chẳng ai có được nhiều ân sủng và thế lực đối với Thánh Tâm Rất Thánh Con Thiên Chúa - và qua Người, đối với Chúa Cha - cho bằng Mẹ.

Vì thánh thiện hơn các minh thần và luyến thần, Mẹ đã được một vinh quang lớn lao và xứng đáng được tôn kính hơn tất cả các thánh. Đó là điều không ai còn nghi ngờ vì Mẹ đầy ân phúc (Lc 1: 28). Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ hân hoan sinh hạ Đấng Cứu Thế cho chúng ta... Mẹ dạy chúng ta mọi nhân đức, Mẹ ban cho chúng ta Người Con của Mẹ, và cùng với Ngài là tất cả mọi trợ giúp mà chúng ta cần, vì Thiên Chúa “đã muốn chúng ta được mọi sự qua Đức Ma-ri-a” (thánh Bê-na-đô; Đức Pi-ô XII: Mediator Dei, tông huấn Phụng Vụ Thánh, 169).

Việc tôn kính Đức Ma-ri-a khác xa với việc tôn thờ ngẫu thần (idolatry) ở hai điểm sau:

1) Đó là sự tôn vinh dành cho một thụ tạo đã chu toàn một nhiệm vụ vô song trong lịch sử cứu độ, và nhờ ơn Chúa đã đạt được mức độ thánh thiện và vinh quang nhưng vẫn là một thụ tạo; đối với truyền thống Ki-tô giáo, Mẹ vẫn luôn là “Tôi Tớ của Chúa.”

2) Việc tôn kính dành cho Đức Ma-ri-a không độc lập, cũng không thay thế được việc thờ phượng Thiên Chúa. Việc tôn kính này là việc Thiên Chúa mong muốn và lấy Thiên Chúa làm chung điểm.

Công Đồng Va-ti-ca-nô II đã tóm lược luận điểm này rất tuyệt vời như sau: “Sự tôn kính ấy, như vẫn luôn có trong Giáo Hội, tuy hoàn toàn đặc biệt, nhưng tự bản chất vẫn khác biệt với sự thờ phượng dâng lên Ngôi Lời Nhập Thể và lên Chúa Cha và Chúa Thánh Thần; việc tôn kính Đức Ma-ri-a khuyến khích thêm việc thờ phượng Thiên Chúa Ba Ngôi... Khi các tín hữu nghe rao giảng về Mẹ và tôn sùng Mẹ, họ được Mẹ mời gọi đến kết hợp với hy lễ của Con Mẹ và yêu mến Chúa Cha (LG 66, 65).  

A. Buy-ô-nô

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)