dongcong.net
 
 


ĐỨC MA-RI-A DƯỚI CHÂN THẬP GIÁ

Xem:
- Ca-na
- Giáo Hội và Đức Ma-ri-a
- Đồng Công Cứu Chuộc
- Mẫu tính Tinh Thần
- Niềm Đau Mẹ Ma-ri-a

“Đứng gần Thập Giá Đức Giê-su có Mẹ Ngài’’ (Ga 12:25). (Xin xem từ câu 25 đến câu 37 đoạn XIX Phúc Âm Gio-an).

1. Giờ của Đức Giê-su và Giờ của Người Nữ

Chúng ta biết thánh Gio-an (và chính Chúa Giê-su) đã nhiều lần nói về “Giờ’’ của Chúa Giê-su. Từ Ca-na (2:4) đến lời tiên báo về cuộc hiến tế (13:1 tt), lời nói về Giờ chỉ mình Cha biết (x. Mt 24:36) đều qui hướng về mầu nhiệm vinh quang của Chúa Ki-tô trên Thập Giá (x. Ga 12:27 tt). “Giờ đã đến’’ khi Chúa Con được vinh quang và Ngài sẽ đem vinh quang về dâng lên Cha qua hành vi cứu độ nhân loại (17:1 tt).

Giờ này là lúc Nhân Loại Mới được sinh ra cũng là Giờ của Người Nữ sinh Con đạp dập đầu Sa-tan (x. Ga 3:15), Bà vui mừng vì “một người đã sinh vào thế gian,’’ theo lời của Chúa Giê-su (Ga 16:21), và Bà trở thành Mẹ của mọi kẻ sống (x. Ga 3:20).

Tại Ca-na, “Người Nữ’’ ấy được đề cập liên kết với “Giờ’’ của Đấng Cứu Thế. Trên núi Can-vê, Đức Ma-ri-a hiện diện “theo kế hoạch của Thiên Chúa’’ (LG 58) và cũng theo ý muốn của Mẹ (vì người chị em của Mẹ và những thân nhân khác của Chúa Giê-su cũng có mặt ở đó).

Dưới chân Thập Giá, Đức Ma-ri-a đại diện cho Giáo Hội (và nhân loại) một cách rất đặc biệt để tiếp nhận ơn cứu độ và tham dự vào hồng ân ấy với tất cả hữu thể của Mẹ (x. LG 58,61,65).

2. Mọi Sự Hoàn Tất và Lễ Hiến Dâng của Đức Ma-ri-a

Trong Phúc Âm Gio-an có hai lần (Ga 19:28 và 30), trong đó một lần chính Chúa Giê-su tuyên bố công việc Chúa Cha giao phó cho Ngài đã được hoàn tất (x.Ga 4:34; 6:30; 13:1; 17:4). Sự bất tuân của nhân loại (x.Ga 3) đã được đền bù bằng sự vâng phục của Con Thiên Chúa (Ga 14:30), và dấu chỉ ơn cứu độ là tặng ân Chúa Thánh Thần, Đấng Chúa Giê-su “ban xuống’’ hay “ban phát’’ (19:30; từ ngữ riêng được thánh Gio-an sử dụng). Chúng ta được tiếp nhận “con tim và Thần Khí mới’’ như được hứa trước (Ed 36:28-38).

Được canh tân trong Thần Khí, Đức Ma-ri-a đã lặp lại lời Xin Vâng của Ngôi Lời Nhập Thể (Lc 1:38), và với sự ưng thuận ý đầy tình yêu, “Mẹ liên kết với lễ hy sinh của Con’’ (LG 58). Sự vâng phục của Mẹ được liên kết với sự vâng phục của Con. Mẹ là E-và Mới bên A-đam Mới (chú giải của các giáo phụ từ thời thánh I-rê-nê).

3. Sứ Vụ Qui Tụ Những Con Cái Đang Tản Mác của Thiên Chúa và Mẫu Tính của Đức Ma-ri-a

Chính tại Giê-ru-sa-lem (nhất là tại Đền Thờ), Thiên Chúa, như người mục tử chăn dẫn dân Ngài trong chuyến Tân Xuất Hành sẽ qui tụ “những người đang tản mác’’ trở về cõi sống (x. Is 35:10; 51:18-20; 52:11; 54:11-12; 60:17; 60:20-21; Gr 3:17-18; 31:9; 50:5; Ed 22:17-22; 37:25 tt; Dcr 2:14-15; v.v...).

