dongcong.net
 
 


LỜI FIAT NHÂN DANH NHÂN LOẠI

Xem:
- Truyền Tin
- Ca-na
- Giáo Hội và Đức Ma-ri-a
- Đức Ma-ri-a dưới Chân Thập Giá

Trong từ điển này, chúng ta gặp trong ba mục từ khác nhau những ý tưởng sau:

“Qua việc đặt trên môi miệng Đức Ma-ri-a những lời dân Do Thái xưa đã tuyên thệ trung thành với giao ước Si-nai, thánh Gio-an đã coi Đức Ma-ri-a là người đại diện và hiện thân của dân tộc Đấng Mê-si-a. Đức Ma-ri-a đã nói lên niềm tin của toàn thể dân tộc Đấng Mê-si-a sẵn lòng đón nhận mặc khải Chúa Giê-su đem đến” (J.P. Pơ-rê-vô; xem Ca-na).

“Dưới chân Thập Giá, Đức Ma-ri-a đại diện cho Giáo Hội (và nhân loại) một cách rất đặc biệt để tiếp nhận ơn cứu độ và tham dự vào hồng ân ấy với tất cả hữu thể của Mẹ” (A. Tô-tanh; xem Đức Ma-ri-a dưới Chân Thập Giá).

“Đức Ma-ri-a là đại diện, là ý nghĩa của Giáo Hội. Nơi con người Đức Ma-ri-a, chúng ta gặp được những điều làm nên sự vĩ đại của Giáo Hội mà Chúa Giê-su đã khát mong và đã thiết lập” (H. Hô-tanh; xem Giáo Hội và Đức Ma-ri-a).

Vai trò đại diện dân tộc Đấng Mê-si-a, Giáo Hội và nhân loại được qui cho Đức Ma-ri-a hệ ở điều gì? Không ai nghĩ rằng vai trò ấy ngang hàng với vai trò cá biệt và hoàn hảo của Đức Ki-tô, Đấng là Đầu, là “Đại Diện” siêu việt của nhân loại, một nhân loại Người đã gồm tóm nơi mình, đã cứu chuộc, đã qui tụ nên một và đem về cho Thiên Chúa Cha. Đức Ma-ri-a thuộc về cộng đồng những người được cứu chuộc, Mẹ đã tiếp nhận Đấng Cứu Thế, Tặng Ân hoàn toàn nhưng không của tình yêu Thiên Chúa Cha (x. Ga 3:16). Tất cả những gì Mẹ có đều phát xuất từ Thiên Chúa. Nhưng Mẹ là “Mẹ Đồng Trinh của Chúa Cứu Thế, là người cộng tác quảng đại với Chúa... cộng tác một cách đặc biệt vào chương trình cứu độ của Chúa” (LG 61). Trong chức năng kép đôi, vừa là Mẹ vừa là người cộng tác đặc biệt trong sứ mạng của Chúa Cứu Thế, Đức Ma-ri-a đã đáp ứng trọn hảo và đạt đến chiều kích phổ quát, bao gồm toàn thể Giáo Hội và từng người chúng ta.

Với lời Fiat trong ngày Truyền Tin, Mẹ đã chấp nhận phục vụ tích cực. Theo nhận định của thánh Tô-ma, lời Fiat ấy đã vượt quá mức độ dấn thân cá nhân: “Sứ điệp Truyền Tin đã nhân danh toàn thể bản tính nhân loại khẩn xin sự đồng ý của Đức Trinh Nữ” (Summa Theologica III q. 30, art. 1). Nhờ sự thuận hiệp của Mẹ, bản tính nhân loại trong Mẹ và qua Mẹ đã đồng ý hiện thực hóa Tặng Ân Thiên Chúa trong mầu nhiệm Nhập Thể, “sự kiện của mọi thời đại.” Dưới ánh sáng đó, lời Xin Vâng của Nữ Tử Si-on đã thâu tóm và đem đến tột điểm mọi lời xin vâng đối với Thiên Chúa trước kia và khả dĩ hiện thực tất cả các lời xin vâng về sau.

Lời Fiat của Đức Trinh Nữ Ma-ri-a không phải chỉ trong một ngày. Nó nói lên một thái độ căn bản và vững bền nơi Đức Ma-ri-a, Người xưng mình là Nữ Tì Thiên Chúa. Nhất là trên đồi Can-vê, Mẹ đã sống lời Xin Vâng ấy với tất cả cường độ mà sự cộng khổ vào “Giờ của Chúa Giê-su” đòi hỏi. Hiến chế Tín Lý về Giáo Hội đề cao công trạng và ý nghĩa phi thường của sự hiện diện thuận hợp chủ động của Mẹ dưới chân Thập Giá và phẩm chất đức tin không lay chuyển của Mẹ, một đức tin làm cho Mẹ cộng tác vào công trình của Chúa Cứu Thế một cách vô song tuyệt đối (x. LG 61). Trên một phương diện nào đó, đức tin của toàn thể Giáo Hội trong việc tiếp nhận và như Mẹ, cộng tác vào ơn cứu độ đã được gồm tóm nơi “Đức Trinh Nữ Dâng Hiến” (MC 20).

Chúng ta có thể nhìn ra và thán phục ý định tinh tế trong sứ mệnh Thiên Chúa đã ký thác nơi Đức Ma-ri-a, có thể nói Thiên Chúa đã tôn trọng các thụ tạo của Người. Người không muốn nhân loại chỉ lãnh thụ ân sủng cứu độ Ngôi Lời Nhập Thể đem đến mà thôi, Người còn muốn rằng - nhờ Đức Ma-ri-a và trong Đức Ma-ri-a, Thụ Tạo đã hoàn toàn ngoan ngùy với Chúa Thánh Thần - mỗi người chúng ta hãy tiếp đón Chúa Cứu Thế một cách hoàn hảo hơn và dâng cho Người một sự “hết tình thuận hợp” (LG 58). A-đam Mới, Đầu siêu việt của nhân loại mới đã liên kết toàn Thân Thể của Người với Hy Tế của Người trong con người Đức Ma-ri-a, E-và Mới, Đấng là chi thể, là Mẹ và là tiên trưng của Giáo Hội.

Lời “Fiat” vĩnh tồn của Đức Ma-ri-a Trinh Nữ Trung Tín của ngày Truyền Tin và dưới chân Thập Giá thực sự đã được dâng lên “nhân danh toàn nhân loại.” Tuy nhiên, điều ấy không miễn chước cho chúng ta từng người tiếp nhận và cộng tác vào ơn cứu độ. Ngược lại, trong sự lệ thuộc hoàn toàn vào Đức Ki-tô, Đấng mà nhờ Ngài, Mẹ đã được lãnh nhận tất cả, Mẹ đã góp phần - qua lời Xin Vâng - giúp chúng ta có thể cộng tác và kêu gọi chúng ta dấn thân ngày càng hiệu quả hơn, bởi vì Mẹ đã thưa lời Xin Vâng cho chúng ta.

A. Bốt-sa

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)