dongcong.net
 
 


LỜI ĐỨC MA-RI-A

Phúc Âm nói không nhiều về các chặng đời quan trọng của Đức Ma-ri-a, và chỉ ghi lại rất ít những lời của Mẹ. Những gì Phúc Âm ghi lại cho chúng ta được trình bày qua những lời ngắn gọn, kể cả bài Magnificat.

Tuy nhiên, mỗi lời được chép lại đều mang đầy ý nghĩa và tóm kết được những khía cạnh chính yếu của nhân cách và nhiệm vụ của Đức Ma-ri-a (như được trình bày theo các ngữ mục khác nhau trong từ điển này). Những lời ấy có thể cung cấp cho chúng ta tư liệu suy niệm thích hợp về Đức Mẹ.

1) Về việc giữ mình đồng trinh - Lc 1:34
“Điều ấy làm sao có thể được vì tôi không biết đến người nam?”

2) Về tinh thần hăng say phục vụ - Lc 1:38
“Này tôi là tì nữ Thiên Chúa.”

3) Về tinh thần vâng phục trung tín - Lc 1:38
“Xin hãy nên trọn nơi tôi lời Ngài truyền.”

4) Về tinh thần hân hoan chúc tụng - Lc 1:46-55
“Linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa...”

5) Về thái độ dịu hiền trong trách nhiệm - Lc 2:48
“Con ơi, sao Con làm như vậy cho Cha Mẹ? Kìa, Cha và Mẹ đã đau đớn tìm Con.”

6) Về đức ái dịu dàng - Ga 2:3
“Họ hết rượu rồi.”

7) Về đức tin kiên vững - Ga 2:5
“Hãy làm những gì Ngài bảo.”

A. Buy-ô-nô

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)