Mẫu tính kỳ vĩ của Si-on/Giê-ru-sa-lem là một trong những “kỳ công’’ của Thiên Chúa. Sự cằn cỗi vì tội lỗi nay được nên phong nhiêu (x. Is 49:21; 66:7-8) nhờ Đấng “không gì là không thể được’’ (Lc 1:37; x. St 18:14) trong một Giao Ước Mới (Gr 31:31-34; Ed 34:25; 37:26) được Người Tôi Tớ Thiên Chúa khởi sự (Is 42:6-7; 49:5-7; 50:5-9; 52:13 - 53:12) tại Sion/Giê-ru-sa-lem, người mẹ tương lai của mọi dân nước (Tv 87).

Vào “Giờ’’ của Chúa Giê-su, khi tất cả đều tản mác, bỏ Ngài “một mình’’ (Ga 16:32), và ngay cả “các môn đệ’’ ít ỏi cũng rời xa, Đấng Mục Tử tốt lành sẽ hiến mạng sống mình cho đoàn chiên Ngài (10:15). Chúa Ki-tô “sẽ kéo mọi người’’ đến với Ngài (12:32) và làm cho họ nên một với Ngài trong sự hợp nhất giữa Ngài và Cha (10:30; 17:22-23). Có thể nói Cha là “nơi’’ để qui tụ những người đang tản mác của Giao Ước Mới (x.11:52). Thiên Chúa không phải được tôn thờ trên núi này nhưng trong Thần Trí và Chân Lý của Chúa Giê-su, Đền Thờ Mới “không do tay con người làm ra” (Mc 14:54) nhưng được nhập thể trong xương thịt Đức Ma-ri-a.

Người Nữ có “thịt là thịt” A-đam Mới (x. Ga 2:23), người Hiền Thê - Trinh Nữ được Thiên Chúa làm “kiến trúc sư,’’ làm Hiền Phu (Is 62:4-5; x. Hs 1 và 2) là Thành Đô dấu yêu, nơi qui tụ những người được cứu độ và mọi dân mọi nước (Is 62:11-12; 61:9). Người Nữ son sẻ hạ sinh một dân tộc trong chỉ một ngày (Is 54:1; 66:7-8) nay là Đức Ma-ri-a và cũng là Giáo Hội.

Vào “Giờ’’ của Chúa Giê-su, khi Đức Ma-ri-a, Mẹ Ngài (Ga 19:25) lặp lại lời Xin Vâng và được Thánh Thần phủ bóng một lần nữa (19:30; x. Lc 1:35-38), Mẹ nhận ra lời tuyên bố mầu nhiệm của Chúa tại tiệc cưới Ca-na nay được thực hiện, và Mẹ nghe Chúa công bố long trọng về mẫu tính mà Mẹ đã từng cảm nghiệm trong lòng: mẫu tính đối với người môn-đệ-tiêu-biểu (từ này mà đi, “đây là Mẹ con,’’ 19:28) và đối với tất cả những người hợp nhất với Chúa Giê-su.

Việc đề cập về “Giờ,’’ về sự long trọng của giây phút ấy, về việc chỉ định Gio-an làm môn-đệ-tiêu-biểu, về “nước’’ (19:34) và về “Thần Khí’’ (19:30; x. 3:5) không cho phép chúng ta coi những lời Chúa Giê-su đơn giản chỉ là chuyện nội bộ gia đình nhằm đảm bảo tương lai cho Mẹ Ngài. Đó là lời “công bố’’ về mẫu tính của Đức Ma-ri-a đối với “tất cả những người Chúa yêu’’ (x. Lc 2:14). Do ý định minh xác của Chúa Giê-su, do Thánh Thần được Chúa Giê-su ban xuống như kết quả cuộc tử nạn cứu độ của Ngài (Ga 7:39), “Mẹ Chúa Giê-su’’ trở thành “Mẹ các môn đệ.’’

“Đức Ma-ri-a đã cộng tác cách rất đặc biệt vào công trình của Đấng Cứu Thế, nhờ lòng vâng phục, nhờ đức tin, đức cậy và đức ái nồng nhiệt, để tái lập sự sống siêu nhiên cho các linh hồn. Bởi vậy, trên bình diện ân sủng, Đức Ma-ri-a thật sự là Mẹ chúng ta’’ (LG 61).

Trách vụ chính yếu của mẫu tính Đức Ma-ri-a, cũng như tại Ca-na (“ Hãy làm những gì Ngài bảo,’’ Ga 2:5) vẫn là hướng dẫn tất cả “các môn đệ’’ hãy vâng phục như Chúa Giê-su Con Mẹ đã vâng phục.

