dongcong.net
 
 


ĐỨC TIN MẸ MA-RI-A

Xem:
- Truyền Tin
- Ca-na
- Đức Ma-ri-a dưới Chân Thập Giá
- Đức Tín Trung
- Người Tôi Tớ Chúa
- Mẹ Dâng Mình
- Thăm Viếng

Trong tiếng Do Thái, hành vi “tin” được diễn tả bằng hai từ: “Aman,” hàm ý một sự vững chắc (từ “Amen” phái sinh chữ này) và “Batah,” nhấn mạnh đến thái độ tín thác và sự soi sáng. Hai từ này nói lên hai đối cực của hành vi tin: đức tin soi sáng (nói về ánh sáng được tiếp nhận) và đức tin liên kết (nói về sự tiếp ứng từ phía cá nhân).

Vì thế, đức tin không phải là một trạng thái cứng nhắc hay một hành vi thực hiện chỉ một lần là xong. Đức tin là sự tín thác hoàn toàn vào Thiên Chúa, và điều này có nghĩa là sẵn sàng chấp nhận tất cả những gì bất ngờ có thể từ Ngài mà đến. Chúa không ngừng kích động và soi sáng cho đức tin để nó liên tục vươn mãi. Người tin được “xây dựng” dần dần, và họ vươn lên qua những lần đáp lại tiếng gọi của Thiên Chúa.

Chúng ta thấy các Phúc Âm tương đối ít đề cập đến đức tin Mẹ Ma-ri-a. Khi thánh Lu-ca hay thánh Gio-an chép Phúc Âm, các ngài đã không ghi lại một tiểu sử, điều các ngài muốn là trình bày cho các ki-tô hữu biết những điều quan trọng liên quan đến họ. Đó là lý do các ngài chỉ giữ lại những điểm chính yếu về Mẹ Ma-ri-a nhằm giúp chúng ta thấy rõ hơn chiều sâu và sự tiến bộ trong đức tin của Mẹ và về mầu nhiệm ơn cứu độ.

Những điểm quan yếu ấy là nguồn kiến thức giúp ta tìm hiểu chương trình của Thiên Chúa và và sự tiến triển nơi Đức Ma-ri-a. Trong ngày Truyền Tin, ánh sáng Đức Ma-ri-a tiếp nhận từ Đấng Tối Cao đã làm vỡ tan tất cả mọi kế hoạch cá nhân của Mẹ và đưa Mẹ vào một tiến trình, mà trong đó, tặng ân cá nhân Mẹ đã đạt được và sẽ đạt đến một sự viên mãn vô song. Sự trung thành với đức tin đã làm Mẹ xứng với lời ca khen của bà Ê-li-sa-bét khi được Chúa Thánh Thần thúc đẩy: “Phúc cho Em là người đã tin...” (Lc 1:45).

Mối “phúc thật” đầu tiên ấy của Phúc Âm được dùng để đề cao đức tin của Mẹ Ma-ri-a, một đức tin đã làm Mẹ qui hướng trọn vẹn hữu thể về Thiên Chúa để dâng lên Người lời chúc tụng tri ân qua bài ca Magnificat.

Tin là sự tiến triển trong hiểu biết của chúng ta về một người nào đó. Ngay Đức Ma-ri-a cũng gặp những điều mu mơ mò mẫm thường thấy trong cuộc đời mọi tín hữu. Sau tiếng “thế nào” sau lời tiên báo nhiệm mầu và thương đau của ông già Si-mê-on là tiếng “tại sao” khi Mẹ tìm được Chúa trong Đền Thờ (Lc 2:28).

Tiệc cưới Ca-na đánh dấu một bước chuyển tiếp quan trọng và để được thánh Gio-an ghi nhận. Thái độ hầu-như-từ-chối của Chúa Giê-su đã soi sáng tâm hồn Mẹ, vì thế Mẹ đã quyết định: “Hãy làm bất kỳ điều gì Ngài bảo.” Ca-na đánh dấu bước chuyển tiếp sang một quan hệ mới giữa Mẹ với Con Mẹ, Đấng lúc nào cũng giữ phần chủ động hoàn thành sứ vụ Cha giao phó cho Ngài. Bất cứ khi nào cần thiết, Chúa Giê-su đều chủ động loại trừ những ý niệm trần tục mà những kẻ “thuộc về Ngài” lấy làm thích thú, và vì vậy, họ đã không thể chấp nhận Ngài (Ga 1:11). Nhưng Đức Ma-ri-a, tràn đầy đức tin và tín thác, đã biết cách phụng sự Chúa trọn vẹn ngay cả lúc Mẹ can thiệp mong được Chúa đáp ứng như tại Ca-na.

Khi Chúa khởi đầu công cuộc rao giảng, nhiều thân nhân đã muốn ngăn chặn sứ mạng của Ngài (Mc 3:21). Lúc ấy, Đức Ma-ri-a lại càng phải ý thức hơn về mối tương quan với Đấng Tạo Thành, mối tương quan do việc gắn bó với Lời Chúa mà có, để vượt thắng những quan hệ ruột thịt với thụ tạo, vì không có gì là tuyệt đối trừ một mình Thiên Chúa (Mc 3:31-35; LG 58).

Thập Giá đã giáng một đòn chí tử vào những vinh thắng của trần gian. Chính khi ấy, Đức Ma-ri-a đã từ bỏ hầu như hoàn toàn tặng-ân- Người-Con của Mẹ. Đó là đỉnh cao hành vi đức tin của Mẹ để chuẩn bị đón chờ Chúa Phục Sinh và dự phần vào cuộc sinh hạ Giáo Hội trong đau khổ.

Sự tiến triển đức tin nơi Mẹ Ma-ri-a trong các biến cố cuộc đời là chính mô hình tiến triển mà mỗi tín hữu trung thành phải nỗ lực chiếm thủ. Đó là lý do khiến Đức Ma-ri-a xứng đáng được xưng tụng là tín hữu tiên khởi, “môn đệ số một và hoàn hảo nhất của Chúa Ki-tô’’ (MC 35). Không những vì Mẹ là người đầu tiên có một niềm tin tuyệt đối vào Chúa Giê-su Ki-tô mà còn vì Mẹ đã liên lỉ hiến mình để được Thiên Chúa đào luyện. Thái độ ấy của Mẹ là mẫu gương, là mô phạm cho mọi người và cho Giáo Hội: “Đức Trinh Nữ đã tiến bước trong cuộc lữ hành đức tin, trung thành hiệp nhất với Con cho đến bên Thập Giá, là nơi mà theo ý Thiên Chúa, Mẹ đã đứng đó’’ (LG 58). “Như thánh Am-rô-si-ô đã dạy, Mẹ Thiên Chúa là mẫu mực của Giáo Hội trên bình diện đức tin, đức ái và hiệp nhất hoàn hảo với Chúa Ki-tô’’ (LG 63).

A. Đơ-lơ-san

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)