dongcong.net
 
 


Một hình ảnh cũ

Ở đây, câu truyện Hoàng hậu Ette (Esther) rất hợp với đề tài chúng ta đang theo dõi. Thánh Anbêtô Cả đã áp dụng truyện đó vào Nữ Vương Maria chúng ta, mà Hoàng hậu Ette trước kia chỉ là một hình ảnh.

Truyện kể trong chương thứ bốn sách Ette. Dưới triều đại Hoàng đế Assuêrô, một sắc lệnh được ban bố truyền tru diệt toàn thể người Do thái lưu đầy trong nước Ba tư. Ông Macđôkêo, một người Do thái nạn nhân của sắc lệnh trên và là cữu phụ của Hoàng hậu Ette, tìm cách nhờ Hoàng hậu cứu sống toàn dân, xin Hoàng hậu can thiệp với Hoàng đế trừu sắc lệnh kia lại. Thoạt đầu Ette từ chối vì sợ làm xung nộ oai rồng. Nhưng ông Macđôkêo đàn hặc và cho người đến nói với Hoàng hậu rằng: Cháu đừng nghĩ cháu được tuyển vào cung để cứu sống một mình cháu, mà để toàn thể đồng bào bị hại (Et 4, 13-14). Ông lại thêm rằng: Chúa đặt cháu lên làm Hoàng hậu chỉ có mục đích để cháu cứu nguy cho dân tộc lúc này mà thôi. Cũng thế, nếu có khi nào Nữ Vương Maria ngần ngại cầu xin Chúa tha thứ cho chúng ta, thì bọn tội lỗi khốn nạn chúng ta, bọn tội lỗi đã bị án phạt chúng ta, cứ nói với Mẹ rằng: Lạy Nữ Vương chúng con, Mẹ ngự trong cung khuyết Vua Trời, vì Chúa đã tuyển nhiệm Mẹ là Mẫu Nghi thiên hạ. Mẹ đừng nghĩ được thế là để Mẹ mưu phúc lấy một mình, còn để loài người chúng con phải tiêu diệt cả. Có phải Chúa nâng Mẹ lên chức cao quyền cả để làm lợi cho mình Mẹ thôi đâu: tuyển nhiệm Mẹ làm Nữ Vương cao trọng, mục đích của Chúa chính là cốt để Mẹ cảm thương nỗi thống khổ chúng con mà cứu vớt nữa đấy.

Khi thấy Hoàng hậu Ette đến trước ngai vàng, Hoàng đế Assuêrô đã âu yếm hỏi xem Hoàng hậu đến có việc gì: Ái khanh muốn xin gì? Hoàng hậu tâu lên: Tâu Bệ hạ, nếu thần thiếp có ngon mắt cửu trùng, thì thần thiếp xin Bệ hạ tha chết cho dân tộc thần thiếp (Et 7,2). Và lời Hoàng hậu xin đã được chuẩn nhận: một sắc lệnh của Hoàng đế tức thời được ban bố để trừu sắc lệnh tru diệt trước kia lại.

Đó, nếu Hoàng đế Assuêrô còn biết cứu sống dân Do thái vì sủng ái hoàng hậu Ette, thì sao Thiên Chúa yêu dấu Mẹ Maria vô cùng, lại không ưng nghe lời Mẹ, khi Mẹ đến cầu xin cho những tội nhân thảm thương cậy nhờ đến Mẹ? Mẹ sẽ thưa lên: Lạy Chúa là Vua con, nếu con được ơn nghĩa trước mặt Chúa... Nhưng, Mẹ không cần phải đặt điều kiện nào nữa. Là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ biết Mẹ là người có phúc, là người được ơn nghĩa Chúa, là người độc nhất trong nhân loại có thể tìm lại được ân sủng họ đã bỏ mất; Mẹ biết Mẹ được Chúa yêu đương, được quí trọng hơn hết các thần thánh hợp một. Nên Mẹ lại tiếp lời: Chúa đã thương yêu con, thì xin Chúa ân xá cho thần dân của con, xin Chúa tha thứ cho những tội nhân mà con đang thành khẩn xin Chúa cho họ đây. Chúa sẽ không thẩm nhận lời Mẹ chăng? Nhưng còn ai không biết lời Mẹ cầu xin đó có giá trị trước nhan Chúa thế nào? Miệng lưỡi Mẹ chính là khoản luật khoan dung kia mà (Cn 31,26). Mỗi lời Mẹ cầu xin có mãnh lực như một khoản luật, vì Chúa đã dụng tâm sẽ đem tình thương xử với hết mọi người được Mẹ cầu xin cho. Thánh Bênađô nêu một câu hỏi: “Tại sao Giáo hội lại gọi Maria là Mẹ tình thương?” Rồi ngài trả lời: “Tại vì cốt để cam đoan với ta rằng Mẹ sẽ khai thác vực sâu khôn dò tình Chúa thương, rồi ban xuống cho người nào Mẹ muốn, khi nào Mẹ muốn, và cách nào Mẹ muốn, sao cho không một tội nhân nào, dầu là thân tàn ma dại đến đâu đi nữa, có thể bị trầm vong, một khi đã được Mẹ chí thánh nhận trách nhiệm phù trì cho”.

Thánh Anphong Ligouri

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)