dongcong.net
 
 


CON ĐỨC MẸ

Danh xưng này được dùng để chỉ một số hội đoàn đạo đức giáo dân (gồm các hiệp hội và đoàn thể) kính mến Đức Mẹ. Mục đích là đưa các hội viên đến một đời sống nhân đức qua việc sùng kính Đức Trinh Nữ Ma-ri-a. Hội Con Đức Mẹ lâu đời nhất đã ra đời từ thời Trung Cổ, về sau, kết nạp thêm nhiều chi hội khác làm thành một tổng hội (prima primaria), được thành lập tại Rô-ma năm 1584.

Vào thế kỷ XII, hội Con Cái Đức Mẹ được chân phước Phê-rô đơ Ô-nét-ti (Peter de Honestis) thành lập tại Ra-ven-na. Đến thế kỷ XVI một hội tương tự qui tụ các sinh viên đại học Rô-ma ra đời, và đến năm 1751, mở rộng đón nhận mọi thành phần khác. Đầu thế kỷ XVII, thánh Phê-rô Phu-ri-ê lập một hội Thánh Mẫu tại Pháp. Sang thế kỷ XIX, hiệp hội Con Cái Đức Mẹ được chính thức thành lập theo giáo luật tại Rô-ma, và hội Đức Ma-ri-a Vô Nhiễm được thành lập cho các nữ sinh viên của dòng Nữ Tử Bác Ái, đến năm 1876 được mở rộng tiếp nhận mọi thành phần.

Sau Công Đồng Va-ti-ca-nô II, những hội này đã áp dụng qui luật và linh đạo phù hợp với đường lối Công Đồng, trở thành một bộ phận trong phong trào mới có tên là: “Những Cộng Đoàn Sống Đời Ki-tô” (Christian Life Communities). Phong trào với chương trình mới mẻ này đã được Đức Phao-lô VI chuẩn nhận vào năm 1971. Tại Hoa Kỳ, trụ sở của phong trào đặt tại thành phố Xanh Lu-i, bang Mít-su-ri.

A. Buy-ô-nô

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)