dongcong.net
 
 


HỒI GIÁO VÀ ĐỨC MA-RI-A

Đức Ma-ri-a được đề cập trong kinh Ko-ran với với tư cách là người Mẹ Đồng Trinh của Đức I-sa, tức là Đức Giê-su. Đấng “Mê-si-a,” theo người Hồi Giáo, là một trong những tiên tri vĩ đại nhất, tuy vẫn còn kém vị tiên tri duy nhất đích thực được công nhận là Mô-ha-mét. Điều này cho thấy hố sâu ngăn cách giữa tư tưởng Hồi Giáo và tư tưởng Ki-tô giáo về Chúa Ki-tô. Theo sát kinh Ko-ran, Thần Tính nơi Đức Ki-tô hiểu theo nghĩa đen là điều không thể chấp nhận được.

Nhưng kinh Ko-ran vẫn giữ lại và hòa hợp được với một số yếu tố truyền thống Ki-tô giáo về Đức Giê-su, và trước hết là việc Ngài được đầu thai đồng trinh qua sự can thiệp của Thiên Chúa quyền năng. Kinh Ko-ran còn sử dụng danh xưng Ma-ry-am làm tựa đề cho chương 19. Người ta thấy ở đó có nhiều điểm gần giống với các Ngụy Thư hơn là các Phúc Âm trong sổ bộ Thánh Kinh Ki-tô giáo. Các chương 3, 4, 33, 43, 57, 66... nói về Đức Ma-ri-a cũng thế.

Trong chương 4, kinh Ko-ran trình bày biến cố Truyền Tin như sau:

(42) Các sứ thần nói: “Kìa Ma-ry-am, Thiên Chúa thực đã tuyển chọn Bà, Người đã thanh tẩy Bà, và Người đã ưu tuyển Bà trên tất cả mọi nữ nhân trên địa cầu.”

(43) “Hỡi Ma-ry-am, hãy hiến thân cho Thiên Chúa của Bà, hãy quì gối và phủ phục với những người phủ phục...”

(45) Các sứ thần nói: “Này đây, hỡi Ma-ry-am, Thiên Chúa đã loan báo với Bà tin mừng về Đấng mang tên Mê-si-a: I-sa, Con Trai của Ma-ry-am, Đấng rực sáng ở đời này và đời sau, được kể là một trong những người thân cận Thiên Chúa nhất.”

(46) “Ngài sẽ phán dạy nhân loại ngay từ khi còn trong nôi và khi đã trưởng thành, Ngài là một trong những đấng thánh.”

(47) “Bà nói: “Lạy Chúa, làm sao tôi có thể có con mà chưa một nam nhân nào đã chạm đến tôi?” Và Bà đã được trả lời rằng: “Điều ấy được chớ, là vì Thiên Chúa tạo thành điều gì Ngài muốn. Khi Người đã định lệnh một điều gì, Người phán, hãy hiện hữu, và nó hiện hữu.”

Những nơi khác khác trong kinh Ko-ran còn viết:

“Và Bà ấy vẫn còn đồng trinh... Chúng Ta đã thở Thần Khí Chúng Ta trên Bà. Chúng Ta đã làm cho Bà và Con của Bà thành một Dấu Chỉ cho thế gian” (Sura 31, câu 91).

“Và Ma-ry-am, con gái của Im-ran, kẻ vẫn còn đồng trinh, Chúng Ta đã thở Thần Khí Chúng Ta trên Bà. Bà ấy tuyên xưng thật lời Chúa của Bà và các sách của Người. Bà được liệt vào số những người kính sợ Thiên Chúa” (Sura 66, câu 12).

Trên nguyên tắc giáo lý chính thống, kinh Ko-ran loại trừ mọi hình thức tôn sùng dành cho bất cứ thụ tạo nào, kể cả chính Mô-ha-mét. Tuy nhiên, kinh Ko-ran công nhận một vai trò trung gian nào đó của các tiên tri nhân danh các cộng đồng của họ trong ngày Thẩm Xét sau cùng. Nhưng trên thực tế, cá nhân và vai trò của Mô-ha-mét đã được tôn vinh. Cũng thế, Đức Ma-ri-a cũng có một sức thu hút đối với các tín hữu Hồi Giáo, không riêng gì các nữ tín đồ, và đây là một thực tế có thể thấy được tại nhiều nơi. Chẳng hạn ở Ê-phê-sô, trong số những người hành hương kính viếng Nhà Đức Mẹ, số tín đồ Hồi Giáo cũng đông như các tín hữu Ki-tô giáo. Người Mẹ Đồng Trinh của Chúa Giê-su, Người đã được ưu tuyển hơn mọi người nữ trên đời là một thực thể quan trọng đối với Hồi Giáo.

A. Bốt-sa

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)