dongcong.net
 
 


GIA PHẢ ĐỨC MA-RI-A

Còn quá ít điều liên hệ đến Đức Ma-ri-a được lưu truyền lại cho chúng ta, trong đó không có một gia phả nào của Mẹ cả. Tuy thế, Giáo Hội vẫn dạy rằng Đức Ma-ri-a thuộc dòng tộc Đa-vít dựa trên những lời Sứ Thần đã nói với Mẹ trong ngày Truyền Tin: “Thiên Chúa sẽ ban cho Ngài ngôi báu Đa-vít tổ phụ Ngài” (Lc 1:32). Trong thư gửi tín hữu thành Rô-ma (1:3) và trong thư thứ hai gửi Ti-mô-thê (2:8), thánh Phao-lô cũng ám chỉ Chúa Giê-su thuộc dòng tộc Đa-vít. Vì Chúa Giê-su được sinh ra chỉ bởi “một mình” Đức Mẹ (nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, Lc 1:34-35), cho nên tất yếu là Đức Ma-ri-a cũng thuộc về dòng tộc Đa-vít.

Vì thế, trong Phụng Vụ Giờ Kinh (giờ kinh Sáng lễ Sinh Nhật Mẹ), chúng ta đọc lời thánh thi: “Chúng con kỷ niệm ngày sinh của Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, con cái A-đam, sinh bởi chi tộc Giu-đa và miêu duệ Đa-vít.”

Có một thời các học giả Thánh Kinh nghĩ rằng gia phả Chúa Giê-su trong Phúc Âm thánh Mát-thêu (1:1-16) chính là gia phả của Đức Ma-ri-a vì có sự khác biệt với gia phả trong Phúc Âm Lu-ca mà họ cho là gia phả của Thánh Giu-se. Như thế, nhờ thánh Mát-thêu, chúng ta có thể biết được danh sách các tổ tiên của Đức Ma-ri-a, bắt đầu từ tổ phụ Áp-ra-ham.

Tuy nhiên, lý thuyết này xem ra đã lụi dần, hầu hết các học giả ngày nay đều coi hai gia phả ấy đều qui về Thánh Giu-se dựa trên hai lược đồ khác nhau. Trong khi đó, một số học giả khác cho rằng những gia phả ấy đều mang tính nhân tạo, cốt hợp với phong tục của thời ấy.

Trong nghệ thuật thánh, người ta cũng trình bày Đức Ma-ri-a thuộc thành phần cây gia tộc Chúa Ki-tô - cây Dét-sê (Jesse), lấy tên của cụ tổ Dét-sê là thân phụ và là ông tổ của dòng tộc Đa-vít.

A. Buy-ô-nô

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)