Trên đỉnh Can-vê, Đức Ma-ri-a là “tiên trưng’’ của Giáo Hội về tư cách người Hiền Thê yêu dấu của Chúa, là Mẹ của Chúa Ki-tô, Chiên Con sát hiến cứu độ chúng ta (Ga 19:36-37) và của các môn đệ, những người nhờ sự vâng phục của Chúa Giê-su và quyền năng Chúa Thánh Thần mà được qui tụ lại và đem về cho Chúa Cha (Ga 17:9-10).

4. Người Môn Đệ và Giáo Hội Tiếp Nhận Đức Ma-ri-a

“Từ giờ ấy, môn đệ đón nhận Bà về chăm sóc,’’ hay “đón nhận Bà về nhà mình’’ (Ga 19:27b).

“Người môn đệ’’ đây đại diện cho những ai được Chúa Giê-su yêu dấu vì đã thông phần đức tin và sự vâng phục của Ngài đối với Chúa Cha, đã tuân giữ các giới luật Ngài truyền dạy, đặc biệt là giới luật yêu thương (Ga 14:21).

Một trong những điều thiện hảo Chúa Giê-su và Cha Ngài đã khứng ban để niềm vui chúng ta được trọn vẹn (Ga 15:11) chính là Đức Ma-ri-a. Là “những môn đệ” của Chúa, chúng ta có nghĩa vụ đón nhận Mẹ như tặng ân cuối cùng Chúa ban trong giờ hấp hối.

Nhận Đức Ma-ri-a “về nhà mình’’ là chúng ta hợp với muôn thế hệ để cùng ngợi ca Mẹ (x. Lc 1:48). Chúng ta hợp với Mẹ để tôn vinh Thiên Chúa, Đấng đã thực hiện bao kỳ công (x. Lc 1:46-49), cùng Mẹ dấn thân vâng phục trong đức tin (x. Lc 1:38) và tình yêu để sinh ra cho Thiên Chúa những người môn-đệ-con-cái “nhận biết vinh quang Ngài’’ (x. Ga 2:11).

5. Dòng Suối Sự Sống và Cộng Đồng Những Người Được Cứu Độ

Đức Ma-ri-a nhìn thấy dòng suối nước vọt ra từ bên phải Đền Thờ Mới (Ga 19:34; x. Ed 47:1-12), dòng nước ân sủng thanh tẩy (còn Biển Chết là biểu tượng của tội lỗi!) và làm cho Giê-ru-sa-lem Mới có sức sinh sản con cái đông đúc (Kh 22:1-12). Những người được cứu độ thuộc mọi dân nước đến đó và được tẩy rửa nhờ dòng nước tinh tuyền đầy yêu thương chảy ra từ Trái Tim Đấng Cứu Thế (x. Ed 36:25-26).

“Nhìn lên Đấng đã bị đâm thâu qua” (Ga 19:37; x. Dcr 12:10-13; Kh 5:6b), Đức Ma-ri-a có thể đã cùng với người-môn-đệ-Chúa-yêu làm chứng “để cho chúng ta tin” (Ga 19:35) và được sống. Chúa Ki-tô là Chiên Con Vượt Qua thật (Ga 19:36; x. Ed 12:46). “Bằng Máu mình, Ngài đã chuộc về cho Thiên Chúa những người thuộc mọi sắc chủng, ngôn ngữ, dân tộc và quốc gia, và đã làm cho họ thành vương quốc” (Kh 5:9-10), dân tộc được xức dầu và được làm con.

Người-Nữ-Giáo-Hội sinh hạ dân-tộc-con-cái này (x. Kh 12:5 tt) vẫn đang ở trong sa mạc. Nhưng (như Đức Ma-ri-a) Giáo Hội vẫn đang hoạt động nhờ Lời Chúa, nhờ Chúa

Thánh Thần “được ban xuống,” nhờ nước bí tích Thánh Tẩy và “Máu” (Ga 19:34) của bí tích Thánh Thể. Giáo Hội vẫn nhìn lên Đấng đã bị đâm thâu qua và hiệp nhất nhân loại trong sự vâng phục của Ngài. Như vậy, Giáo Hội chờ đón ngày “quyền năng và vương quyền của Thiên Chúa và quyền năng của Đức Ki-tô” sẽ được sáng tỏ, “ngày” mà “những người tản mát” sẽ hợp thành “một dân không thể đếm được,” ca hát “bài ca của Chiên Con” giữa Giê-ru-sa-lem Mới (x. Kh 14-15; 19-22).

A. Tô-tanh

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)